75. výročie deportácie Židov z Kremnice

thumbnail

Kremnica,

Miestny odbor MS v Kremnici, si v spolupráci s mestom Kremnica, pietnou spomienkou na symbolickom židovskom cintoríne pripomenuli smutnú dejinná udalosť, ktorá sa udiala v rokoch 1942 a 1944 až 1945, kedy boli židovskí obyvatelia odsunutí do vyhladzovacích koncentračných táborov a fyzicky zlikvidovaní. Pred zahájením deportácie ich žilo v Kremnici 213. Zachránilo sa len pár osôb na udelenú výnimku, alebo deti ktoré sa ukryli mimo Kremnicu. Na podujatí okrem iného, bol prečítaný zoznam 48 hláv odsunutých rodín, s uvedením čísla domu a povolania.
Aspoň v krátkosti si pripomeňme ich pôsobenie v našom meste. Založili si v r. 1867 Židovský svätý spolok Kherva Kadiša, ktorý mal za cieľ v rámci židovskej cirkevnej organizácie podporovať chudobných židov, najmä chudobných chorých. Súčasne bol pre nich aj pohrebným spolkom. V prvopočiatku si náboženské obrady odbavovali v modlitebni Winkelbethaus mirjarime, ktorá sa nachádzala na poschodí v budove pri hoteli Centrál, toho času už súčasť hotela ako konferenčná sála. Na odkúpenom pozemku v r. 1878 si zriadili cintorín s márnicou a v roku 1897 si postavili Synagógu, pri ktorej bola budova školy, i súčasne byt rabína a šachtera.
Pri prenasledovaní Židov Nemcami, bol židovskej obci odobratý majetok. Pred koncom 2. Svetovej vojny bola Synagóga podpálená a už neobnovená. Cintorín bol počas vojny Nemcami poškodený. Po r. 1945 jeho neudržovaním chátral, až postupne zanikol. Na časti pozemku mesto postavilo Dom smútku s parkoviskom a na zvyšnej časti zriadilo v r. 1993 symbolický Židovský cintorín ako prvý na Slovensku. Na ploche asi 80 m2 sa nachádza 48 najkrajších náhrobných kameňov  z pôvodného židovského cintorína, z ktorých niektoré pochádzajú z 19. storočia.
Aké boli posledné dni židovských obyvateľov v Kremnici? Vykonal sa súpis kto je Žid, alebo židovský miešanec podľa rodokmeňa siahajúci až po starých rodičov. Boli im odobraté živnostenské povolenia, prevádzky arizované a rodinám spísaný osobný majetok. Zo škôl boli vylúčení žiaci a študenti. Museli povinne od 6 rokov života nosiť vpredu na odeve hanlivé označenie šesťcípu žltú hviezdu s modrým lemom, aby každý vedel kto sú. Miestny odbor MS v Kremnici musel pred deportáciou 22 členom odboru židovského pôvodu zrušiť členstvo v odbore. Osobám určeným na odsun bola doručená výzva, že majú jednu hodinu času k príprave na cestu. Zo sebou si mohli vziať batožinu o maximálnej váhe 50 kg. Následne boli vlakom odvezení do zberného tábora v Novákoch, kde im boli hneď cennejšie veci odobraté. V krátkej dobe boli odvezení do koncentračných táborov a fyzicky zlikvidovaní.

Milan Rybársky,
predseda MO MS v Kremnici

článok neprešiel jazykovou úpravou