Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2016 (doc)

Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2016 (pdf)

 

Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2015

Informácie pre odbory Matice slovenskej na rok 2015

 

3 otázky pre: PhDr. Martina Fejka – riaditeľa Členského ústredia Matice slovenskej

- V. K.: Aké úlohy v súvislosti s krajskými snemami, ktoré sa budú konať tohto roku, stoja pred Členským ústredím Matice slovenskej (ČÚ MS)?
- M. F.: ČÚ vypracovalo návrh štatútu KR, ktorý prešiel pripomienkovým konaním Komisie pre členské hnutie a mládež a KR MS. Návrh Štatútu KR bol pozitívne hodnotený v matičnom hnutí a na zasadnutí Výboru bol aj schválený. Okrem toho ČÚ vypracovalo vzor rokovacieho a volebného poriadku, pričom uvedené dokumenty si môžu krajské rady upraviť a schváliť podľa vlastných podmienok, tak aby neboli v rozpore s platným štatútom KR. Zároveň sme KR a OS v metodickom pokyne spresnili niektoré informácie ohľadom technicko-organizačného a legislatívneho zabezpečenia krajských snemov.

- V. K.: Uskutočnenie ôsmych krajských snemov bude zrejme náročné, aký význam im pripisujete?
- M. F.: Organizovanie hocijakého podujatia si vyžaduje trpezlivosť a čas na zvládnutie povinností. KR sú najvyšším regionálnym voleným orgánom, s vlastnými právomocami. Reprezentujú Maticu slovenskú na území kraja prostredníctvom vlastných aktivít i aktivitami v spolupráci s odbormi a OR MS, čo má veľký význam. Aj takýmto spôsobom sa posilňuje členské hnutie. ČÚ pokladá každé z ôsmych rokovaní za veľmi dôležité a bude organizátorom metodicky i organizačne nápomocné.

- V. K.: Hlavnou činnosťou ČÚ MS bola metodická činnosť matičným odborom, no v súčasnosti máte na starosti aj projekty miestnej a regionálnej kultúry. Ako hodnotíte, že na ČÚ sa presunuli úlohy a povinnosti, ktoré v minulosti vykonávali iné matičné pracoviská?
- M. F.: ČÚ aj bez prevzatia agendy miestnej a regionálnej kultúry má široký záber povinností. Je to náročné o to viac, že sa nám nezmenil počet pracovníkov. Pracujeme v zložení riaditeľ a traja zamestnanci.

Zhováral sa:
Viliam Komora