CYRILOMETODSKÉ SLÁVENIE - PREŠOV

thumbnail

 

Prešov, 5. 7. 2017

V deň Sviatku sv. Cyrila a Metoda – 5. júla 2017 sa v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove konalo slávnostné pripomenutie si života a diela osobností nášho, európskeho i svetového formátu. Cyrilometodské slávenie sa konalo v roku 200. výročia PhDr. Andreja Radlinského, ThDr. Jozefa Miloslava Hurbana a Ing. Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho, čo ešte znásobilo význam cyrilo-metodskej misie, bez ktorej by nebolo možné doterajšie slovenské kultúrne napredovanie. Slávnosť sa konala v roku 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej.
Podujatie sa konalo piatykrát v duchu ekumény kresťanských cirkví v Prešove. Organizačne sa na ňom podieľali: Miestny odbor Matice slovenskej v Prešove, Dom Matice slovenskej, Rímskokatolícky farský úrad sv. Mikuláša v Prešove a mesto Prešov, ktoré projekt finančne podporilo. ... O 18.00 hod. sa začala slávnostná sv. omša v Konkatedrále sv. Mikuláša, ktorú celebroval kaplán Mgr. Viktor Baltes. Po sv. omši nasledoval slovno-hudobný program. V úvode zaznela báseň od P. O. Hviezdoslava Žalm na tisícročnú pamiatku, ktorú oduševnene zarecitovala Mária Murdzíková, členka Dozorného výboru Matice Slovenskej a predsedníčka MO MS Ličartovce. Všetkých prítomných privítal kaplán z Farnosti sv. Mikuláša v Prešove Mgr. Viktor Baltes. PhDr. Ladislav Matisko, čestný predseda Krajskej rady MS Prešovského samosprávneho kraja, nositeľ Ceny mesta Prešov za rok 2016, vo svojom príhovore privítal prítomných, zdôraznil fakty zo života a činnosti osobností, ktorých slávenie má mimoriadny význam aj pre súčasnosť. Vymenoval dôležité zásluhy sv. Cyrila a Metoda. Pripomenul, že PhDr. A. Radlinský, ThDr. J. M. Hurban a Ing. A. I. Dobriansky boli zakladajúcimi členmi Matice slovenskej, členmi Výboru MS. Po r. 1851 sa zásadne zaslúžili o uplatnenie novej podoby spisovného jazyka v náboženských obradoch, šírili ideu slovanskej vzájomnosti a princípy rovnosti medzi národmi. . ......... V kultúrnom programe ďalej účinkovali: Komorný miešaný spevácky zbor pri Konkatedrále sv. Mikuláša – Chorus latinus Pressoviensis pod dirigentským vedením dirigenta Stanislava Šarišského a Gréckokatolícky katedrálny zbor Jána Krstiteľa v Prešove, ktorý dirigovala Valéria Hricovová. V sviatočnej atmosfére sa vynímali organové vstupy rehoľnej sestry Mary Stelly. Hudbu a spev striedali verše z Proglasu od sv. Konštantína v podaní recitátoriek: Márie Murdzíkovej, Bc. Stanislavy Lackaňovej a Alžbety Polačkovej. Moderovaného slova sa skvelo zhostila Mgr. Petronela Míčová.
V závere slávnostného podujatia sa PhDr. Ladislav Matisko poďakoval organizátorom, účinkujúcim, tým, ktorí sa pričinili o plynulý priebeh, hodnotný etický a estetický ráz podujatia. Odovzdal im spolu s riaditeľkou DMS v Prešove Mgr. Slávou Jurkovou ďakovné listy, kvety a knižné ceny. Podujatie bolo ukončené spoločnou piesňou Bože, čos´ ráčil... v organovom sprievode. Prítomní vyjadrili potešenie z vydareného podujatia, prejavili záujem a očakávanie, aby aj o rok bolo zorganizované šieste stretnutie pri slávení odkazu svätých solúnskych bratov.

Mgr. Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou