Memorandum o vzájomnej spolupráci


//Memorandum o vzájomnej spolupráci

Už dlhší čas spoločnosť proklamuje základnú myšlienku, že najlepšou investíciou do budúcnosti je vzdelávania hlavne mladých ľudí. Základ budúcich úspechov v rozvoji výchovy mladých, ale aj vzdelávania dospelých je v otvorenosti novým ideám moderného sveta, ktorý prechádza v súčasnosti inovačnou érou. Každá nová myšlienka a každá nová inovácia v sebe obsahuje roj nových myšlienok, nápadov a realizačných možností.

Určitým príkladom novej myšlienky môže byť aj Memorandum o vzájomnej spolupráci, ktoré uzatvára predseda Matice slovenskej s riaditeľmi základných, stredných škôl a knižníc.

Cieľom spolupráce je prehlbovať záujem žiakov, ale aj občanov o slovenské dejiny, národnú literatúru, kultúru a osobnosť; upevňovať ich vlastenecké povedomie a pôsobiť hlavne na slovenskú mládež v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt. Pritom netreba zabúdať na kultúru žiakov a občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám a etnickým skupinám na území SR so slovenskou národnou kultúrou.

Hlavnými formami spolupráce je realizácia náučných prednášok a rôznych foriem prezentácií, seminárov, divadelných scénok s osobitým dôrazom na aktuálne významné výročia. Ale aj poskytovanie kníh a publikácií (prezentácia knižných noviniek), náučno-informačných bannerov zo slovenských dejín, dejín slovenskej literatúry a významných osobností národných dejín.

Prvou lastovičkou v spolupráci bola beseda na tému – Rok 1938 – rok plný napätia – na pôde Zemplínskej knižnice v Trebišove. Dňa 12. 10. 2018 sa predseda MS JUDr. Marián Gešper stretol so študentmi gymnázia v Trebišove. Študenti sa mohli dozvedieť o mnohých udalostiach, ktoré vyvrcholili Mníchovskou dohodou, Viedenskou arbitrážou, ale aj o vyhlásení autonómie Slovenska. Študenti sa aktívne zapájali do diskusie a mali možnosť vytvoriť si jasný obraz o tomto období. Partnerská knižnica MS dostala do daru 110 titulov, ktoré výrazne obohatili jej knižničný fond.
Od septembra 2018 do 15. februára 2019 svojimi podpismi potvrdilo uvedenú spoluprácu 52 výchovno-vzdelávacích zariadení. Z tohto súčtu základné školy predstavujú najväčší počet – 36. Nasledujú gymnáziá v počte 9 a 4 stredné odborné školy. Svoje zastúpenie majú aj 3 knižnice, z toho dve verejné a jedna obecná.

Najväčší počet podpísaných zmlúv o spolupráci je uzatvorených v Banskobystrickom kraji (17), v Košickom (12), v Prešovskom (8), Trnavskom a Nitrianskom (7) a Bratislavskom kraji (1).

Človek sa ani v súčasnej spoločnosti sám nezmení. Zmenia ho ľudia, okolnosti, prostredie, vzdelávanie a najmä životné skúsenosti. Moderný človek vníma problémy okolo seba už pod úplne iným uhlom pohľadu, pretože nechce byť stereotypný, ale spontánny, komunikatívny a akceptovateľný spoločnosťou.
Chceme vysloviť prianie, že spolupráca medzi Maticou slovenskou a rôznymi typmi škôl, inštitúciami sa rozvinie do širších rovín a spoločnosť pochopí náš prínos a potrebu ďalšiemu rozvoju.

IP

Beseda dňa 23. 10. 2018 vo Vranove nad Topľou v Hornozemplínskej knižnici

Beseda dňa 23. 10. 2018 vo Vranove nad Topľou v Hornozemplínskej knižnici

Beseda dňa 23. 10. 2018 vo Vranove nad Topľou v Hornozemplínskej knižnici

Premonštráckeho gymnázia v Košiciach

Premonštrácke gymnázium v Košiciach

2019-03-06T13:53:42+00:004 marca 2019 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X