Pozývame Vás na konferenciu Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky

KULTÚRNE PROCESY NA JUHU, ktorá sa uskutoční

vo štvrtok 6. októbra 2016 o 10.30 hodine v Dome Matice slovenskej Rimavská Sobota, Bakulínyho 14.

Program:

Otvorenie (Ing. Marián Tkáč, PhD., predseda MS)
Privítanie (Mgr. Ingrid Šulková, riaditeľka Domu MS Rimavská Sobota)

Referáty:

 Historické východiská a historická pamäť pre národný a kultúrny rozvoj etnicky heterogénnych oblastí juhu Slovenska.(PhDr. Peter Mulík, PhD)
Vajanský a maďarizácia.(Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.)
O bývalom Uhorsku, výbojný maďarizmus a Slovensko.(Ing. Igor Podhájecký)
Podpora vlastenectva a rozvoja národnej identity.(Mgr. Margaréta Vyšná)
Jazykové vzdelávanie v národnostne zmiešanom prostredí.(Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD.)
Cirkvi a náboženské spoločnosti z hľadiska používania jazyka.(ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD.)
Národnooslobodzovacie paralely dvoch národov – Íri a Slováci.(JUDr. Marián Gešper)
Tri úlohy pre južné Slovensko.(DBAH Ján Vrtielka)

Diskusia
Prijatie komuniké z matičnej konferencie
Záver

Po skončení konferencie sa bude konať slávnostné odhalenie búst osobností Gemera – Malohontu: P. Jozefiho, J. D. Čipku, A. H. Škultétyho.

 

Pozvánka (pdf)

ustava

Konferencie sa zúčastní aj predseda MS - Marián Tkáč.