Aj takto sa dá stráviť utorkové doobedie

//Aj takto sa dá stráviť utorkové doobedie

Aj takto sa dá stráviť utorkové doobedie

2017-11-06T11:43:24+00:00

Trstená, 17. 10. 2017

Jeden z pohodových utorkov mesiaca október 2017 – konkrétne 17.10.2017 – sa členovia výboru Miestneho odboru Matice Slovenskej v Trstenej stretli vo výstavnej miestnosti Domu kultúry v Trstenej aby pripravili priestory na nimi organizovaný kvíz pod názvom „Spoznávame Trstená, spoznávame Oravu /slovenskú i poľskú/, spoznávame Maticu slovenskú. “Zámer vypracovaný výborom MO MS v Trstenej so žiadosťou adresovanou mestu Trstená o poskytnutie sumy 300 € bol vrámci Participácie občanov na rozvoji mesta odsúhlasený. Vedomostný kvíz realizovaný formou „pokladovky“ bol určený pre žiakov ôsmych a deviatich ročníkov obidvoch Základných škôl v meste Trstená a pre ročník kvarta Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej. S realizáciou samotnej súťaže nám formou skúsených rád i praktickou pomocou pomohol zamestnanec CVC Trstená Mgr. Stanislav Pňaček.
Trojčlenné súťažné družstvá jednotlivých školských  ročníkov boli na účasť  pripravované pedagogičkami v zmysle výboruMO MS Trstená pripravených zadaní a okruhov. Zástupkyňa predsedníčky MO MS v Trstenej JUDr. Zuzana Záhradníková o 09.30 hod.  slávnostné otvorila kvíz, po ňom nasledovala hymna Slovenskej republiky Nad Tatrou sa blýska a milý krátky kultúrny program dievčat – Púpavienok –  z Materskej školy na ulici  Oslobodenia v Trstenej.  Primátorka mesta Trstená PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková sa k prítomným prihovorila a súťažiacim popriala príjemné zážitky počas účasti na vedomostnom kvíze. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil i predseda Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne PhDr. Miroslav Žabenský, pedagógovia zo zúčastnených súťažiacich škôl, zástupca CVČ Trstená Mgr. Stanislav Pňaček,  členovia výboru MO MS Trstená a samozrejme najdôležitejší samotní súťažiaci.
Po rozdaní pomôcok potrebných ku absolvovaniu kvízu, po vysvetlení pravidiel, oboznámení s  bezpečnostnými pokynmi, pravidlami cestnej premávky a malom občerstvení sa všetci súťažiaci rozišli po meste Trstená za účelom nájdenia  odpovedí na zadaných 20 kvízových otázok. Na ilustráciu boli kvízové otázky napr. v tomto znení: Ako sa celým menom  volá námestie mesta Trstená? Ktoré výročie založenia bude mesto Trstená sláviť v roku 2021? Aké ľudové remeslo v meste Trstená má históriu a jeho tradícia sa udržuje dodnes i vo forme súkromnej základnej školy? A podobne. I takouto hravou formou sa súťažiaci zoznámili s priestormi a budovami, ktoré sa v meste Trstená nachádzajú – Mestský úrad Trstená, Mestská knižnica, Výstavná miestnosť Domu kultúry v Trstenej, TIC, Vilčeková kúria, Kostol svätého Martina, priestory Miestneho odboru Matice slovenskej v Trstenej a podobne. Cca od 11.30 hod sa do cieľa súťaže, opätovne do výstavnej miestnosti,začali vracať prvé súťažné družstvá. Tu ich čakalo splnenie ešte posledných úloh vo forme označenia miest Bratislava, Martin, Trstená na slepej mape Slovenskej republiky a zaspievanie /za 10 bodov/ resp. zarecitovanie /za 5 bodov/  prvých dvoch strof hymny Slovenskej republiky.       Po prvom vyhodnotení odpovedí na kvízové otázky porota zistila, že je potrebné urobiť rozstrel medzi dvoma družstvami, ktoré dosiahli najlepšie bodové hodnotenie a taktiež rozstrel medzi ďalšími troma zúčastnenými družstvami, ktoré dosiahli rovnaké bodové  hodnotenie.
Po následných rozstreloch a celkovom vyhodnotení dosiahnutých výsledkov bolo zistené, že vo vedomostnom kvíze:
1. miesto získalo družstvo číslo 1 zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej,
2. miesto získalo družstvo číslo 2 zo ZŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej,
3. miesto získalo družstvo číslo 2 zo ZŠ P.O.Hviezdoslava v Trstenej,
4. a 5. miesto s rovnakým bodovým ohodnotení  získali  družstvo číslo 1 zo ZŠ P.O.Hviezdoslava v Trstenej a družstvo Kvarta z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej.
Pri záverečnom vyhodnotení boli všetky súťažné družstvá ocenené diplomami. Každému súťažiacemu bola vyslovená gratulácia k úspechu a poďakovanie za účasť, odovzdaná taška s rôznymi  suvenírmi, drobnými darčekovými predmetmi zakúpenými zo získaných finančných prostriedkov, darovanými mestom Trstená, Ústredím Matice Slovenskej, Miestnym odborom Matice slovenskej v Trstenej,  spoločnosťou LKT s.r.o. Trstená. Prvé tri víťazné družstvá boli naviac ocenené hodnotnými cenami zakúpenými z finančných prostriedkov získaných zo zámeru vrámci Participácie občanov na rozvoji mesta Trstená. Súťažná aktivita bola ukončená i za prítomnosti zástupkyne Spoločného obecného úradu  RNDr. Martiny Harkabuzovej skonštatovaním JUDr. Zuzany Záhradníkovej, že všetci súťažiaci sa do cieľa kvízu vrátili v zdraví, v dobrej nálade a s opakovaným odkazom súťažiacich i ostatných zúčastnených, aby sa podobná aktivita zorganizovala aj v ďalšom období. Na záver zaznela hymna Matice slovenskej – Kto za pravdu horí. Nasledovalo malé pohostenie  sponzorované predajňou Ovocie – zelenia Pafčo Trstená a MO MS Trstená. MO MS v Trstenej i týmto spôsobom ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu predmetného vedomostného kvízu.  Zároveň vyslovujeme názor, že i touto formou je možné mladých ľudí motivovať, aby sa zaujímali o svoju krajinu, región, mesto, jeho históriu, tradície, kultúru, zvyky, a tak sa i týmto spôsobom zachovali tieto hodnoty  i do budúcna.

Zástupkyňa predsedníčky MO MS Trstená,
JUDr. Zuzana Záhradníková

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

X