Ľudovít Kubányi


//Ľudovít Kubányi

Veľký Krtíš, 2. 5. 2018

Dňa 2. mája 2018 sa na pôde Hontiansko-novohradskej knižnice A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši uskutočnilo zaujímavé podujatie. Prítomným bola predstavená publikácia venovaná novohradskému maliarovi Ľudovítovi Kubányimu a zároveň sa spomínalo na túto výraznú osobnosť a veľkého človeka, ktorý žil a pracoval v danom regióne. Podujatie viedla riaditeľka knižnice Mgr. Zuzana Unzeitigová a životný osud maliara predstavili autori publikácie formou dokumentu.
Ľudovít Kubányi patrí k nemnohým, pôvodným slovenským a na Slovensku aj pôsobiacim umelcom v 19. storočí. Pod vplyvom svojho učiteľa Margittayiho sa stal maliarom milých, ale naivných výjavov, čerpaných zväčša z Novohradu, ktoré mali značný úspech u domáceho publika. Kritici ho hodnotia ako „maliara naivných žánrových obrázkov z vidieckeho prostredia“. Je pochopiteľné, že maliarovi chýbalo prostredie a kontakty s inými umelcami danej doby.
Narodil sa 5. mája 1855 v Dolných Strhároch v rodine evanjelického farára. Tu prežil, okrem niekoľkých rokov štúdií, celý život. V rodnej obci získal základné vzdelanie. V Banskej Štiavnici a v Bratislave študoval na lýceu. V Budapešti vyštudoval farmáciu a po získaní absolutória pracoval ako praktikant v lekárni. Toto povolanie neuspokojovalo jeho umelecké cítenie. Talentovaný Ľudovít odchádza v roku 1881 na štúdiá do Mníchova na Akadémiu výtvarného umenia. Tu študuje u profesora G. von Hakla. V Budapešti študoval u profesora J. Bencúra, B. Sekelyho a T. Margitaya, ktorý v prvých rokoch významne ovplyvnil jeho tvorbu.
Celú výtvarnú tvorbu umelca možno rozdeliť na niekoľko častí, ktoré charakterizujú jeho výtvarné snaženie. Najobľúbenejším objektom na Kubányiho obrazoch bol kôň. Na podobách koňa v rôznych situáciách vidieť, že dobre poznal anatómiu tohto zvieraťa a pri jeho zobrazovaní dosiahol majstrovstvo. Vo veľkom počte obrazov môžeme v rôznych scenériách – v zime, v lete, na cestách a jarmokoch vidieť kone. Z málo dostupných archívov rodiny sa dozvedáme, že za života vytvoril okolo 800 obrazov. Mnohé z nich sa nám do našich čias nezachovali, ale tento údaj hovorí o jeho maliarskej vitalite. Ľudovít Kubányi nebol len maliarom Novohradu, ale svojou tvorbou sa zapísal aj do širšieho kontextu dejín výtvarného umenia. Zomrel 4. mája 1912 v Dolných Strhároch, ktoré sa stali miestom jeho večného odpočinku.
Je na škodu, že sa kniha u niektorých obyvateľov Dolných Strhár a Veľkého Krtíša stretla s nepochopením. Veď kniha bola vydaná ako populárno-náučná publikácia a najmä preto, aby táto osobnosť zostala zachovaná aj v srdciach mladej generácie žijúcej v danom regióne.
V nedeľu 6. 5. 2018 si maliarovu osobnosť uctili aj obyvatelia Dolných Strhár na spomienkovej slávnosti, kde so svojimi príspevkami vystúpili priamy žijúci potomok Ing. Peter Lipaty a Ján Labát zaoberajúci sa históriou regiónu.

„Pretože nám nie je dožičené veľa žiť, zanechajme po sebe niečo ako svedectvo, že sme žili.“

Túto všeobecne platnú pravdu Plínia (rímsky štátnik a spisovateľ) naplnil a v danom regióne hlbokú stopu zanechal významný muž, nazývaný aj maliar Novohradu. Vzdať hold tejto osobnosti znamená aj zamyslieť sa nad jej životom, bohatým na dramatické momenty, a nad dielom, ktoré ostalo ako dôkaz o jeho genialite. Aj to sú dôvody, ktoré autorov viedli k spracovaniu tejto publikácie. Zo zozbieraného pramenného materiálu pripravili publikáciu, v ktorej dozaista nie je všetko, lebo to ani nemôže byť, ale je v nej veľa z toho, čo treba o novohradskom maliarovi povedať.

Ján Labát

zostavovatelia publikácie zľava Dominik Antolov, Peter Liptay, Ján Labát a Pavel Antolov

zostavovatelia publikácie zľava Dominik Antolov, Peter Liptay, Ján Labát a Pavel Antolov

2018-05-22T16:35:49+00:0022 mája 2018 |Banskobystrický kraj|
X