Kolorit slovenského ornamentu 2018


//Kolorit slovenského ornamentu 2018

Košice, 3. 5.  2018

Vernisáž výstavy a odmeňovanie ocenených prác 8. ročníka súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 2018, pod záštitou primátora Richarda Rašiho, ako sprievodné podujatie XXIV. ročníka osláv DEŇ MESTA KOŠICE (pozri bulletin), sa začalo 3.mája o 15.00 hod., v Súkromnom etnografickom múzeu HUMNO na Cottbuskej 36 v Košiciach. Slávnosť otvoril a prítomných privítal riaditeľ múzea Juraj Barla a PhDr. Gabriela Čiasnohová. Sama prišla v kroji a oznámila, že týmto chce založiť tradíciu aby ju prítomní v nasledujúcich ročníkoch úplne alebo čiastočne nasledovali. Moderátor podujatia Ing. Mgr. A. Meteňko, PhD., predseda Záujmového odboru regionalistiky Matice slovenskej – ďalšieho z hlavných organizátorov, predstavil prítomných i neprítomných organizátorov zo Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach, z MO MS Košice a Záujmového odboru regionalistiky MS, zástupcu košického magistrátu Ing. Jozefa Hudáka a riaditeľa Domu Matice slovenskej v Košiciach Michala Matečku. Slovo odovzdal Ing. Jozefovi Hudákovi a po ňom riaditeľovi Domu Matice slovenskej v Košiciach Michalovi Matečkovi. Obaja poukázali na význam podujatia pri výchove ku kultúrnemu dedičstvu i posilňovaní národnej identity. Vyzdvihli prácu zakladateľky a organizátorky súťaže G. Čiasnohovej. V kultúrnej vložke v krojoch vystúpili: Amélia Kavonová a Michaela Tothová zo Základnej školy na Drábovej 3 v Košiciach. Zaspievali východoslovenské ľudové piesne: „Kec ja na Toriše“ a „Ore šedlak zahradu“. Štatistický prehľad o súťaži pripravila a prečítala tajomníčka a zapisovateľka odbornej poroty Ing. Beatrica Korfantová. Do súťaže sa zapojilo 48 škôl a školských zariadení, z toho 20 MŠ, 21 ZŠ, 2 ZUŠ, 3 CVČ a 2 stredné školy. Z neškolských organizácií to bol Denný stacionár pri Arcidiecéznej charite v Košiciach DPS. Súťažilo 483 jednotlivcov s 511. prácami. Z toho bolo 5 spoločných prác.

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

 

2018-05-09T16:41:09+00:009 mája 2018 |Košický kraj|
X