Matičný večer s ľudovou hudbou

//Matičný večer s ľudovou hudbou

Matičný večer s ľudovou hudbou

2017-10-24T15:41:30+00:00

Žarnovica, 22. 10. 2017

Na podnet Rolanda Hanusa, ktorý je členom Miestneho odboru Matice slovenskej v Žarnovici od jeho obnovenia v roku 1990, bola v roku 2014 obnovená tradícia konania Matičných večerov. Ten tohtoročný bol teda v poradí štvrtý. Konal sa v nedeľu 22. októbra v Kultúrnom dome v Žarnovici. O 16.30 hod. začal štátnou hymnou SR. Potom tajomník MO Ing. Jozef Piecka privítal vzácnych hostí: poslanca Zastupiteľstva BBSK a primátora mesta Žarnovica Kamila Danka, člena výboru MS a predseda Krajskej rady (KR) MS Banskobystrického kraja Jána Brloša a zástupkyňu primátora mesta Ing. Alenu Kazimírovú. Taktiež privítal predsedu OO JDS v Žarnovici Ing. Jozefa Husára, CSc., predsedu Rady DC seniorov Žarnov Jána Hajnoviča, podpredsedníčku ZO SZPB v Žarnovici Ing. Máriu Števkovú (všetci členovia MS), nových členov MS i sympatizantov. Zdôraznil, že rok 2017 bol MS vyhlásený za Rok Jozefa Miloslava Hurbana a Andreja Radlinského, ktorých portréty boli umiestnené nad pódiom spoločne so štátnou zástavou SR, matičnou i zástavou mesta. Za nakreslenie portrétov patrí vďaka Mgr. Michaele Klimentovej, učiteľke ZŠ na Ul. F. Kráľa v Žarnovici. Obe tieto významné slovenské osobnosti potom v príhovore priblížila predsedníčka MO Mgr. Anna Benčatová.
Následne sa moderovania ujala členka výboru MO a vedúca speváckej skupiny Prameň Irma Danková. Ďalším bodom programu bolo odovzdanie preukazov MS novým členom MO. Tento rok bolo spolu prijatých sedem a to: Mgr. Mária Kubačková, Mária Koprenická, Michal Piecka, Ariana Nikoleta Čela (je najmladšia, len 10-ročná), Magdaléna Demeová, Jozef Tužinský a Marek Zúbek. Prítomní noví členovia od predsedníčky MO a tajomníka MO prevzali aj pamätné listy, CD speváckej skupiny Prameň a kľúčenku MS. K tomuto dňu tak MO MS mal 94 členov.
Na tohtoročných Dňoch mesta Žarnovica, okrem vystúpenia speváckej skupiny Prameň, výrazne pomohli aj dvaja členovia MO a to Roland Hanus a Ing. Juraj Benčat. Za bezplatné zabezpečenie razenia mincí prevzali od vedúceho oddelenia kultúry, mládeže a športu MsÚ Ing. J. Piecku poďakovanie a vecný darček.
Činnosť MO je naozaj bohatá a preto si tí, ktorí sa na nej najviac podieľajú zaslúžia ocenenia. Tie sa odovzdávali v ďalšej časti.
MO MS udelil Diplom „Za prácu v miestnom odbore“ Ing. Jurajovi Benčatovi, Anne Mašíčkovej, Oľge Michníkovej, Radomíre Pacalajovej a Anne Rybárovej. Rovnaké ocenenie bolo udelené „Za spoluprácu pri činnosti MO“ DC Seniorov Žarnov, ktoré prevzal J. Hajnovič, a ZO SZPB, ktoré prevzala Ing. M. Števková. Ocenenia spoločne s ružou odovzdala predsedníčka MO Mgr. A. Benčatová a tajomník MO Ing. J. Piecka.
Na návrh MO udelila KR MS Banskobystrického kraja za aktívnu činnosť pri napĺňaní programu MS Pamätný list Mariánovi Sedliakovi a Mgr. Darine Nikodémovej. Ocenenia odovzdal člen výboru MS a predseda KR Ján Brloš, spoločne s členom KR Ing. J. Pieckom a predsedníčka MO odovzdala ruže.
Tí istí funkcionári odovzdali aj ďalšie ocenenia podpísané predsedom MS Ing. Mariánom Tkáčom, PhD. Konkrétne Cenu predsedu MS – Pamätný list pri príležitosti životného jubilea: Oľge Dankovej, Magde Reginovej a Emílii Vodnákovej. Rovnaké ocenenie prevzali:
Roland Hanus – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v matičnom hnutí, Ľudmile Chmolovej – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie a rozvíjanie národnej tvorby, Anne Mištíkovej pri príležitosti životného jubilea a za viacročnú prácu v matičnom hnutí, Jarmile Tillerovej – pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú činnosť v matičnom hnutí a Lýdii Tomčányovej pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročné udržiavanie a rozvíjanie národnej tvorby.
Cenu predsedu MS – Medailu predsedu prevzala podpredsedníčka MO a dlhoročná členka KR Mária Balážová pri príležitosti životného jubilea a za dlhoročnú prácu v matičnom hnutí.
Za viacročnú prácu pri napĺňaní programu MS boli udelené Bronzové ceny MS členkám výboru MO Mgr. Melánii Ceizelovej a Bc. Renáte Štefankovej.
K prítomným sa krátko prihovoril predseda KR J. Brloš i primátor mesta K. Danko, ktorý prejavil záujem o členstvo v MS a ešte počas podujatia vypísal a odovzdal aj prihlášku. V mene všetkých ocenených sa poďakoval R. Hanus.
Nasledovalo pásmo piesní speváckej skupiny Prameň. V jej podaní zaznela aj hymna Matice slovenskej, ktorou skončila prvá časť programu.
Záverečnou časťou bolo hodinové vystúpenie Ľudovej hudby Michala Moravčíka zo Zvolena. Na cimbale hrala Paulínka Škodová, na akordeón jej brat Pavol Škoda, na kontrabas Lukáš Haluška a na husliach hral Michal Moravčík. Rezkými slovenskými pesničkami vytvorili skutočne výbornú atmosféru. O spokojnosti prítomných svedčil potlesk po každej pesničke, standing ovation už uprostred programu i dlhý potlesk na záver. Táto skutočnosť organizátorov teší i keď naopak mrzí menšia účasť na tomto podujatí oproti predchádzajúcim rokom.
Nemožno nespomenúť skutočnosť, že vstupné na podujatie, ktoré sa uskutočnilo s finančnou podporou Matice slovenskej a finančnou podporou Mesta Žarnovica, bolo síce dobrovoľné, ale jeho účastníci naň prispeli finančnou čiastkou 101,10 €. Za to im patrí vďaka.

Text a foto: Ing. Jozef Piecka,
tajomník MO MS

článok neprešiel jazykovou úpravou


KR ocenení členovia Mgr. D. Nikodémová
a M. Sedliak


Bc. R. Štefanková (vľavo) a M. Balážová
po prevzatí ocenení MS

Primátor mesta K. Danko počas príhovoru


Časť účastníkov

 

X