Jozef HorváthKremnica

MO MS si každoročne okrem iného, pripomína aj významné osobnosti ktoré pôsobili v meste Kremnica na literárnych večeroch a u viacerých aj odhalením pamätnej tabule. Tieto budú nielen súčasnej generácii, ale aj budúcim generáciám pripomínať, že v meste v predchádzajúcom období žili a čo pre Kremnicu znamenali. Poznamenávam, že dnes odhalená pamätná tabuľa je už siedma, ktorej vyhotovenia a odhalenie som zabezpečil. MO MS si každoročne okrem iného, pripomína aj významné osobnosti ktoré pôsobili v meste Kremnica na literárnych večeroch a u viacerých aj odhalením pamätnej tabule. Tieto budú nielen súčasnej generácii, ale aj budúcim generáciám pripomínať, že v meste v predchádzajúcom období žili a čo pre Kremnicu znamenali. Poznamenávam, že dnes odhalená pamätná tabuľa je už siedma, ktorej vyhotovenia a odhalenie som zabezpečil.
Kremnica začiatkom devätnásteho storočia patrila medzi najbohatšie mestá Slovenska, ale mesto nerobilo nič pre jeho zveľadenie až pokým nenastúpil nový starosta Jozef Horváth. Začala sa ťažká práca, ale bol už aj najvyšší čas začať práce na zveľaďovaní mesta, aby „slobodné banské mesto Kremnica“ nezaostalo za inými slovenskými mestami.     Hoci pre mesto spravili veľa, viacerí boli zaznávaní. K takýmto osobnostiam patril aj bývalý starosta mesta Kremnice Jozef Horváth. Okrem niektorých občanov vo vyššom veku ktorý ho osobne poznali, málokto vie čo pre zveľadenie Kremnice a kúpeľov  Turčianske Teplice, ktoré v tom čase patrili mestu, urobil. V živote to už tak niekedy chodí, že jedni robia a druhí si prisvojujú zásluhy a tých čo robia často zaznávajú. Súvisí to aj s Horváthom nielen ako starostom mesta. Miesto vďaky mu vtedajší režim znárodnil rodinný dom, ktorý si postavili spolu s manželkou.     O jeho pôsobení ako starostu mesta Kremnica, jeho zapojení sa do organizovania Slovenského národného povstania, o jeho politickej a verejnej činnosti  v ďalších jeho rokoch života, sme sa podrobnejšie dozvedeli s príhovorov odborných lektorov pani PhDr. Valérie Solčániovej a pána PhDr. Petra Zoričáka. Pripomenutie si významnej osobnosti mesta Kremnica, akou bývalý starosta Jozef Horvárh je, sa konalo v rámci roka 60. výročia jeho úmrtia.     Aj v depozite objektu Červená veža je okrem iných pamätných tabúľ uložená pamiatka na menovaného, pamätná tabuľa pripomínajúca jeho činnosť v meste Kremnica. Je z bieleho mramoru o rozmeroch 60 x 50 cm  s textom citujem: „Táto ozdravovňa bola vystavaná s krajinskou podporou 200.000 korún československých za starostu Jozefa Horvátha  a za hlavného merníka Ing. Mórica Feinera“. Pred dvomi rokmi som navrhol pánovi Ferenčíkovi staršiemu, osadiť túto tabuľu na vhodnom objekte Toliar, ktorý prevádzkuje. Menovaný s tým súhlasil. Vytypovali sme miesto na jej osadenie na vstupe do reštauračnej budovy. Osadenie tabule sa neuskutočnilo pre nesúhlas vlastníka objektu. A tak tabuľa bude i naďalej i po ďalšie roky odpočívať zabudnutá v depozite dúfajúc, že v budúcnosti nastane predsa len vhodná doba a tabuľa sa vráti na miesto, kde bola v minulom období osadená.      Záverom by som si dovolil dať do pozornosti kompetentným, zvážiť možnosť vyhotoviť a osadiť na hrobe Jozefa Horvátha vhodný náhrobný kameň, tak ako sú náhrobné kamene na okolitých hrobových miestach. Je značne problematické nájsť jeho hrobové miesto, nakoľko je prikrytý len vodorovnou platňou s nenápadnou tabuľkou, na ktorej je uvedené len jeho meno bez bližšieho označenia kto to bol. Na ďalších tabuľkách sú uvedené mená tu pochovaných jeho rodinných príslušníkov.
Ospravedlnenie neprítomnosti predsedu Matice slovenskej zaslal v jeho mene podpísaný Mgr. Marek Hanuska, tajomník Matice slovenskej v znení:
Vážený pán predseda MO, vážený pán primátor. Matica slovenská si veľmi váži aktivity Miestneho odboru aj mesta Kremnica pri zachovávaní národnej pamäti. Svedčí o tom aj naša spolupráca pri mnohých podujatiach minimálne za posledné štvrťstoročie. Rovnako oceňujeme, že ste si spomenuli na svojho spoluobčana Jozefa Horvátha, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Vášho mesta. Veď aj zakladatelia MS mysleli aj na hmotný dobrobyt nášho národa čo uviedli aj do stanov. Nakoľko však v piatok bude v Liptovskom Mikuláši zasadať Valné zhromaždenie MS, ktoré má rozhodnúť o jej budúcom smerovaní, dovoľte nám ospravedlniť sa z pietneho aktu odhalenia pamätnej tabule, na ktorý ste nás pozvali. Všetky naše sily teraz sústredíme na prípravu tohto rokovania na ktorom sa zúčastní približne 500 delegátov z celého Slovenka.Verím, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti a vo Vašom krásnom meste si budeme môcť spolu pripomenúť ešte mnohé významné výročia a osobnosti.

V Martine, dňa 9. 11. 2017.

Milan Rybársky
predseda MO MS v Kremnici

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

 

2017-11-22T15:05:48+00:0022 novembra 2017 |Banskobystrický kraj|
X