Vzorová zápisnica pre MO, OMM, ZO a VOMS - VZMS (doc)

 

Členom výboru MS

Členom DV MS

Predsedom krajských rád MS

Predsedom MO, záujmových a vedeckých odborov MS a odborov Mladej Matice

Predsedom okresných a oblastných rád MS

Zástupcom pracovísk a ustanovizní MS

ROKOVACÍ  PORIADOK
pre voľby na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa budú konať dňa 10. a 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši

VOLEBNÝ PORIADOK
pre voľby na Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa budú konať dňa 10. a 11. novembra 2017 v Liptovskom Mikuláši

 

Správa o činnosti DMS a OP MS (2014-2017)

Správa ČU MS za roky 2014-2017 na VZ MS 2017

Mladá Matica