Košickí matičiari – Anton Harčar a Ján Straka


//Košickí matičiari – Anton Harčar a Ján Straka

Košice 18. 4. 2018

Dňa 18. 4. 2018 sa v Košiciach na Hlavnej 68 uskutočnil odborný seminár Miestneho odboru Matice slovenskej Košice „KOŠICKÍ MATIČIARI“. Z pripravovaného cyklu bol úvodný seminár venovaný dvom významným košickým matičným činovníkom Antonovi Harčarovi (1914 – 2009) a Jánovi Strakovi (1858 – 1934). Podujatie otvoril predseda MO MS Košice a riaditeľ Domu MS v Košiciach Michal Matečka. Úvodom zaznela báseň od Jozefa Tótha, venovaná Mons. Antonovi Harčarovi k 50. výročiu jeho kňazskej vysviacky (25. júla 1987) v podaní matičiarky Anastázie Szcurekovej. Po nej sa ujal slova JUDr. Ján Marcínko – matičiar, ktorý vo svojom príspevku poukázal na životnú cestu a prácu tohto významného slovenského národovca, matičiara, katolíckeho kňaza, vysokoškolského pedagóga, kultúrneho dejateľa, organizátora športových aktivít, pôsobiaceho v Košiciach. V prednáške boli zdôraznené jeho rodinné korene, ale aj študijné roky zamerané zvlášť na štúdium na univerzite v Innsbrucku, kde bol 25. 7. 1937 vysvätený za katolíckeho kňaza.

Životné medzníky Antona Harčara:

Po skončení vysokoškolského štúdia sa vrátil naspäť do Košíc, ale už okupovaných Maďarským kráľovstvom. Začiatkom roka 1939 bol ustanovený za profesora v kňazskom seminári, ale na nátlak okupačnej správy bol profesúry pozbavený a zaradený za katechéta na meštianskej škole. Počas maďarskej okupácie organizoval slovenský národný, kultúrny a športový život v Košiciach, ako napr. podujatia k výročiam zameraným na slovenskú históriu, režíroval divadelné predstavenia, viedol spevokol a kongregáciu mladých dievčat, ktoré zamerali svoju pôsobnosť na kultúrno-náboženskú oblasť. V roku 1943 zorganizoval mládež a založil športový klub Jednota, ktorý pretrval až do konca 40. rokov. Zvlášť sa preslávila futbalová jedenástka, ktorá sa v roku 1946 stala majstrom Slovenska. Venoval sa aj hokeju a tenisu. Pôsobil tiež ako publicista. Táto jeho aktivita v národno-osvetovej činnosti neušla pozornosti okupačnej správe a boli tlaky na jeho odstránenie z Košíc do vnútrozemia Maďarska. Tento tlak vyvrcholil v novembri 1944, keď ho ozbrojené sily maďarskej polície zatkli a umiestnili v sústreďovacom tábore spolu so Židmi na Floriánskej ulici. Podarilo sa ho zachrániť a v nasledujúcich týždňoch sa skrýval u známych v Ruskove a v dominikánskom kláštore v kryptách, kde sa spolu s ním skrývali aj niektoré židovské rodiny. Patril k tým vlastencom, ktorí pripravovali po ukončení okupácie správu Košíc v slovenských rukách. Po príchode Červenej armády do Košíc sa stal predstaviteľom mesta na úseku kultúry a sociálnych potrieb, ale po týždni bol zatknutý orgánmi NKVD na falošné obvinenie a uväznený v cele za sťažených ľudských podmienok. Opäť sa podarilo zásluhou SNR, ktorá v tom čase pricestovala do Košíc, oslobodiť ho, ako aj ďalšie osoby. V roku 1945 bol kooptovaný do SNR za Demokratickú stranu ako poslanec. Aktívne sa podieľal na kultúrno-spoločenskom živote, bol členom Slovenskej ligy, členom Predsedníctva Matice slovenskej a členom MS zostal až do svojej smrti. Matica slovenská ho ocenila Medailou sv. Cyrila a Metoda. V roku 1950 bol pozbavený vysokoškolskej profesúry v seminári a bol internovaný v koncentračnom tábore v Močenku, z ktorého ho ŠtB zaistila v roku 1951, 5 mesiacov bol v samoväzbe, kde ochorel na TBC. Po prepustení z väznice pôsobil ako diecézny kňaz do roku 1980. Od roku 1952 pôsobil ako zástupca predsedu diecézneho súdu a od roku 1956 – 1994 ako predseda diecézneho súdu. Záverom možno povedať, že po celý svoj život bol dobrosrdečný, milý a skromný človek. Tieto vzácne ľudské vlastnosti sú svetlým majákom pre nás aj pre nasledujúcu generáciu a treba si ich pripomínať.

Referát o Jánovi Strakovi predniesla PhDr. Gabriela Čiasnohová. Menovaná pripravila rovnomennú tlačovinu, tiež Strakovu historickú štúdiu „Z dejín Mysľavy“ z roku 1928. Prítomní si ich mohli prezrieť počas kolovania v publiku. Obidvaja prednášatelia upozornili na skutočnosť, že Dr. A. Harčar i J. Straka nielenže pochádzali a poznali sa z Močidlian, miestnej časti Jarovníc (Šariš), ale boli aj kmotrovcami. Pri malom občerstvení sa na záver uskutočnila voľná diskusia. Na seminári sa zúčastnilo vyše 30 osôb, medzi nimi emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč a dekan Mons. Jozef Mydla.

Milým ukončením podujatia bolo stretnutie členov výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Košice s matičiarkou Alžbetou Javorskou, dlhoročnou členkou MO. Na tomto stretnutí, v priestoroch DMS Košice, jej bol odovzdaný PAMÄTNÝ LIST predsedu Matice slovenskej. Táto hrdá Slovenska a matičiarka sa môže popýšiť svojou vnučkou Júliou Kravcovou, ktorá je prvou Slovenkou, navigačnou dôstojníčkou obrovských transoceánskych námorných výletných lodí spoločnosti Norwegian Cruise Line.

Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Matice slovenskej.

 

Michal Matečka a Anton Meteňko, MO MS Košice
Foto: Anton Meteňko

Článok spolu s fotogalériou (pdf)

 

2018-05-03T10:15:29+00:002 mája 2018 |Košický kraj|
X