11. ročník súťaže Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš v Dolnom Ohaji


//11. ročník súťaže Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš v Dolnom Ohaji

Jedným zo spojitostí obce Dolný Ohaj (kde sa súťaž uskutočnila 23. 5. 2018) a obce Veselé (kde sa súťaž uskutočnila 3. 5. 2013) je fakt, že v rokoch konania súťaže si obe obce pripomenuli 170. výročie príchodu kňaza Juraja Holčeka (*5. 4. 1811 – †4. 5. 1869) na ich územie. Do Veselého prišiel ako 32-ročný a do Dolného Ohaja 37-ročný. Hoci vo Veselom bola pred samotnou súťažou aj sv. omša, obe duchaplné akcie spájal prednes Proglasu od Konštantína Filozofa v podaní Idy Rapaičovej a položenie vencov k pamätným tabuliam Juraja Holčeka. V Dolnom Ohaji zaniesli kvety i do Kaplnky bl. sr. Zdenky a vo Veselom veniec k rodnému domu Štefana Moysesa. Na oboch miestach okrem iných hostí nechýbal poslanec VÚC NSK Ladislav Marenčák a predsedníčka MO MS v Močenku Jolana Lenčešová. Aj keď bola táto akcia štyrikrát z rôznych dôvodov vynechaná, láska k slovenčine zostáva. Hlavným tohtoročným usporiadateľom bola ZŠ s MŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji v spolupráci s obcou a predsedom MO MS Vojtechom Porubským, ktorý organizoval predchádzajúcich 10 ročníkov. Všetko bolo s podporou VÚC NSK. Na záver sa poslanec VÚC L. Marenčák poďakoval v duchu myšlienky „musíme sa vrátiť ku koreňom“ a miestny starosta Ivan Solár ďakoval okrem iného aj za to, že deti odišli od počítačov… Veľkú vďaku vyslovili iniciátorovi V. Porubskému. Siedmačka Terézia Kečkéšová v oranžovo-bielom kroji zaspievala veselú pesničku. Slávnostný obed pre všetkých pripravili členky Zväzu invalidov v Dolnom Ohaji.

Obnovená súťaž Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš

Po odznení štátnej hymny vo vynovenej sále kultúrneho domu miestny starosta Ivan Solár privítal členov poroty: herečku Idu Rapaičovú, redaktorku Slovenského rozhlasu Ľubu Šajdovú, predsedníčku MO MS v Močenku Jolanu Lenčešovú, bývalú riaditeľku MŠ v Nových Zámkoch a našu rodáčku Zuzanu Bašťovanskú. Ďalej privítal poslanca VÚC NSK Ladislava Marenčáka, predsedu Krajskej MS Ľubomíra Kleštinca, predsedu MO MS Vojtecha Porubského, súťažiacich, starostov obcí, riaditeľov ZŠ, učiteľov. Stručne predstavil obec. Riaditeľ ZŠ Juraja Holčeka Ivan Ostrožlík všetkých oboznámil s dôležitými míľnikmi, týkajúcimi sa ZŠ. Šiestačka Simonka Kováčová zaspievala pieseň „Čierne oči, poďte spať“. Po príhovore predsedu MO MS V. Porubského deviatačka Žofia Gatyášová zaspievala ďalšiu ľudovku „A ja taká dzívečka“. Pred príhovorom Idy Rapaičovej zarecitoval vnuk V. Porubského Timo báseň od Samuela Mihaloviča „Malý Slovák“. Recitácie súťažiacich konferovala Dominika Tušová z Komjatíc. Súťažilo sa v troch kategóriách, spolu 20 žiakov. Odzneli texty od viacerých súčasníkov, napr. „Vybrané slová“ Milana Lasicu či „Čo robí pán školník cez prázdniny“ od Daniela Heviera. Zatiaľ čo porota rozhodovala o víťazoch, ostatní sa v sprievode presunuli k Farskému úradu, do Kaplnky bl. sr. Zdenky, a prezreli si tiež priestory ZŠ Juraja Holčeka.

Zakladateľa súťaže V. Porubského k jej názvu motivoval najmä svokor

Predseda MO MS v D. Ohaji sa vyjadril k tomu, ako mu napadlo dať názov súťaže: „Môj svokor – Pán Boh ho osláv – bol prispievateľom do novín Železničiar. A vždy keď napísal článok, posledná veta bola ,Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš‘ – Ondrej Slobodník. Trošku ma to tak inšpirovalo a začal som hľadať ešte jeden nejaký dôvod. Našiel som. Zasadnutie spolku Tatrín malo byť pôvodne v Novom Meste nad Váhom, napokon sa uskutočnilo v Čachticiach. Z 58 prítomných bolo 18 katolíckych kňazov. Bolo to prvé slovenské národné zhromaždenie rodoľubov, ktorí si uvedomovali vážnosť chvíle a napriek možným rizikám sa hlásili k jednotnému národnému programu. Boli tam príkladné osobnosti na čele s Ľudovítom Štúrom, Ondrejom Cabanom, Jurajom Holčekom… Text na pamätnej tabuli znie: ,Tieto zlaté litery píšeme na požehnanú pamiatku našich otcov, ktorí dňa 10. augusta 1847 vo Valnom zhromaždení literárneho spolku Tatrín zišli sa na tejto fare v bratskej zhode a národnej jednote, dohodli sa na spisovnej slovenčine, osnovanej Ľudovítom Štúrom… A posledná veta bola ,Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš‘. – MS v Novom Meste nad Váhom 6. 7. 1933.“

Ida Rapaičová aj o prednese slova

Ida Rapaičová pred vyhlásením výsledkov súťaže skonštatovala: „Hovorené slovo nie je exhibícia. To je kontakt s tým, ktorý vás počúva. Vy máte povinnosť povedať slovo tak, aby ste toho poslucháča zaujali, teda toho, ktorý si to nevie sám prečítať a nemá ten dar od Boha. Vy ho máte, tak prosím vás, nehazardujte s ním a nech je slovo, slovenské slovo pre vás základ… Mala som skvelých pedagógov – (napríklad) Evu Kristinovú – to všetko boli moji učitelia a nedali nám zadarmo nič. Tak apelujem nielen na vás, ale aj na vašich učiteľov, aby to bolo pre nich Písmo sväté – to, čo je napísané… Autorov máme v radoch poézie, v radoch prózy. Je z čoho si vyberať. Slovenčina provokuje autorov k tomu, aby písali, a dobre píšu. Máme nesmierne množstvo skvelých básnikov historických starších, aj moderných súčasných, máme prozaikov, skvelých autorov. Slovenčina, to je jazyk, ktorý naozaj hovorí: ,Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš.‘“

Vyhodnotenie súťaže

Pri hodnotení sa členovia poroty zhodli.

Umiestnenie v 1. kategórii: 1. miesto – druháčka Hana Šimoneková, ZŠ s MŠ J. Holčeka, Dolný Ohaj (Jozef Paulovič: „Rozprávka naboso alebo slimák Fezoj), 2. miesto – tretiak Matúš Masarovič, ZŠ Š. Moysesa, Veselé (Ľubica Brezovická-Šebeková: „Jedna lyžica“), 3. miesto – druháčka Sara Joye McCauley, ZŠ s MŠ, Budmerice, (Krista Bendová: „Parádnica“). V 2. kategórii: 1. miesto – šiestak Ján Udvardy, ZŠ s MŠ, Budmerice (David Williams: „Babka Gaunerka“), 2. miesto neudelené, 3. miesto – piatak Jakub Chovanec, ZŠ Š. Moysesa Veselé (Jiří Tichý / Oľga Feldeková: „Princ Bajaja“). V 3. kategórii: 1. miesto – neudelené, 2. miesto – deviatačka Monika Kečkéšová, ZŠ s MŠ Jasová (Lýdia Vadkerti-Gavorníková: „Som“), 3. miesto – ôsmačka Sára Števíková, ZŠ J. Palárika, Majcichov (Gabriela Futová: „Trapoška“).

Cenu riaditeľa ZŠ s MŠ získala deviatačka Vivien Rózsová z Dolného Ohaja, Cenu predsedu MO MS tretiak Juraj Cifra z Majcichova, Cenu starostu obce Dolný Ohaj prvák Tomáš Hipp z Jasovej, Cenu poslanca VÚC piatačka Jasmína Ölvecká z Jasovej, Cenu riaditeľa TK Podhájska štvrtáčka Nina Torišková z Hulu.

Spomenuli sme si aj na veľkého recitátora Františka Polakoviča

Viacerí si v duchu spomenuli na bývalého učiteľa a predsedu MO MS v Kolte Františka Polakoviča (* 9. 12. 1935 – † 12. 9. 2016), ktorý v predchádzajúcich ročníkoch súťaže písal diplomy a vždy niečo pekné zarecitoval. Česť jeho pamiatke! Iste nie náhodou je dátum jeho narodenia i úmrtia (9. 12. a 12. 9.), tak ako aj dátumy národného buditeľa Juraja Holčeka (5. 4. a 4. 5.), ktorého náš priateľ veľmi uznával. Niekoľkokrát navštívil miesto jeho narodenia – Budmerice, tiež niektoré miesta jeho pôsobísk: Kostolec, Majcichov, Jablonica, Trstín, Veselé, Dolný Ohaj, Hul, Jasová. Pripomínam, že zámerom usporiadania súťaže v recitácii „Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš“ bolo tiež spájať tieto obce.

Presne pred týždňom cesta Po stopách národovcov

O takejto ceste, na ktorú sa vydali žiaci 1. – 5. ročníka ZŠ Juraja Holčeka v Dolnom Ohaji v stredu 16. mája, písal na facebooku najmladší člen Spevokolu J. Holčeka Jakub Kraushúber: „S myšlienkou takejto milej exkurzie prišiel náš dlhoročný matičiar p. Vojtech Porubský, a tak dnešná expedícia žiakov, učiteľov a rodičov spolu so starostom obce Dolný Ohaj, pánom riaditeľom Základnej školy a pani riaditeľkou Domu seniorov navštívili NR SR, stretli sa s pani poslankyňou Evou Smolíkovou, ktorá ich sprevádzala po pôde Národnej rady, pozdravili predsedu NR SR Andreja Danka, položili veniec k buste J. M. Hurbana, vypočuli si krátku prednášku o Svätoplukovi a položili veniec k hrobu Ľudovíta Štúra v Modre a k rodnému domu nášho kultúrneho dejateľa Juraja Holčeka v Budmericiach.“

Akcia sa uskutočnila s finančnou podporou Matice slovenskej a OÚ Dolný Ohaj.

Na tento deň rád spomína aj predseda MO MS v D. Ohaji V. Porubský

„V NR SR sme boli všetci na balkóne a pozerali sme sa, ako rokujú. Pani poslankyňa Eva Smolíková povedala podpredsedovi NR SR Andrejovi Hrnčiarovi, že sme ,hore‘. Prerušil rokovanie a povedal, že víta žiakov a pedagógov ZŠ Juraja Holčeka. Pekne nás privítali, zatlieskali nám… Potom sme išli dole, kde nás už pani poslankyňa čakala, odtiaľ sme išli do Kancelárie predsedu NR Andreja Danka, kde sme sa s ním v krátkosti porozprávali, pofotili, odovzdali sme mu darček z Ohaja. Ďalej sme zišli dole k buste J. M. Hurbana, kde sme položili veniec, ktorý je tam ešte aj dnes. Keď pozeráš TV, tak tam stále pekne stojí… Odtiaľ sme išli na Hrad, kde nás čakal Lukáš Machala, ktorý nám pripomenul Svätopluka. Pýtal sa nás, prečo kôň stojí iba na dvoch nohách. Viaže sa s tým symbolika, že ak kôň stojí na štyroch nohách, ten, ktorý sedí na tom koni, zomrel prirodzenou smrťou, a ak kôň stojí na dvoch nohách alebo jednu nohu má hore, tak zomrel neprirodzene – teda bol zavraždený, zomrel v boji za národ… Bola to pre nás zaujímavosť. Povodil nás po nádvorí, prezreli sme si hradnú záhradu, veľmi pekne vysadenú. Potom sme nasadli do autobusu a išli sme do Modry na cintorín, kde deti položili veniec k hrobu Ľudovíta Štúra. Tam sme sa pomodlili a poklonili a išli ďalej. V Budmericiach sme postáli pri rodnom dome Juraja Holčeka – bývalom mlyne – kde zase deti položili venček. Znovu sme sa poklonili jeho pamiatke, fotografovali sme sa pri jeho pomníku; odtiaľ sme odišli do pamätnej izby matičiarov Budmeríc, kde sme si prezreli, ako sa voľakedy žilo. No a potom deti – samozrejme, pod dozorom – išli na zmrzlinu, my dospelí hore na pivo a odtiaľ autobusom domov. Bola s nami aj pani riaditeľka Domu seniorov. Domov sme prišli zhruba o 16.15 h, rodičia čakali deti. Deti mi ešte v autobuse pred príchodom do Dolného Ohaja poďakovali za to, že som zorganizoval tento zájazd, zatlieskali. Zároveň sme potom zatlieskali aj šoférovi Sládečkovi za bezpečnú jazdu a ja som sa poďakoval OÚ a MS za podporu tohto pekného výletu pre deti 1. – 5. ročníka ZŠ, ktorý určite dal deťom veľa, pretože sa dozvedeli o našich národovcoch, ktorí sú skutočne významní.“

Jana Slobodníková

 

2018-05-30T15:10:18+00:0030 mája 2018 |Nitriansky kraj|
X