KAROL KUZMÁNY V SLUŽBE NÁRODA

thumbnail

Prešov, 7. 12. 2016

Dom Matice slovenskej v Prešove pripravil pri príležitosti 210. výročia narodenia a 150. výročia úmrtia Karola Kuzmányho podujatie KAROL KUZMÁNY v službe národa. . . ...Pripomenutie si tejto významnej osobnosti sa konalo 7. 12. 2016 o 16.00 hod. v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove. Mgr. Ingrid Lukáčová, členka výboru MS a pracovníčka DMS v Prešove, predstavila v matičnom kruhu Karola Kuzmányho ako spoluzakladateľa MS a v rokoch 1863 – 1866 jej prvého podpredsedu. Významne sa podieľal na zveľaďovaní kultúry slovenského národa ako profesor teológie, ev. farár, básnik, prozaik, estét, redaktor, vydavateľ almanachu Hronka, atď. O živote a diele Karola Kuzmányho prednášal Doc. Ladislav Bartko, jazykovedec a vysokoškolský pedagóg, člen MO MS v Prešove, člen a funkcionár (záujmového) Jazykového odboru MS. ... Na záver si všetci prítomní spoločne zaspievali matičnú hymnickú pieseň Kto za pravdu horí od autora textu Karola Kuzmányho, ktorej pôvodný názov bol Sláva šľachetným alebo Sláva statočným. Na príprave podujatia participoval s DMS v Prešove aj MO MS v Prešove a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove. V kultúrnom programe účinkovali žiaci zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove – spev Matúš Novotný, hudobný sprievod Martin Bodnár. Úryvky z básní K. Kuzmányho recitovala Mária Murdzíková, členka DV MS, podpredsedníčka KR MS, predsedníčka MO MS Ličartovce. Jedným z cieľov podujatia bolo aj nadviazať na myšlienku Karola Kuzmányho: „Ak chcete ďalej prísť, ako my dôjdeme, treba vám viac vedieť, ako čo my vieme.“

Mgr. Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia