Postup pri zakladaní miestnych odborov, OMM, záujmových a vedeckých odborov MS

Prvým krokom na založenie nového odboru v MS je vytvorenie prípravného výboru, rozvinutie propagácie úsilia o vznik odboru, spolupráca s Členským ústredím a príslušným oblastným strediskom MS. Aby sa mohlo uskutočniť zakladajúce valné zhromaždenie odboru, je nutné získať minimálne siedmich záujemcov o členstvo. Termín konania valného zhromaždenia je potrebné vopred prerokovať so zástupcom MS (riaditeľom príslušného DMS, ČÚ MS) a najneskôr do 10 dní pred jeho konaním zaslať pozvánku Členskému ústrediu a príslušnému oblastnému stredisku MS.
V opačnom prípade sa musí valné zhromaždenie príslušného odboru opakovať za prítomnosti zástupcu Členského ústredia a príslušného oblastného strediska MS. V prípade nedodržania tohto postupu pri založení odboru Členské ústredie MS takýto odbor nezaregistruje.

1. Na zakladajúce valné zhromaždenie odboru sú potrebné tlačivá, ktoré sú k dispozícii v Členskom ústredí MS, príslušných oblastných strediskách MS a na www. matica.sk.

 • žiadosť o zaregistrovanie
 • prihláška za člena odboru (zostávajú v odbore)
 • evidenčná karta pre evidenciu v ČÚ MS (vytlačte na tvrdý papier)
 • matričné knihy (pre evidenciu členstva v odbore zaslať do ČÚ MS)
  sa nachádzajú nižšie v "dokumentoch na stiahnutie"
 • viac informácií nájdete v bočnej lište pod ČÚ

2. Po zakladajúcom valnom zhromaždení odbor pošle Členskému ústrediu MS:

 • žiadosť o registráciu odboru MS,
 • zápisnicu z VZ spolu s prezenčnou listinou (v zápisnici uviesť zloženie výboru a presnú adresu predsedu odboru do 14 dní),
  vyplnenú evidenčnú kartu,
 • vyplnenú matričnú knihu členov.

3. Po doručení uvedených dokladov pošle ČÚ MS miestnemu odboru:

 • potvrdenie o registrácii,
 • potvrdenie o pridelení číselného identifikátora zo Štatistického úradu SR.

Pokyny pre organizáciu a činnosť odborov MS

Prípravný výbor pripraví na VZ program: otvorenie, schválenie programu zhromaždenia, voľba návrhovej a volebnej komisie, prejav pozvaného zástupcu MS, diskusia, odsúhlasenie členského príspevku, voľba výboru, voľba predsedu odboru, dozorného výboru, schválenie uznesenia, zakončenie.

V záujme dobrého priebehu by malo byť zhromaždenie organizačne pripravené, t.j. prezenčné listiny, kandidátka výboru, plán činnosti, návrh uznesenia.
Zvolený výbor si na svojom prvom zasadnutí (najlepšie hneď po zhromaždení) zvolí ďalších funkcionárov – podpredsedu, tajomníka, pokladníka, kronikára.
Výbor odboru zabezpečí výrobu pečiatky, príp. zriadenie účtu v banke.

Na pôde MO MS môžu pôsobiť kluby a sekcie bez právnej subjektivity a kolektívni členovia. Kolektívne členstvo v MO MS vzniká na báze dohody medzi MO MS a kolektívom.

Povinnosti odborov vo vzťahu k ČÚ MS:

1. raz ročne najneskôr do 31. marca oznámiť stav členov k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka a to vo forme aktualizovanej matričnej knihy,
2. raz ročne odviesť príspevok v sume 10 centov za každého člena na Korunový fond,
3. uskutočniť raz ročne výročnú členskú schôdzu odboru a zápisnicu spolu s prezenčnou listinou poslať Členskému ústrediu MS,
4. uskutočniť za volebné obdobie (4 roky) valné zhromaždenie odboru a zápisnicu spolu s prezenčnou listinou poslať Členskému ústrediu MS,
5. pri zmene predsedu odboru najneskôr do 14 dní písomnou formou Členskému ústrediu MS oznámiť meno, adresu, kontakt nového predsedu.

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o zaregistrovanie
Prihláška za člena
Evidenčná karta
Dohoda
Matričná kniha pre MO MS
Matričná kniha pre OMM
Matričná kniha pre ZO, VO MS

(Matričné knihy po stiahnutí a vyplnení, prosíme zaslať na ČU e-mailom)