50. rokov slovenských aktivít v PraheNa pôde Slovenského domu v Prahe sa v polovici februára 2019 uskutočnilo spomienkové podujatie venované bilancii polstoročnice slovenských aktivít v Prahe. Pri reprezentatívnom zastúpení mnohých slovenských spolkov v Českej republike, veľvyslanca SR v Českej republike Petra Weissa, predsedu Obce Slovákov v Českej republike Dana Bárdoša, predsedníčky Slovensko-českého klubu Naďy Vokušovej, predsedu Svetového združenia Slovákov a riaditeľa Slovenského domu v Prahe Vladimíra Skalského, dnešných i bývalých funkcionárov Matice slovenskej a MO MS Praha a početných krajanských aktivistov sa usporiadalo podujatie, ktoré reflektovalo 50 rokov slovenských aktivít v Prahe.

Za systematickým naštartovaním práce krajanov v Prahe stáli práve matičiari, ktorí v roku 1969 usporiadali oživotvorujúce Valné zhromaždenie MO MS Praha.

Matičná Praha však písala históriu už takmer o 50 rokov skôr… Prvý MO MS Praha bol založený už v roku 1920, jeho prvým predsedom bol Milan Hodža, vo výbore sedela Hana Gregorová – manželka Jozefa Gregora Tajovského. Jeho opätovné oživenie nastalo 11. februára 1969. MO MS Praha sa v prvých rokoch zameriaval najmä na prípravu veľkolepých plesov v Čerínskom paláci. „V činnosti MO MS v Prahe už od začiatku boli rešpektované dve základné hľadiská. Prvé vyplývalo zo všeobecného poslania Matice slovenskej, t. j. vytvárať podmienky pre kultúrny a spoločenský život Slovákov v Prahe, a druhé hľadisko vyplývalo zo systematickej práce, ktorá mala pripraviť pôdu pre upevňovanie povedomia živých hodnôt klasickej a modernej kultúry,“ píše sa v archívnom fonde Matice slovenskej z roku 1969.

Spomienkové podujatie na dejinný vývoj krajanských aktivít v Prahe pripravili najmä agilní krajania: Dr. Vojtech Čelko – predseda spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe a Janka Haluková – presbyterka slovenského a. v. evanjelického cirkevného zboru v Prahe. Za ich celoživotné dielo v oblasti krajanskej spolupráce im na slávnostnom podujatí v mene predsedu MS Mariána Gešpera udelila Cenu predsedu MS – riaditeľka KM MS Zuzana Pavelcová. Cena predsedu MS bola udelená aj Dr. Ján Krajčovi, podpredsedovi spoločnosti M. R. Štefánika.

Pražskí krajania pripravili podujatie dokonale nielen z umeleckej stránky, ktorú zabezpečili umelci ako Peter Poldauf či Dana Koklesová, ale i zo stránky obsahovej. Počas programu moderátorka hostí previedla historickým vývojom spolkovej činnosti, vyzdvihla mnohé podujatia a slovo udelila pamätníkom i bývalým funkcionárom. Spomínalo sa aj in memoriam na tých, ktorí sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj slovenskosti v pražskom prostredí.

Zuzana Pavelcová
Foto: Petr Izák František Nejedlý a Zuzana Bukovská

X