Apelácia občanov – učiteľskej, rodičovskej a odbornej verejnosti – k Národnej rade SR a vláde SR, ktoré vzídu z volieb v marci 2016


//Apelácia občanov – učiteľskej, rodičovskej a odbornej verejnosti – k Národnej rade SR a vláde SR, ktoré vzídu z volieb v marci 2016

Duchovná aj materiálna prosperita slovenskej spoločnosti sa odvíja od kvality a úrovne vzdelania občanov. Výchova a vzdelanie sú okrem zdravia človeka najvyššou hodnotou – devízou človeka i spoločnosti. Umožňujú poznať svet okolo seba, zákony vývoja prírody a spoločnosti, získať kompetencie, zručnosti a vedomosti, ktoré vytvoria základný pilier života jednotlivca v ľudskej spoločnosti.[br]

[button href=“https://peticie.panobcan.sk/petition/3/zabranme-dalsiemu-upadku-vzdelanosti-a-podporme-vychovu-novych-osobnos“ size=“large“ skin=“blue“ target=“_blank“]PODPÍSAŤ PETÍCIU >[/button]

[clear]
Sme hlboko presvedčení, že kvalitná výchova a vzdelanie sú základom každej prosperujúcej demokratickej spoločnosti.
Od uvedeného smerovania dochádza na rôznych spoločenských úrovniach, ale aj v rodinách k odklonu, preto sa žiada zastaviť alarmujúci prepad hodnoty výchovy, vzdelania a vzdelanosti v spoločenskom hodnotovom rebríčku.
Aj napriek niektorým pozitívnym tendenciám slovenského školstva v minulosti sme stále viac svedkami nezdravých spoločenských javov povrchnosti a priemernosti, ktoré ohrozujú budúcnosť národa.
Apelujeme preto na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a členov vlády Slovenskej republiky, ktorí získaním mandátu od občanov-voličov budú v rokoch 2016 – 2020 rozhodovať a ovplyvňovať verejnú politiku, aby zabránili ďalšiemu úpadku vzdelanosti a podporovali výchovu nových osobností schopných dosahovať úspechy vo všetkých oblastiach spoločenského života na Slovensku.
Apelujeme na všetkých, ktorým leží na srdci budúcnosť Slovenska: na rodičov a študentov, učiteľov, riadiacich pracovníkov a členov školských rád, vysoké školy a priemysel, odbory, verejných činiteľov na všetkých stupňoch, členov pedagogických a vedeckých spoločností, tlačové a elektronické médiá, na všetkých občanov, ktorí sú zainteresovaní priamo alebo nepriamo na výchove a vzdelávaní, aby napomáhali k skvalitneniu slovenského školstva.
Cieľom musí byť pomoc všetkým mladým ľuďom k zvládnutiu náročných úloh vzdelávania v rámci svojich možností. Hľadanie riešenia musí obsahovať záväzok celoživotného vzdelávania.
Nemôže trpieť existenciu málo náročných škôl, málo náročných učiteľov – neposkytovanie očakávanej kvality vzdelávania.
Sme hlboko presvedčení, že naši predkovia nám zanechali dostatočne silný mravný i ekonomický kapitál, na ktorom môžeme stavať a rozvíjať ho. To je napokon aj naše najvyššie mravné poslanie a úloha. Len tak sa môže spoločnosť rozvíjať a prosperovať.
Apelujeme na všetky médiá – zastavte vysielanie bezduchých, agresívnych a psychike i mysleniu škodiacich programov; podporte programy rozvíjajúce múdrosť, kreativitu, pozitívne hodnoty človeka, pretože svojou prácou sa podieľate na výchove a vzdelávaní, ovplyvňujete myslenie a konanie ľudí; prezentujte pozitívne príklady činov a skutkov prostredníctvom vynikajúcich osobností, ktoré výsledkami práce a spôsobom života pozitívne ovplyvňujú hodnotový rebríček.
Napriek deklarovanému záujmu politických strán a vlád po roku 1989 financovanie školstva nepokrýva jeho potreby a podiel z HDP a v porovnaní s ostatnými európskymi krajinami je nedostatočný.
Apelujeme na nových poslancov parlamentu a členov vlády, aby pristúpili k zásadnému obratu vo financovaní slovenského školstva, ktoré je jedným z najslabších v celej Európe – 3, 8 % z HDP; priemer EU je 5, 6 až 6 % z HDP. Nízke financovanie vytvorilo mimoriadne vážny modernizačný deficit, a to nielen vo vybavení škôl, v ich technickom stave, ale aj vo vzdelávaní učiteľov, v ich sociálnom a spoločenskom statuse.
Spoločne sa usilujme o rovnaký prístup ku vzdelaniu pre každé dieťa bez ohľadu na sociálny status a miesto, kde žije. Podporujme cieľavedomú výchovnú činnosť detí v celom spektre aktivít v škole i v mimoškolskom čase na úrovni miest a obcí. Spolu sa usilujme podporovať rodiny s deťmi, ktoré sa starajú o ich zdravý duševný rozvoj.
Postavme bariéru negatívneho ovplyvňovania detí reklamou, bulvárom, duševné zdravie ohrozujúcimi faktormi, ale aj pred drogami a násilím všetkého druhu. Obráťme spoločne ich pozornosť na pozitívne hodnoty, na prírodné i spoločenské vedy, ktoré sú základom poznania zákonov bytia.
Kľúčovou osobnosťou vzdelávacieho systému je kvalitný učiteľ. Jeho odmena za prácu musí poskytovať dostatočný spoločenský štandard, aby nemusel vyhľadávať druhé zamestnanie, ale mohol ďalej rozvíjať svoju osobnosť. Potrebné je skvalitniť prípravu budúcich učiteľov výraznejším prepojením teoretických vedomostí s každodennou pedagogickou praxou. Nevyhnutné je radikálne zníženie byrokracie, ale aj prijímania množstva zákonov a vyhlášok, ktoré požadujú len výkon administratívnych činností a nesúvisia s osobným rozvojom dieťaťa.
Hodnota človeka i spoločnosti je daná jeho úrovňou a vyspelosťou – vedomostnou, mravnou i ľudskou. Tento atribút človeka sa nedá formovať bez zodpovednej výchovy a vzdelávania.
Preto my, občania, učitelia, rodičia a všetci, ktorým záleží na budúcnosti nášho štátu spoločne a bez ohľadu na politickú príslušnosť apelujeme na celú spoločnosť, najmä na politikov, politické strany a budúci parlament a vládu, aby venovali v nasledujúcom období mimoriadnu pozornosť výchove a vzdelávaniu a výrazne zvýšili podporu týmto oblastiam na všetkých úrovniach a tým pomohli zvýšiť spoločenskú prestíž výchovy a vzdelávania v záujme prosperity Slovenska.

Mgr. Maroš Smolec, PhDr. Libuša Klučková

Apelácia občanov (pdf)

Prosíme Vás – podpíšte,  petíciu!

[button href=“https://peticie.panobcan.sk/petition/3/zabranme-dalsiemu-upadku-vzdelanosti-a-podporme-vychovu-novych-osobnos“ size=“large“ skin=“blue“ target=“_blank“]PODPÍSAŤ PETÍCIU >[/button]

[br]

 

Zoznam signatárov(xls) (aktualizovaný vždy na nasledujúci deň)

 

2016-03-24T12:15:55+00:0024 marca 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X