Matičiari v Partizánskom hodnotili svoju prácu


//Matičiari v Partizánskom hodnotili svoju prácu

V tejto dobe globalizácie, ktorú nemožno zastaviť, v dobe absencie upevňovania národného povedomia a národnej hrdosti sa 25. marca konala hodnotiaca schôdza Miestneho odboru Matice slovenskej v Partizánskom.
Rokovaniu predchádzalo vystúpenie spevácko-dramatickej skupiny JESEŇ. Lahodné tóny znejúce na oslavu spevnosti nášho ľudu, vyjadrujúce lásku k našej drahej vlasti, navodili pozitívnu atmosféru.
Schôdzu viedla Mária Kováčová, ktorá prítomných privítala a predstavila hostí: p. Žofia Hrančová, členka výboru Matice slovenskej, predsedníčka Krajskej rady TSK a pracovníčka Oblastného pracoviska MS v Trenčíne, Mgr. Vladimír Karásek – viceprimátor mesta, Mgr. Elena Valenteje – starostka obce Radobica, a uviedla program.
Slova sa ujala predsedníčka MO MS Eva Nahálková, ktorá vo svojom vystúpení zhodnotila činnosť odboru za rok 2018 a hneď v úvode povedala, že k 31. decembru 2018 mala členská základňa 260 členov. Už tu konštatovala značný a prirodzený úbytok, čo poukazuje na prestarnutosť členstva. Dlhší čas pozorujeme nezáujem mladších ročníkov a mládeže vstupovať do našich radov a už vôbec nie pracovať vo výbore. Strácame hrdosť, vlastenectvo a zabúdame na dedičstvo našich predkov, tak ťažko vybojované. Sme viac pro-európski ako slovenskí. Dala do pozornosti, že v máji tohto roku si MO pripomenie už 70. výročie jeho založenia. Tak ako každý rok, aj teraz aspoň v stručnosti upriamila pozornosť na významné výročia, ktoré sme si pripomenuli a ešte budeme pripomínať v priebehu roka 2019. Z najvýznamnejších je to 100 rokov od znovuoživenia činnosti Matice slovenskej, 170 rokov od narodenia P. O. Hviezdoslava, 1 150 rokov od úmrtia svätého Cyrila, 100 rokov od úmrtia Milana Rastislava Štefánika, 150 rokov od narodenia Štefana Moysesa, 100 rokov od narodenia nášho spoluobčana spisovateľa Rudolfa Jašíka a mnoho iných. Životopisy našich národovcov dokumentujú veľkú túžbu a zložitú cestu, vďaka ktorej národ pod Tatrami stále existuje a píše svoj príbeh už ako samostatná Slovenská republika. Hodnotila prácu so školami v meste ako sa snažíme pritiahnuť mládež k matičnému hnutiu aktivitami, ako je výtvarná súťaž žiakov na danú tému, ktorú vyhodnocujeme a oceňujeme, sme nápomocní pri tvorivých dielňach, kde okrem nákupu pomocných materiálov máme aj lektorku, ktorá učí žiakov rôzne techniky, spolupracujeme s mestskou knižnicou a pomáhame pri akciách, ako je Noc s Andersenom, Kráľ detských čitateľov, spoluorganizujeme a podporujeme recitačnú súťaž Hlbinové Kršteňany a mnohé ďalšie.

Pre členskú základňu boli pripravené kultúrne zájazdy do divadla, návšteva artikulárneho kostolíka v Leštinách zapísaného v UNESCO. Zájazd bol spojený s plavbou po Oravskej priehrade a návštevou Slanického ostrova s jeho históriou. Prehliadka Mincovne a Kremnice bola spojená s oslavou a zapálením Vatry zvrchovanosti na Geografickom strede Európy. Tu nás reprezentoval aj spevokol JESEŇ ako kolektívny člen MS, taktiež aj na oslavách zvrchovanosti v meste. S príležitostným kultúrnym programom súbor vystúpil aj na Národných matičných slávnostiach v Martine. Posledné podujatie z plánu činnosti bolo keď MO MS, mesto Partizánske a súbor JESEŇ pripravili vianočný poetický večer pri sviečkach s hosťom Jurajom Sarvašom pod názvom „GLÓRIA IN EXCELSIS DEO!“ Tento nádherný program bol takou malou bodkou za oslavami 80. výročia založenia mesta. I napriek zaujímavým podujatiam sa stále nedarí vzbudiť väčšiu angažovanosť mladých ľudí pre matičnú prácu.
Rokovanie pokračovalo vyhodnotením hospodárenia MO za rok 2018, správou revíznej komisie a predstavením plánu práce na rok 2019, v ktorom opäť pripravujeme zaujímavé akcie a tešíme sa na spoločné stretnutia. Nasledovala diskusia, v ktorej pán Grman vyjadril svoj názor na dôvod slabého záujmu mládeže o matičné hnutie. Povedal, že v celom spoločenskom spektre absentuje prejav hrdosti na svoj národ, hlavne zo strany intelektuálov, školských pracovníkov, ale aj RTVS, ktorá, dalo by sa očakávať, že bude s láskou pestovať vzťah k našim dejinám. Naopak, často je rozsievačkou zastrašovania a neprávd. Pán Ligocký vyjadril kritický pohľad na noviny TEMPO, poďakoval sa výboru za prácu. Hodnotiace zhromaždenie pozdravila aj pani Hrančová a Valenteje, poďakovali sa za doterajšiu spoluprácu a viceprimátor Karásek odovzdal pozdrav a sponzorský dar od primátora s poďakovaním za doterajšiu spoluprácu a zaželal zdravie a elán do ďalšej tvorivej činnosti.
Prijatím uznesenia a zaspievaním hymnickej piesne Kto za pravdu horí bolo rokovanie ukončené.

Foto Ing. Krajčovičová
Ing. M. D.

2019-04-09T12:35:07+00:008 apríla 2019 |Trenčiansky kraj|
X