Matica slovenská v plnení potrieb krajanov


//Matica slovenská v plnení potrieb krajanov

Stanovami Matice slovenskej deklarovaný, najvyšší poradný orgán MS pre krajanskú problematiku, Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri MS, zasadá na matičnej pôde spravidla raz ročne. Z ostatného rokovania (jeseň 2017) bola prijatá takmer desiatka záverov, ktoré i napriek tomu, že majú odporúčací charakter, Matica slovenská počas roka postupne napĺňa. Jedným zo spoločne prijatých záverov bol aj bod, kde zástupcovia z ôsmich krajín sveta a predseda SZSZ odporučili Matici slovenskej, aby oslovila slovenské univerzity s požiadavkou realizácie výskumov „Ako ďalej, Slováci…“
Krajanské múzeum MS rozposlalo na slovenské univerzity návrhový list, na ktorý zareagovali tri univerzity a jedna akadémia (PU PO, TU KE, UMB BB a Akadémia umení v BB), ktoré prejavili záujem a vyžiadali si spresňujúcejšie informácie. Ústredným problémom spustenia realizácie výskumov sú financie, ktoré sa MS snaží získať z dostupných relevantných zdrojov.
Matica preto iniciovala stretnutie na MZVaEZ SR. Delegácia MS bola prijatá 18. 4. 2018 riaditeľom kancelárie štátneho tajomníka Lukáša Parízka, Ladislavom Ballekom a podpredsedom ÚSŽZ Petrom Procháckom. Správca MS Maroš Smolec informoval o činnosti MS smerom ku krajanom. Tá stojí najmä na vedeckej práci (ročenka Slováci v zahraničí, príprava odborných seminárov, účasť na medzinárodných konferenciách, lektorské posudky, príprava výstav), prevádzkovaní dokumentačného strediska a poskytovania bádateľských a výpožičných služieb (knižnica a archívy KM MS), osvetovej a stykovej činnosť (publikovanie článkov MS v krajanských periodikách, obojstranné návštevy a stykové podujatia) a tiež v plnení záverov RSŽZ pri MS. Na rokovaní bolo definované, s akými požiadavkami krajanov sa MS stretáva a akým spôsobom sa ich snaží v rámci svojich možností napĺňať. Diskusia smerovala aj k možnosti čerpania grantov MZVaEZ SR práve na účel realizácie výskumov univerzít krajanskej problematiky.
Prvá návšteva MS na pôde MZVaEZ SR sa pretavila do pozvania Matice slovenskej na zasadanie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO). Vznik RVKO v roku 2016 iniciovali minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák a predseda ÚSŽZ Ján Varšo. Jej úlohou je strategické usmerňovanie výkonu štátnej politiky smerom ku krajanom. Má medzirezortný rozmer. Je to stály poradný a koordinačný výbor vlády v oblasti krajanskej problematiky. Jej členmi sú štátni tajomníci MZV, MK, MŠ, MV, MF a predseda a podpredseda ÚSŽZ. Na svoje 4. rokovanie RVKO prvýkrát pozvala aj hostí: predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera a riaditeľku KM MS Zuzanu Pavelcovú. RVKO sa zaoberala grantovým systémom ÚSŽZ a jeho navýšením pre krajanské potreby, osvedčeniami Slovákov žijúcich v zahraničí, rozdeľovaním dotácií krajanom v roku 2018 a pripravovaným podujatiam v oblasti krajanskej problematiky. V závere rokovania predseda MS Marián Gešper informoval RVKO o činnosti MS smerom ku krajanom a víziách budúcej práce MS v prospech Slovákov žijúcich v zahraničí. Rokovanie RVKO viedol štátny tajomník, L. Parízek, ktorý uviedol: „Oceňujem záujem nového vedenia Matice slovenskej o úzku spoluprácu v oblasti starostlivosti o našich krajanov.“

PhDr. Zuzana Pavelcová

Zdroj foto: MZVaEZ

2018-04-27T09:43:31+00:0027 apríla 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X