Na rokovaní bol prvýkrát predseda MS


//Na rokovaní bol prvýkrát predseda MS

Oblastná rada MS s účasťou predsedu JUDr. Mariána Gešpera

Oblastná rada Matice slovenskej Turiec (OR MS) sa konala koncom júna (19. 7.) v priestoroch Domu Jozefa Cígera Hronského v Martine. Na pozvanie Viliama Komoru, predsedu OR MS zavítal medzi predsedov MO MS a členov OR MS predseda Matice slovenskej JUDr. Marián Gešper, spoločne s prvým podpredsedom MS Mgr. Marekom Hanuskom a riaditeľom Sekretariátu predsedu a správcu MS Mgr. Petrom Schvantnerom. Predseda priblížil rokovania so spolkami, organizáciami a informáciami o spoločných podujatiach s nimi. Osobitne sa venoval Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov, ale i cirkvám, udeľovaniu ocenení, akciám, videám, práci a činnosti Informačného ústredia MS, spolupráci so školami, osobnostiam, členskému hnutiu, vyjadril sa k navýšeniu finančných prostriedkov na miestnu a regionálnu kultúru o vyše 60 %, stretnutiu s ministerkou kultúry ako i výraznému navýšeniu rozpočtu MS, k členstvu spomenul aj, že priemerný vek matičiara je päťdesiatosem rokov. Bližšie priblížil celé matičné dianie od prvého výboru MS, ale aj vedeckú a vydavateľskú činnosť MS, ďalej nastávajúce celomatičné a celoslovenské podujatia, a publikačnú činnosti MO MS, informoval o novom vedeckom tajomníkovi MS, ktorý bude sídliť v Martine, sídelné mesto MS tak ostáva centrom matičného života. Dodajme, že predseda MS navštívil rokovanie aj z dôvodu, aby osobne odovzdal medailu predsedovi MO MS Turany JUDr. Ľubomírovi Liskajovi, za dlhoročnú činnosť pri napĺňaní programu MS. Počas ďalšieho rokovania Ján Šteuček pozdravil prítomných za Jednotu dôchodcov Slovenska, hovoril k spolupráci a činnosti s MS, aj k Folklórnemu súboru Sučianka, ktorý je kolektívnym členom MS, o ich činnosti a podujatiach. Členka výboru MS Anna Dubovcová z MO MS Turčianske Teplice hovorila o spolupráci a spoločnej činnosti s Úniou žien Slovenska a Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov. Viliam Komora hovoril o rokovaniach, aby výročie vzniku ČSR 30. októbra v Martine bolo za účasti MS. Bližšie sa hovorilo o Národných matičných slávnostiach 2018 a návrhoch ocenení pre osobnosti, ktoré sa pričinili o vznik SR.
Z činnosti Krajskej rady MS Žilinského kraja bolo uvedené veľmi úspešné podujatie, pripomenutie si Žiadostí slovenského národa, ktoré boli v Liptovskom Mikuláši a blížiace sa podujatie na Orave pri ekumenickom kríži k sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda.
Medzi najvýraznejšie podujatia MO MS v okrese patria tie, ktoré robia vo Valči, o nich hovoril predseda ich miestneho odboru Ján Lučan a to k výročiu dejateľa, podporovateľa národného života, šafraníka, kupca a starostu Mateja Čvikotu, ktorému opravili pomníka na hrobe, pripomenuli si ho a položili mu veniec, bližšie uviedol k epitafu na jeho pomníku od Svetozára Hurbana Vajanského, že celý život dal pre Slovákov, ďalej spomenul ďalšie podujatia MO: Echo heligónky, Valčianske melódie, spomienkové stretnutie narodenie Antona Draxlera, osobnosti v oblasti rezbárstva a reštaurátorstva na Slovensku, zakladateľa Školy umeleckého priemyslu v Banskej Štiavnici, neskôr premiestnená do Bratislavy, plány na spomienku na SNP a padlých občanov  obce, či Spieva naša rodina, ktorá je orientovaná na tradičné slovenské ľudové piesne v rodinách čo chcú takto podchytiť. Miroslava Kováčová, predsedníčka MO MS Bystrička hovorila o ich folklórnej skupine Hrádok, ktorí sú členmi MO MS, prípravách na 760. výročie obce, kde boli šafraníci a olejkári, Folklórnej Bystričke, Vianociach s Maticou či Stavaní mája, ale aj úsilí prispieť k osobnostiam obce a ich vyzdvihnutiu a uchovaniu pamiatky, medzi ne patril aj p. Buocik, ktorý robil výrobky z prútia a zo slamy, bol aj divadelník, folklorista a matičiar, in memoriam bude ako osobnosť obce pripomenutý, ďalej uviedla rodinu Žingorovcov, ktorí sa aktívne zapojili do SNP, predseda SZPB v okrese je Radomír Žingor, ako aj ďalšie osobnosti. Anna Dubovcová uviedla aj ďalšie podujatia Rontouka v Klenovci, kde bude ocenenie pre starostku, soška od umelca akademického sochára Štefana Pelikána, v Jasenove to bude pravidelné podujatie výstup na Vyšehrad ako pripomenutie si sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda, ďalej sa venovala ďalším podujatiam MO MS Turčianske Teplice aj so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, no najmä na Izidora Žiaka Somolického a socha, ktorá bude odhalená v jeho pamätnej miestnosti v Michale od Štefana Pelikána, práve tento umelec by mal byť navrhnutý na ocenenie pri príležitosti 25. výročia vzniku SR na Národných matičných slávnostiach, spolupráca so školami k bájkam od Izidora Žiaka Somolického a spolupráca s Gymnáziom Turčianske Teplice. V rámci ďalšieho sa hovorilo k pripravovanému školeniu kronikárov MO MS, ktoré ponúkne predsedníčka Vlastivedného odboru MS PhDr. Dáša Daneková a nasledovala dlhšia a široká diskusia.

Text a foto: Viliam Komora

2018-06-27T11:36:41+00:0027 júna 2018 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X