Matičná činnosť je aj v oblasti hudby


//Matičná činnosť je aj v oblasti hudby

Výbor Hudobného odboru MS (HuO MS) schválil správu o činnosti a plán práce na nasledujúce obdobie. Rokovanie sa uskutočnilo na konci januára v Dome MS Liptovský Mikuláš, kde členov HuO MS privítal riaditeľ domu a súčasne podpredseda MS Marek Nemec a ozrejmil činnosť a prácu tohto matičného pracoviska.

Zasadnutie výboru odboru HuO viedol jeho predseda prof. Milan Pazúrik, ktorý pozdravil prítomných a poďakoval sa za poskytnutie priestorov a zabezpečenie rokovania. Správu o činnosti za rok 2018 a plán práce na ďalšie obdobie prečítal tajomník HuO a zároveň prvý podpredseda MS Marek Hanuska, čo pripomienkovali členovia výboru o viaceré podujatia a ďalšie podnety, návrhy a doplnenia a obidva materiály schválili. Ďalší členovia diskutovali k iným oblastiam: Peter Siváček najmä k stanovám odboru, Viliam Komora hovoril o možnosti vydania matičných skladieb, a to matičnej hymny, znelky a pod. pre potreby odborov MS, viacerí diskutovali, že by tieto mohli byť na matičnej internetovej stránke. Ľubomír Raši hovoril o možnosti reedície zborníka, ktorý v minulosti v MS vydal Emanuel Muntág, ako aj o jeho výrazných kvalitách, ďalej hovoril o komplikovanosti autorských práv v súčasnosti. Jozef Vakoš reagoval na viaceré témy, ako aj na problematiku nasledujúceho rokovania výboru HuO MS. Na technickom a organizačnom zabezpečení rokovaní sa podieľali matiční pracovníci a členovia Mladej Matice Ondrej Smutný a Teodor Sitarčík.

V správe o činnosti a hospodárení HuO členovia výboru odboru prerokovali rokovania výboru a valného zhromaždenia z uplynulého roka a zmenu stanov, doplnenie členov výboru, vypracovaný bohatý plán činnosti, ako aj schválili správu o hospodárení. Hudobný odbor MS v minulom roku usporiadal, resp. sa podieľal na viacerých podujatiach, spomeňme Spevácky zbor slovenských učiteľov v Budapešti (13. – 15. 4.), Echo heligónky (prehliadka heligonkárov) vo Valči (5. 5.), Valčianske melódie (stretnutie spevokolov) vo Valči (9. 6.), Cyrilo-metodský koncert v Brezne (5. 7.), Zvolenský festival speváckych zborov vo Zvolene s účasťou predsedu a tajomníka s udelením ceny pri 135. výročí založenia (13. 10.), Spevácky zbor slovenských učiteľov: 100. výročie ČSR v Prahe a v Kladne (19. – 20. 10.), Spieva naša rodina (spevácka prehliadka) vo Valči (20. 10.), Vlčie maky (vojenské melódie pri príležitosti 100 výročia skončenia 2. sv. vojny) v Sučanoch (11. 11.), Spevácky zbor slovenských učiteľov: koncert v Galante pri výročí MO a Domu MS (8. 12.), Adventný koncert Collegium cantus a hostia, Banská Bystrica (15. 12.), Adventný koncert komorného orchestra Pedagogickej fakulty UMB Mladosť vo Zvolenskej Slatine (16. 12.), Daj Boh šťastia tejto zemi (adventný festival speváckych zborov) v Trenčíne (15. – 16. 12.) či Ekumenické Vianoce v Brezne (28. 12.). Poďakovanie bolo vyslovené okrem iných aj matičiarom Jánovi Lučanovi a Jánovi Šteučekovi.

Na rokovaní výboru HuO MS okrem iného naplánovali na nasledujúce dva roky prerokovať možnosti spolupráce odboru s Národným osvetovým centrom a Úniou speváckych zborov o spolupráci s HuO, usporiadať prehliadku speváckych zborov, zúčastniť sa na viacerých hudobných podujatiach, festivaloch, ako i v zborovom speve, rozšíriť kolektívne členstvo, a to vrátane zahraničných Slovákov, prispievanie do Hlasu Matice, SNN a matičnej tlače, vydať zborník od viacerých autorov s úpravami ľudových piesní, prípadne aj zborník vedeckých prác, pripraviť internetovú stránku HuO MS v rámci matičnej stránky a reedíciu spevníka: Kamila Šimonová – S deťmi sa dá dohodnúť (album detských piesní pre zborový spev, ktorú v minulosti odbor vydal).

Verme, že splnenie týchto predsavzatí zviditeľní matičnú prácu nielen v oblasti slovenského hudobného umenia, ale aj v širokej slovenskej verejnosti, keďže výrazné úspechy a množstvá podujatí tento odbor dosiahol už v uplynulom období. Za to patrí vďaka všetkým členom odboru, ktorý tak podnetne vedie významný slovenský dirigent a hudobný univerzitný pedagóg prof. Milan Pazúrik.

 

M. Hanuska a V. Komora
Foto: Teodor Sitarčík

 

2019-02-04T12:19:09+00:001 februára 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X