Krajské kolo v prednese slovenskej povesti - Šaliansky Maťko J. C. Hronského v Prešove

thumbnail

V priestoroch ZŠ Prostějovská v Prešove sa dňa 14. 2. 2017 uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Tohto kola sa zúčastnilo 36 najlepších recitátorov z 12 okresov Prešovského kraja. Súťažili v troch kategóriách. Porota pracovala v tomto zložení: predseda poroty PhDr. Ladislav Matisko, členky – Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD., PaedDr. Alena Pekárová, Alžbeta Polačková, Mgr. Marta Skalková, PaedDr. Anna Rabatinová, PhDr. Eva Kollárová, Mgr. Ingrid Lukáčová a Mgr. Ľubica Liptáková. Porotcovia ocenili najmä vysokú umeleckú a jazykovú úroveň prednesu, výber vhodných textov i oduševnenú recitáciu. Vyjadrili pochvalu zanieteným učiteľom, ktorí žiakov odborne pripravovali, poďakovali taktiež organizátorom.
Porota udelila ocenenia týmto súťažiacim: 1. kategória žiaci (2. – 3. ročníka ZŠ):
1. miesto – Ľudmila Kvašná, Humenné,
2. miesto – Lenka Melcherová, Nová Ľubovňa, okr. Stará Ľubovňa,
3. miesto – Katarína Kačerová, Vranov n. /T.
2. kategória žiaci (4. – 5. ročníka ZŠ):
1. miesto – Dorota Škarupová, Prešov, Evanjelická spojená škola,
2. miesto – Emily Eštoková, Bardejov,
3. miesto – Monika Tomusová, Stará Ľubovňa.
3. kategória žiaci (6. – 7. ročníka):
1. miesto – Norbert Jakubek, Vranov n./T.,
2. miesto – Maroš Oravec, Liptovská Teplička, okr. Poprad,
3. miesto – Šimon Chanáth, Bardejov.
ABC-Centrum voľného času Prešov udelilo vecné ceny súťažiacim za 1. – 3. miesto, ostatní recitátori dostali čestné uznanie.
Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 24. 3. 2017 v Šali.
Súťaž organizačne pripravili: ABC Centrum voľného času, Dom Matice slovenskej v Prešove, OÚ odbor školstva a ZŠ Prostějovská. Za DMS v Prešove odovzdávali ocenenia riaditeľka DMS Mgr. Sláva Jurková a dlhoročný organizátor, predseda MO MS PhDr. Ladislav Matisko.

Mgr. Ingrid Lukáčová

článok neprešiel jazykovou úpravou

článok spolu s fotografiami (doc)

foto: zdroj internet