VLASTIVEDNÝ  ODBOR   MATICE   SLOVENSKEJ    MARTIN

                                POZVÁNKA

                                                                                                 P.T.                                                          

                                                                                                 MIESTNY  ODBOR   MATICE  SLOVENSKEJ

 

Vážený  pán  predseda MO MS.                                                Martin, 16.11.2017

 

Kronika je prameňom poznania, šírenia a ochrany kultúrneho dedičstva. Už po stáročia je jediným pramenným dokladom kultúrnych a spoločenských aktivít nielen miest a obcí, ale aj spoločenstiev a zoskupení, je obrazom spôsobu života, je podkladom pre spracovávanie nielen  odborných, ale aj populárnych článkov, štúdií.
Kroniky poznáme mestské, obecné, školské, cirkevné, rodinné, kroniky rôznych združení  a spolkov – občianskych, hasičských združení, firemné a pod.
Nezastupiteľné  miesto v oblasti národných  dejín a šírení kultúrneho  dedičstva má  Matica  slovenská a jej  Miestne  odbory. Združujú  nielen  ľudí, ktorí  majú  záujem o ľudovú  a národnú  kultúru, ale hlavne   vyvíjajú veľké množstvo aktivít. Aby sa toto úsilie  zachovalo aj pre budúce  generácie, je potrebné zachytiť  činnosť  MO MS formou dokumentácie – kronikou. Písaniu kroniky sa často venujú ľudia, ktorí  sú síce   snaživí, ale  len snaha  nestačí. Preto je potrebné  kronikárom  pomáhať formou  vzdelávania.
Školenia kronikárov  nadväzujú na dlhoročnú  tradíciu školení  kronikárov miest a obcí  SR ( od r. 1992 – PhDr. Dáša  Daneková – DOMOVINA  Martin a od r.  2016 prevzal  túto „štafetu“ vzdelávania Vlastivedný  odbor  MS.
V r. 2017 Matica slovenská vyhlásila „Výzvu na  predkladanie žiadostí na poskytnutie  dotácie  na ochranu  a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry v r. 2017“. Vlastivedný  odbor MS v Martine reagoval podaním projektu „ KRONIKA – zdroj poznania kultúrneho dedičstva“. Školenia kronikárov  Miestnych odborov  MS . Projekt bol odsúhlasený a preto  si dovoľujem pozvať kronikára,  Vás, resp.  zástupcu MO MS ( v prípade, že kronikára nemáte ).

Termín:   9. decembra  2017  ( od 9.00 hod.)

Miesto:  Penzión Ľadoveň,  ul. D. Michaelliho  4,   Martin

(OBČERSTVENIE BUDE ZABEZPEČENÉ, CESTOVNÉ SI HRADIA ÚČASTNÍCI – NEBUDE PREPLÁCANÉ)

ÚČASŤ JE POTREBNÉ POTVRDIŤ NA TELEFÓNNOM ČÍSLE: 0918 156 622!

Verím, že takéto  stretnutie bude   prospešné nielen vedomostne, ale účastníci získajú osvedčenie, rôzny metodicky  materiál a i.

Teším  sa na stretnutie a dovoľujem   si požiadať  o spätnú  väzbu – záujem, nezáujem.

So srdečným pozdravom

PhDr. Dáša  Daneková
Predseda VlO  MS   Martin

Tel:  0918  156 622, e-mail: dasa.danekova@gmail.com

Vážený  pán  predseda.

Ešte  krátky dodatok:

Vzhľadom k tomu, že od r. 1963 sa zaoberám  kronikárskou  problematikou a veľmi podrobne poznám situáciu – spolu s dr. L.Jasenákom od r. 1992 sme začínali so školeniami  kronikárov miest a obcí  SR,  v spolupráci s Národným osvetovým centrom som sa zúčastňovala súťaží kronikárov ako predseda komisie pre sekciu kroniky, neskôr v DOMOVINE Martin a v súčasnej dobe cez  Vlastivedný  odbor  MS v Martine, ktorý v r. 2016 získal štatút vedeckého odboru, realizujem školenia pre kronikárov, dovoľujem   si Vám ponúknuť, v prípade Vášho záujmu, pomoc nielen v oblasti vzdelávania, ale aj konkrétne pri spracovávaní materiálov do podoby nielen dokumentačnej, ale aj záznamov aktivít Vášho MO MS formou kronikárskeho záznamu.
Som bývalá odborná pracovníčka Slovenského národného  múzea v Martine, etnografka a bývalá  maj. a  riaditeľka  DOMOVINY  v Martine.  V súčasnej  dobe  dokončujem spracovanie  komplexnej    príručky pre kronikárov  „VADEMECUM KRONIKÁRA“ -  metodicky  materiál -  čo  je veľmi potrebné pre  kronikárov.
Pomoc je „nezištná“ – chcem iba zúročiť  skúsenosti , vedomosti a byť tak  trochu ešte  „dôchodcovsky“  užitočná.

So srdečným pozdravom

PhDr. Dáša  Daneková
predseda VlO  MS   Martin