Generačná výmena v popradskej Matici

thumbnail

„Náš život musí byť pevne zakotvený. Nemáme dôvod zamieňať dušu Slovenska – dušu Gorazdovu za nejakú inú, cudziu.“ Ján Chryzostom Korec

Matica slovenská v Poprade si v novembri pripomína 90. výročie svojho založenia /27.11.1927/. Matičné hnutie zamerané na uchovanie kultúrneho vedomia a dedičstva našich predkov sleduje túto nepretržitú niť a pokračuje vo svojom pretrvaní v čase. Chráni a uchováva národné bytie a vedomie, rodnú reč a dejinnú pamäť. Pamäť má váhu. Bez nej sme ľahkí ako smeť, ktorú odfúkne aj zákmit mušieho krídla aj dych hoviadka.“ /M. Rúfus.
V tomto duchu sa nieslo aj valné zhromaždenie popradského matičného odboru 8. júna 2017 v Podtatranskej knižnici.
V správe o činnosti za roky 2013 - 2017 odzneli kľúčové dejinné udalosti a jubileá národných dejateľov: 1150. výr. cyrilometodskej misie u nás, 200. výr. Ľudovíta Štúra, Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré rezonovali za podpory predstaviteľov mesta v Poprade.
S malými silami sa podarilo uskutočniť kus užitočnej práce, upevniť pod Tatrami tradíciu opakujúcich sa ročníkov – je ich 19 - v prednese slovenských povestí, zvykoslovia usporadúvaním tvorivých dielní pre školské kluby. Významnou súčasťou matičného diania boli aktivity literárneho klubu Milana Rúfusa, 14 tematických podujatí, prednášky v školách /Jozef Janigloš s manželkou/ 140. výročie narodenia pána farára Mnoheľa, zakladateľa Matice v Poprade sme vyznačili inštalovaním pamätnej tabule v Konkatedrále Panny Márie v Poprade.
Ženská spevácka skupina Slovenka uchováva spevom a výstavami krojovaných bábik duchovnú a materiálnu kultúru ľudu pod Tatrami pričinením Márie Lenkovej.
Prínosom, najmä generačným, je kolektívny člen MS divadelná skupina PUNC s Milošom Hanom na čele.
Pre svoje kultúrne podujatia podarilo sa nám získať podporu mesta Poprad, morálnu aj finančnú, obzvlášť pána primátora J. Švagerka a viceprimátorov I.Wzoša a P. Gašpera. Všetkým aj spolupracujúcim inštitúciám – Podtatranskej knižnici, cirkvám, školám, popradskej organizácii SNS, Eduardovi Markovičovi a Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi a jeho riaditeľovi Rastislavovi Zacherovi patrí naše veľké poďakovanie.
Rovnako činne sa stretávame aj s podtatranskými Maticami a vzájomne sa podporujeme – sú to najmä Batizovce, Liptovská Teplička, Štrba, Veľká Lomnica, Levoča, Spišská Nová Ves.
Najväčším zadosťučinením a úľavou je generačné prepriahnutie v našej MS- Po rokoch došlo k omladeniu v službe predsedu. Členovia zvolili Beátu Kalinovú, ktorá po 17 rokoch vymenila Ľ.Hrehorčákovú. Omladený výbor bude pracovať v staronovom zložení: Helena Suchá, Magda Žarnovská, Jozef Slaho, Rastislav Zacher, Ľ. Hrehorčáková, ktorí skúsenosťami podporia a vovedú do matičného diania nových členov: Ľuboslavu Harabinovú, Carolyne Goliášovú a Miroslavu Krišákovú.
V diskusii zaznelo veľké znepokojenie nad stupňujúcou sa maďarizáciou na juhu Slovenska nákladným a nezmyselným inštalovaním maďarských tabúľ na železničných staniciach. Členovia apelovali najmä na SNS, prítomný bol aj krajský predseda Eduard Markovič, aby zamedzili tejto rozpínavosti Mostu. Najviac sa môžeme brániť silnou a presvedčivou prevahou národnej podpory vo voľbách do VÚC a národných.
VZ MS odporúčalo vo voľbách do orgánov MS - za predsedu Mariána Gešpera, do výboru MS Rastislava Zachera.
VZ sa začalo štátnou hymnou a ukončilo matičnou hymnou Kto za pravdu horí. Báseň M.Rúfusa Tatranský splín predniesla Linda Galová z Gymnázia na Kukučínovej, povesť Škriatok malá Barbarka zo ZŠ Komenského.
Veľké uľahčenie a výdych spôsobila prostá veta Carolyne Goliášovej: „Budeme sa venovať všetkému dobrému a peknému.“ To je aj ten nádejný nádych a prísľub nášho pokračovania vytváraním priateľského spoločenstva členov spojených značkou Matice slovenskej a jej prvotným určením stanovami: „Matica je spolok milovníkov národa slovenského.“
Už 14. júna cestujú popradskí matičiari na hurbanovské slávnosti do Levoče, na Hurbanovom autobuse, o ktorý sa pričinil I.Wzoš a Eduard Markovič, naša Matica.
24. júna pozývajú naši mladí matičiari na rodinný juniáles, ktorý sa bude niesť pod názvom Tatranské radôstky – na salaš do Veľkého Slavkova.

Ľudmila Hrehorčáková

článok neprešiel jazykovou úpravou