Záverečné komuniké 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov


/, Žilinský kraj/Záverečné komuniké 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov

My, účastníci 4. Kongresu matíc a inštitúcií slovanských národov, ktorý sa konal na podnet Matice slovenskej 5. a 6. júna 2019 v Martine pri príležitosti 100. výročia jej oživotvorenia, ako legitímni zástupcovia sme sa uzniesli na tomto komuniké:

V prebiehajúcich procesoch globalizácie, liberalizácie, informačných, internetových a kybernetických technológií a vojen, postindustriálnej doby i postmoderny slovanské matice a kultúrne inštitúcie slovanských národov musia naďalej propagovať a šíriť tradičné konzervatívne hodnoty, predovšetkým kresťanstvo a vlastenectvo. Osobitne v slovanskom i európskom prostredí chceme zachovávať cyrilo-metodskú tradíciu, napomáhať etablovaniu všeslovanskej i národnej identity a historického povedomia, v čom spočíva podstata a perspektíva slovanskej civilizačnej misie. Tú rozvíjame na princípoch dedičstva sv. Cyrila a sv. Metoda ako patrónov Európy.

V tomto kontexte je potrebný nepretržitý vedecký a odborný dialóg a informovanosť medzi našimi inštitúciami, vrátane prienikov do širšieho mediálneho priestoru. Za týmto účelom vznikne pracovná skupina pod názvom Informačný výbor slovanských matíc s cieľom založiť internetový spravodaj. Rovnako je potrebné zriadiť rubriku Slovanstvo v časopisoch a v jednotlivých matičných hnutiach s perspektívou konštituovania slovanských odborov i edícií slovanských knižníc na podporu šírenia diel slovanských autorov. V mediálnej oblasti je nutné etablovať sa pravidelnými kultúrnymi reláciami v masovokomunikačných prostriedkoch, najmä televízii a rozhlase.

V oblasti vedy je nevyhnutné zabezpečiť aktívnu spoluprácu na poli slavistiky a ďalších humanitných vied (historiografia, literárna veda, kulturológia, etnografia, bibliografia, jazykoveda, slovanská porovnávacia lingvistika a komparatistika), výmeny odborníkov, vedeckých pracovníkov, národných aktivistov a študijných i poznávacích pobytov (vrátane doktorandských štúdií), ako aj organizovanie vedeckých konferencií a odborných seminárov.

V oblasti ochrany kultúrneho dedičstva v súvislosti s maticami a inštitúciami slovanských národov je nutné rekognoskovať možnosti zapojenia sa do programov a projektov UNESCO, vrátane digitalizácie matičných múzejných zbierok a ich vzájomného informačného, vedeckého, prezentačného a virtuálneho využitia.

Osobitná pozornosť sa musí venovať oblasti školstva a pedagogiky, so sústredením sa na výchovu slovanskej mládeže, pričom treba kriticky prehodnotiť implementované západné výchovno-vzdelávacie systémy, a predovšetkým kreatívne nadviazať a rozvíjať vlastné pedagogické a školské tradície, historicky determinované načrtnutou líniou civilizačnej misie slovanských národov.

V týchto súvislostiach nemožno ignorovať ani negatívne sprievodné faktory prebiehajúcej migrácie do Európy. V rámci svojej civilizačnej misie budú matice a slovanské kultúrne i vedecké inštitúcie naďalej podporovať vlastné slovanské menšiny v oblasti školstva, kultúry a vedy, ktoré sú najviac vystavené procesom globalizácie.

 

Predstavitelia zúčastnených matíc a inštitúcií slovanských národov

X