AKCIA „STRETNUTIE MATIČIAROV NA UKRAJINE“


/, Prešovský kraj/AKCIA „STRETNUTIE MATIČIAROV NA UKRAJINE“

Veľké Berezno (Ukrajina), 2. 11. 2016

Dňa 2. novembra 2016, MO MS Klenová v spolupráci s OMM vo Vranove nad Topľou zorganizovali medzinárodné stretnutie matičiarov vo Veľkom Bereznom na Ukrajine. Matičiari pri tejto príležitosti uskutočnili pietny akt kladenia vencov k pamätnej tabuli M. R. Štefánika. Všetci prítomní sa presunuli k pamätnej tabuli, kde mladí matičiari z Vranova nad Topľou na verejnosti počas tohto dňa inscenovali čestnú stráž pri akte pietneho kladenia vencov, oblečení v uniformách slovenských vojakov. Po skončení prvej oficiálnej časti sa slova ujal Miroslav Gešper, člen výboru MS a Jana Smoligová, predsedníčka MO MS Klenová. Po úvodnom privítaní všetkých zúčastnených, predniesli reč o významnej osobnosti M. R. Štefánika. Prítomným sa prihovorila aj Gabriela Kaščáková, členka výboru MS. Akciu podporila svojou účasťou i matičná spevácka skupina Skrabčanka zo Skrabského.
Významnosť tejto akcie dňa 2. decembra. 2016, v spolupráci s predsedníčkou MO MS vo Veľkom Bereznom, pani Oľgou Sabovčíkovou, znásobila organizácia pietneho aktu kladenia vencov MO MS vo Veľkom Bereznom aj s matičiarmi žijúcimi na Ukrajine a zmiešanom území. Čestnú stráž inscenovali mladí matičiari z Vranova nad Topľou. Akciu podporil svojou účasťou i pán Hajniš, predseda MS na Zakarpatsku. Po skončení pietneho aktu sa prítomní zúčastnili ďalšieho rozmanitého programu v Kultúrnom dome, kde MO MS vo Veľkom Bereznom prichystal pohostenie pre zúčastnených. Matičiari mali možnosť pochutnať si na miestnych špecialitách, pripravených v priestoroch MO MS. Členovia výboru, Miroslav Gešper a Gabriela Kaščáková pri tejto príležitosti venovali predsedníčke MO vo Veľkom Bereznom, „Pamätný list predsedu MS“, za aktívnu činnosť pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Mladí matičiari z Vranova nad Topľou Počas programu vystúpili aj so scénkou, v ktorej bola zachytená časť obdobia z 2. svetovej vojny. K dobrej atmosfére zaiste prispelo i vystúpenie speváckej skupiny Liptáci, v podaní Slovákov žijúcich na Zakarpatsku, ktorá pri tejto príležitosti oslávila 25.výročie svojho aktívneho fungovania pod vedením Marije Nikitovej – vedúcej folklórnej skupiny Liptáci. Program sa stretol s pozitívnou odozvou.
Je dôležité naďalej pokračovať v takýchto medzinárodných stretnutiach, v aktivitách venovaných spomienke na tak významnú osobnosť v dejinách Slovenska aj v zahraničí, prispievať k rozvoju a upevňovaniu slovenského vlastenectva, prebúdzaniu a umocňovaniu národného povedomia Slovákov i krajanov žijúcich aj na Ukrajine a predovšetkým prehlbovať ich vzťah k slovenskej štátnosti. Táto zmysluplná akcia zanechala v každom z nás príjemné pocity a zážitky a stretla sa s pozitívnou odozvou. Matičiari Jana Smoligová, Oľga Sabovčíková, členi OMM vo Vranove nad Topľou pod vedením Miroslava Gešpera, prispeli k vysokej organizačnej úrovni, čo značnou mierou prispelo ku kvalitnému zrealizovaniu jednotlivých akcií.

Autori: Mgr. Miroslav Gešper, Mgr. Jana Smoligová,
Foto: Mgr. Jana Smoligová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia

fotografia z podujatia

X