Aj matičiari z Partizánskeho hodnotili svoju činnosť


//Aj matičiari z Partizánskeho hodnotili svoju činnosť

Partizánske, 20. 3. 2018

V dnešných turbulentných časoch Miestny odbor Matice slovenskej uskutočnil 20. marca 2018 v 3D kine hodnotiacu schôdzu. Rokovanie otvorila Spevácko-dramatická skupina JESEŇ, poéziou a lahodnými melódiami vyjadrujúcimi lásku k ľubozvučnej slovenčine, k svojej rodnej zemi, a tak navodili správnu atmosféru.
Rokovanie viedla podpredsedníčka Mária Kováčová, privítala prítomných matičiarov a osobitne hostí, primátora mesta doc. Jozefa Božika a Evu Kucharovičovú, predsedníčku Oblastnej Rady MS pre Prievidzu a Partizánske.
Slova sa ujala predsedníčka MO MS Eva Nahálková, ktorá najskôr oboznámila prítomných s významným výročím republiky, ako aj národovcov, ktorých výročie narodenia alebo smrti si pripomíname v roku 2018 a ktorí svojou prácou a zanietením prispeli k povzneseniu slovenského národa. Okrem iných je to Andrej Kmeť, Jozef Škultéty, Pavol Dobšinský, Jozef Miloslav Hurban, Martin Kukučín, Maša Haľamová, Milan Rúfus, Hana Gregorová, Ester Plicková a mnoho ďalších. Nezabudla ani na 100. výročie od podpísania Pittsburskej dohody a 50 rokov od prijatia zákona o Matici slovenskej.
Stručne vyhodnotila činnosť MO MS, ktorého výbor zasadá minimálne raz mesačne a svoju prácu štvrťročne vyhodnocuje. V stručnosti načrtla plán práce na rok 2018.
Určité úskalia v matičnom snažení vidí v minimálnom záujme zapájania sa mládeže, ale aj starších členov do aktivít MO MS odboru.
Podrobnejšie vyhodnotenie činnosť MO MS za rok 2017 bolo predložené v samostatnej časti. Medzi najzaujímavejšie akcie patrili: návšteva Mačovskych Gazdovských dvorov, prehliadka Trnavských, kostolov, pamätihodností, futbalového štadióna Spartaka Trnava, ďalej sú to zámky na Morave Valtice – Lednice, návšteva Národných matičných slávnosti v Trnave, kde nás súbor JESEŇ ako kolektívny člen reprezentoval svojím vystúpením, návšteva divadelných predstavení a, samozrejme, práca s deťmi a mládežou.
Auditóriu bol predložený aj plán činnosti na rok 2018, ktorý bol schválený.
Rokovanie matičiarov pozdravil primátor Jozef Božik, ktorý je zanietený matičiar, pracuje vo výbore MS a je predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika. Poďakoval sa predsedníčke Eve Nahálkovej za prácu v matičnom hnutí, ale aj za výbornú spoluprácu v mestských aktivitách.

Ďakoval za dôveru a hlasy od obyvateľov v župných voľbách, ktoré ho posunuli do pozície podpredsedu TSK.
Z titulu svojich pozícií by chcel zorganizovať s celoslovenskou pôsobnosťou Spomienkovú slávnosť na M. R. Štefánika na Bradle a pripomienku významnej udalosti slovenského národa – 170. výročie zasadnutia prvej Slovenskej národnej rady na Myjave (19. septembra 1848).
Miestnemu odboru MS venoval sponzorský dar 100 eur a neskrýval radosť, že naše mestečko zbúraním výškovej budovy nadobudne nový vzhľad zodpovedajúci pôvodnému architektonickému zámeru.
Program pokračoval prednesením správy revíznej komisie a prednesením správy o hospodárení za rok 2017.
V diskusii vystúpil JUDr. Marián Grman, ktorý sa zúčastnil s predsedníčkou MO MS na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa konalo 10. a 11. novembra 2017 v Martine. Kritizoval slovenské médiá, že o tejto dôležitej udalosti verejnosť bola minimálne informovaná a nabádal matičiarov k čítaniu Slovenských národných novín, pretože prinášajú výborné informácie.
Podaním správy návrhovej komisie a schválením uznesenia bola hodnotiaca schôdza ukončená hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.
Na margo diskusného príspevku sa ponúka otázka: Kto vlastní najpredávanejšie printové médiá a najsledovanejšie televízne kanály? Kto teda ovplyvňuje našu mienku? V odpovedi na tieto otázky premkne človeka až pocit bôľu a hnevu. V súvislosti s týmito okolnosťami je opodstatnenosť Matice slovenskej nesporná.

Foto: P. Toma, M. Dominová

2018-04-13T15:46:11+00:0013 apríla 2018 |Trenčiansky kraj|
X