12. Valné zhromaždenie Klubu Martina Rázusa – Maroško


//12. Valné zhromaždenie Klubu Martina Rázusa – Maroško
Brezno,  23. 2. 2018
Členky a členovia Klubu MR–Maroško a ich sympatizanti, tradične začiatkom roka zahajujú svoje hodnotiace zhromaždenie pri soche Martina Rázusa (MR) v mestskom parku. Položenie venčeka k jeho soche im bude aj teraz pripomínať ďalšia spoločná fotografia  v kronike Klubu.
Po slávnostnom akte sa presunuli do meštianskeho domu (Horehronské múzeum – námestie MRŠ číslo 13). Tu po prezentácii bolo konštatované, že prítomných je 27 členiek a členov, teda nadpolovičná väčšina zo 46 člennej základne. V zmysle štatútu bolo v poradí už 12. Valné zhromaždenie uznášania schopné.
Ako prvý sa prítomným prihovoril doc. Milan Pivovarči zarecitovaným z jedného z obľúbených náboženských veršov MR – Suspíriá na 1. pôstnu nedeľu. Potom sa ujal slova podpredseda Klubu Ing. Ivan Tasler, ktorý oficiálne zahájil a viedol celý program rokovania.
Správu o činnosti Klubu za rok 2017 predniesol predseda Milan Kováčik. Znova bolo čo hodnotiť. Počet akcií, ktoré zorganizovali, alebo spolu-organizovali či už s MO-Matice slovenskej, s vedením mesta Brezno, s Horehronským múzeom, Spolkom MR v Liptovskom Mikuláši.., dosiahol počet 18 akcií. Okrem tradičných, ako napríklad podiel na organizovaní 16.ročníka Cykloturistického maratónu po stopách MR, organizovaním turistických pochodov po stopách literárnych dejateľov mesta Brezno, spomienkových stretnutí pri výročiach ďalších literárnych dejateľov…., boli dve, ktoré z pohľadu mesta Brezno a Klubu Maroško zasluhujú viac pozornosti.
 V utorok 12. september 2017, sa v spolupráci s vedením mesta Brezna a MO-MS sa uskutočnilo Celoslovenské spomienkové stretnutie pri 80 výročí úmrtia –  Martin Rázus a jeho pôsobenie v Brezne. V sále mestského hotela Ďumbier sa zišlo  cca 130 osôb z celého Slovenska. Z hostí vnučka MR, doc. arch. Viera Lichardová s manželom a dcérou. Prednášali pedagógovia z UKF Nitra – Fakulta stredoeurópskych štúdií, ktorých doplnil svojimi poznatkami starší Brezňan doc. Milan Pivovarči. Podujatie ďalej pokračovalo v priestoroch evanjelického kostola, scénkou zo života MR, ktorú pripravili Mladí Matičiari, následne návštevou Pamätnej izby – Martin Rázus a ďalšie literárne osobnosti mesta Brezno, napokon pietnym aktom pri soche MR v mestskom parku. Akciu bola publikovaná v početných regionálnych a celoslovenských médiách.
      – v piatok 10. november. Popoludní sa Ms. Dome kultúry uskutočnila – Premiéra videofilmu – MR a jeho pôsobenie v Brezne. Jeho obsahom sú aj výpovede pamätníkov a osôb, ktorí sa zaslúžili o odhalenie sochy MR a vybudovanie Pamätnej izby „Literárne Brezno – MR a ďalšie literárne osobnosti mesta“.  Ide o ďalšie zveľadenie kultúrno – literárneho dedičstva mesta. Iniciátor projektu PhDr. Ivana Beniaková, kameraman Mgr. Erik  Knotek UKF Nitra. Účasť na premiére  cca 70 členov MO-MS, Klubu MR- Maroško a sympatizantov. Predalo sa cca 20 ks DVD video-filmu.
Ako už bolo naznačené, svoju  činnosť sa snažia propagovať, uverejňovať v regionálnych ako aj celoslovenských médiách a novinách. Týždenník MY HOREHRONIE, okresnej internetovej stránke www.stredoslovaci.sk, na stránke Matice slovenskej. Textovo-obrazové prezentácie z jednotlivých akcií vznikajú tak, že člen výboru doc. Milan Pivovarči foto-dokumentuje organizované akcie a predseda Klubu Milan Kováčik píše k nim texty.
Zaujal aj návrh činnosti na rok 2018. Okrem štandardných akcií, si v ňom v novembri chcú pripomenúť jubileum 75 rokov Prof. PhDr. Ľuda Petránskeho významného slovenského teoretika a historika umenia, narodeného v Brezne. Pozornosť si zaslúži aj 100 výročie vzniku Republiky Československej – 28.10.1918, akciu chcú realizovať so Spoločnosťou M.R. Štefánika – Miestnym klubom v Brezne.
V diskusii si vymenili názory na riešenie problémov, napríklad vysoký vekový priemer (70. rokov) členskej základne, nedostatok lektorov.., ktoré bránia rozvíjaniu činnosti najmä po školách.
Ďalšie VZ Klubu MR, vedené v tvorivej, priateľskej atmosfére, s bohatou diskusiou, ale aj s drobným občerstvením, bolo ukončené zborovým spevom hymnickej piesne – Kto za pravdu horí.
Brezno 23. február 2018
Milan Kováčik, predseda Klubu MR – Maroško
2018-03-01T09:45:34+00:001 marca 2018 |Banskobystrický kraj|
X