1. ročník podujatia

Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť

 

Tohto roku si pripomíname 200. výročie narodenia Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho /20.12.1817-6.3.1901/, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobností rusínskeho i slovenského  národného hnutia 19. storočia.  Ako poslanec Uhorského snemu, priateľ a spolupracovník štúrovcov a intelektuálov českého, ruského, srbského národného hnutia, sa pričinil o založenie Matice slovenskej, Obščestva  sv. Joana Krestiteľa i ďalších rusínskych a  slovenských spolkov, podieľal sa na riešení vzťahov slovanských národov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. A. I. Dobriansky bol súčasne aktívnym členom prvého Výboru Matice slovenskej v Martine.

  1. ročník projektu Odkaz Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho pre súčasnosť má za úlohu pripomenúť si jeho osobnosť a aktualizovať jeho odkaz ku súčasnej rusínskej, slovenskej, slovanskej i európskej realite.

Organizátormi podujatia sú Vihorlatské múzeum v Humennom, Matica slovenská,

Rusínske záujmové združenie a Obščestvo sv. Joana Krestiteľa v spolupráci s Pravoslávnou cirkvou v českých krajinách a na Slovensku, mestami Michalovce, Humenné a Medzilaborce,

obcami Rudlov a Čertižné, Pravoslávnou bohosloveckou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, Katedrou politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rusínskou obrodou na Slovensku a Svetovým kongresom Rusínov
Podujatie sa uskutoční v termíne 1.-3. septembra 2017 v Michalovciach, Humennom, Rudlove, Čertižnom a Medzilaborciach.

Program je nasledovný:

1.9.2017 v Michalovciach      09.00 hod       Spomienková omša v pravoslávnom chráme

                                                    10.00 hod       Spomienková slávnosť pri pamätníku  A.I. Dobrianskeho v Michalovciach

1.9.2017 v Humennom     14.00 hod       Vedecká konferencia: A.I. Dobriansky   a jeho odkaz - Vihorlatské múzeum

                                                     17.00 hod       Neformálne stretnutie vo Vihorlatskom múzeu

2.9.2017 v Rudlove                 16.30 hod       Spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli na rodnom dome A.I. Dobrianskeho

                                                     17.00 hod       Slávnostná akadémia v DK v Rudlove

3.9.2017 v Čertižnom              13.00 hod       Spomienková slávnosť v DK Čertižné
14.00 hod       Panychída pri hrobe A.I. Dobrianskeho

3.9.2017 v Medzilaborciach 17.00 hod       Slávnostná akadémia venovaná  A.I. Dobrianskemu

Na vedeckej konferencii sa so svojimi poznatkami o živote a diele predstavia lektori prof. ThDr. Ján Šafin,PhD., dekan Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc., historik a riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej, doc. PhDr. Andrej Antoňák, CSc., Mgr. Milan Jasik, správca grécko-katolíckej farnosti v Oľke a člen Obščestva sv. Joana Krestiteľa, Mgr. Alexander Onufrák, PhD., pracovník Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach a dr. Marianna Lyavinec(Maďarsko), členka historickej komisie Svetového kongresu Rusínov.

V kultúrnych programoch budú účinkovať matičné i rusínske kolektívy - Folklórny súbor Chemlon Humenné, gréckokatolícke spevácke zbory Chryzostomos z Vranova nad Topľou a Rudlova, spevácke skupiny Hačure, Bosoročky a Zornica z Humenného, Skrabčanka zo Skrabského, Konopjanka zo Žalobína, Haburčanka z Habury, Alexandra Jevčáková z Vranova nad Topľou, Divadlo Alexandra Duchnoviča z Prešova a iné.

 Odkaz A.I.Dobrianskeho pre súčasnosť

  • organizačné a materiálno-technické zabezpečenie

Organizátori:

Vihorlatské múzeum Humenné

Rusínske záujmové združenie

Matica slovenská

Obščestvo sv. Joana Krestiteľa

Pravoslávna cirkev v českých krajinách a na Slovensku

mestá Michalovce, Humenné a Medzilaborce

obce Rudlov a Čertižné

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Rusínska obroda na Slovensku

Svetový kongres Rusínov