Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej

thumbnail

Nižná Slaná, Henckovce,  10. 12. 2016

Členská schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej sa niesla v duchu hodnotenia aktivít a činnosti kolektívneho člena – Folklórnej skupiny Hrabina. Po oficiálnom otvorení rokovania odovzdala predsedníčka Ľudmila Petergáčová slovo vedúcemu FSk Ing. Martinovi Gallíkovi. FSk v tomto roku tradične a úspešne reprezentovala MO MS, obce Nižná Slaná a Henckovce na kultúrnych, spoločenských a cirkevných podujatiach v našom okrese. Z hodnotenia vyplynulo, že FSk v priemere jedenkrát mesačne účinkovala na hore uvedených a iných podujatiach. Vo svojom vystúpení ocenil veľmi dobrú spoluprácu s DMS v Rožňave, CZ ECAV Nižná Slaná, Základnou školou s materskou školou v Nižnej Slanej, obcou Henckovce a srdečne poďakoval pozvaným prítomným zástupcom. Zúčastneným sa prihovorila aj pracovníčka Domu Matice slovenskej v Rožňava Táňa Tomková, poďakovala za doterajšiu prácu a s predsedníčkou MO odovzdali ocenenia jubilantom. Novoprijatej členke MO Mgr. Milene Kolesárovej slávnostne odovzdali členskú legitimáciu. Na záver členovia FSk využili možnosť precvičiť si s prítomnými pripravované piesne na Štedrý večer, Vianoce a Nový rok v ev. a v. kostoloch Henckovce, Nižná Slaná a Kobeliarovo. No a začala vianočná nálada.

V Nižnej Slanej 12. decembra 2016

Táňa Tomková

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia zo schôdze MS
fotografia zo schôdze MS
fotografia zo schôdze MS
fotografia zo schôdze MS
fotografia zo schôdze MS
fotografia zo schôdze MS