Mladá Matica


/Mladá Matica
Mladá Matica2017-01-25T13:43:26+00:00

Mladá Matica (ďalej MM) je špecifickým záujmovým odborom pre mládežnícke hnutie s celoslovenskou pôsobnosťou. Členovia MM môžu vytvárať odbory Mladej Matice (ďalej OMM), ktoré sa registrujú v ČÚ. OMM s plnou právnou subjektivitou môže vzniknúť, ak je na území obce aspoň sedem členov MM, ktorí na ustanovujúcom valnom zhromaždení vyjadria vôľu založiť odbor.
Registráciu vykonáva ČÚ za rovnakých podmienok ako v prípade registrácie MO. OMM úzko spolupracujú s príslušným MO. OMM môžu so súhlasom predsedu Matice slovenskej používať čestné názvy po významných osobnostiach slovenskej histórie. Ďalšie informácie o MM nájdete na www.mladamatica.sk

MMATICA_logo

Ciele Mladej Matice

Mladá Matica ako súčasť Matice slovenskej je vo svojej činnosti verný duchovnému a národnému odkazu svojich predchodcov, historicky prvého predsedu Š. Moysesa a podpredsedu Karola Kuzmányho:
[list icon=“check“ icon_color=“red“]

 • národná činnosť smerujúca k všestrannému uspokojeniu záujmov a záľub slovenskej mládeže,  predovšetkým poznanie národných dejín, kultúry a našich tradícií,
 • preniesť ideu vlastenectva a národnej spolupatričnosti aj na budúce generácie,
 • pevne brániť pravdu a spravodlivosť,
 • dať svoje schopnosti do služieb človečenstva,
 • v mene spoločného národného cieľa vedieť prekonávať spoločenské, názorové, náboženské odlišnosti,
 • spolupracovať s inými národmi a nadväzovať na historickú štúrovskú myšlienku bratstva medzi všetkými slovanskými národmi.

Orgány Mladej Matice

 • Valné zhromaždenie MM
 • najvyšší orgán MM
 • tvoria ho delegáti a pozvaní hostia MM
 • zvoláva ho výbor MM raz za tri roky
 • Výbor MM
 • najvyšší výkonným orgánom MM
 • tvorí :
 • predseda
 • podpredseda
 • tajomník
 • hospodár
 • členovia výboru
 • schádza sa najmenej štyrikrát ročne
 • zvoláva a vedie ho predseda
 • Predseda MM
 • je najvyšším predstaviteľom MM
 • súčasne je aj predsedom výboru MM
 • reprezentuje MM navonok
 • je štatutárnym orgánom MM
 • volí ho valné zhromaždenie MM na funkčné obdobie troch rokov
 • Dozorný výbor MM
 • je revíznym orgánom MM
 • má piatich členov
 • členov dozorného výboru MM volí valné zhromaždenie MM

[/list]

Volené orgány OMM

Orgán Meno a priezvisko príslušnosť k OMM
Predseda MM Bc. Marek Nemec OMM Liptovský Mikuláš
Podpredseda MM Mgr. Martin Hajník OMM Kamenná Poruba
Tajomník MM  RNDr. Ján Seman  OMM Dlhé Klčovo
Člen predsedníctva MM  Bc.Silvia Hrnčiarová  OMM Lučenec
Člen predsedníctva MM  Adam Polievka OMM Banská Bystrice
Členovia výboru MM Patrik Polakovič OMM Spišská Nová Ves
Tomáš Paprčka OMM Liptovský Mikuláš
Ondrej Baranec OMM Zvolen
Daniel Gešper OMM Vranov n. Topľou
Mgr. Michal Tkáč OMM Vranov n. Topľou
Jozef Sálus OMM Liptovský Mikuláš
PaedDr. Martin Vaszarab OMM Čachtice
Dozorný výbor MM Bc. Peter Švantner OMM Lučenec
Adam Gešper OMM Hencovce
Ján Meričko OMM Porúbka pri Humennom
Natália Kovaľová OMN Spišská Nová Ves
Dávid Serbinčík OMM Sečovce

 

X