„Koňušane“ v matičnej rodine


//„Koňušane“ v matičnej rodine

Koňuš, 24. 2. 2019

V priestoroch Obecného úradu Koňuš v Sobraneckom okrese (Košický kraj) sa dňa 24. 2. 2019 uskutočnilo zakladajúce Valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej v Koňuši. Člen prípravného výboru Ján Vasilko inicioval založenie MO, keďže členovia MO sú členmi mužskej speváckej skupiny „Koňušane“. Reprezentujú sa ľudovými piesňami v celom kraji, takmer na profesionálnej úrovni. Majú za sebou aj úspešný krst CD nosiča, na druhom CD aktívne pracujú neustálymi nácvikmi. Svojou aktivitou a vystúpeniami chcú reprezentovať aj Maticu slovenskú v čo najlepšom svetle. Na úvod zaznela hymna Slovenskej republiky a rokovanie otvoril Mgr. Miroslav Gešper, poverený Členským ústredím pomocou a dohľadom pri založení MO. Privítal všetkých hostí a členov MO a predniesol požiadavky na založenie MO. Pracovná časť valného zhromaždenia spočívala vo voľbe zapisovateľa a overovateľov, predsedu a členov výboru MO MS v Koňuši, ktorí si spomedzi seba zvolili ďalších funkcionárov. Všetci prítomní sa zhodli na tom a odhlasovali, že voľby budú verejné. Za predsedu MO MS v Koňuši bol zvolený Ing. Michal Havrila. Novozvolený predseda sa prítomným členom úprimne poďakoval za prejavenú dôveru a oboznámil ich s víziou ďalšieho smerovania MO. V diskusii sa prítomní zaoberali úlohami, ktorým by sa MO mal venovať v nasledujúcom období, či už je to účasť na matičných a nematičných podujatiach, spolupráca s obcou a inými organizáciami. V závere svojím kultúrnym programom zasadnutie obohatilo vystúpenie mužskej speváckej skupiny „Koňušane“ a spoločne sme si zanôtili matičnú hymnu Kto za pravdu horí.

Miroslav Gešper

2019-03-13T13:20:59+00:0013 marca 2019 |Košický kraj|
X