NA TÚTO CHVÍĽU V TURCI NEZABUDNEM


//NA TÚTO CHVÍĽU V TURCI NEZABUDNEM

 

Uplynulý rok sa niesol v znamení spomienok na významné medzníky našej histórie, na významné osobnosti nášho života, ktoré formovali charakter a pripomínali osobitosti slovenského národa v jeho boji za samostatnosť. K takým osobnostiam v hornoturčianskom okolí patrí Izidor Žiak Somolický a Ján Valentini, rodáci z Turčianskeho Michala. Obaja ospevovali vo svojej básnickej tvorbe krásy horného Turca a svojou prácou sa podieľali na zvýšení kultúrnej úrovne svojho národa.

Miestny odbor Matice slovenskej a Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Turčianskych Tepliciach, v spolupráci s Maticou slovenskou a Mestom Turčianske Teplice pripravili dňa 8. 11. 2018 o 11. hod. v sále KD T. Teplice spomienkový deň na našich významných rodákov pod názvom Venček pre I. Ž. Somolického a J. Valentiniho.

V kultúrnom programe vystúpili žiaci ZUŠ pod vedením svojich učiteľov. Za pútavý umelecký program ďakujeme najmä pani zástupkyni riaditeľa ZUŠ Mgr. M. Kajanovej, ktorá spolu so svojím kolektívom zaujímavo priblížila našich rodákov. Hovorené slovo a básne Turcu od I. Ž. Somolického a básne Turčiansko-Teplické elégie od J. Valentiniho predniesli žiaci literárno-dramatického odboru Lea Mračková a Nikola Pálešová pod vedením p. učiteľky Mgr. art. Andrei Juhásovej. Na programe sa zúčastnili žiaci hudobného odboru: Nina Rapandová, Martin Lukáč – pod vedením p. učiteľky Alžbety Kočišovej, Diana Suchá – p. uč. Rumanová Ida, Zoja Bahurinská – p. uč. Ilgová Viera, Vanda Vačková – p. uč. Katarína Franková, hudobný doprovod p. uč. Štefan Zamiška, Mgr. Nadežda Holenková. Žiaci tanečného odboru predviedli veľmi nápadité tanečné vstupy. Spolu účinkovalo 16 žiakov tanečného odboru v troch tanečných choreografiách pod vedením p. učiteľky Moniky Kajanovej. Svojím vystúpením motivovali prítomných k tvorivému pohľadu na Turiec, jeho vody a krásy.

Na krásny zážitok z vystúpenia vo Venčeku pre našich rodákov nadviazalo vyhodnotenie 10. ročníka literárno-výtvarnej súťaže na tému Na túto chvíľu v Turci nezabudnem. Chcelo inšpirovať mladých ľudí, aby si spomínali na nedávno prežité pekné chvíle. Malo byť „Krátkym rozprávaním alebo opisom udalosti, úvahou, či poviedkou aj obrazom o zážitkoch z prázdnin, pripomínajúcich život súčasnej mladej generácie v Turci.“ Vyhlasovateľ súťaže bol MO Matice slovenskej v Turčianskych Tepliciach. Organizátormi boli Miestny odbor Matice slovenskej a Okresná organizácia ÚŽS v Turčianskych Tepliciach a spoluorganizátori Matica slovenská a Mesto Turčianske Teplice

Vyhodnotenie literárno-výtvarnej súťaže na tému: Na túto chvíľu v Turci nezabudnem

Hovoreného slova sa ujala pani Anna Dubovcová, ktorá sprevádzala prítomných touto časťou programu.

Do literárnej súťaže sa prihlásilo spolu 30 prác, z nich 13 prác z Gymnázia Galandu v Turč. Tepliciach a 17 prác žiakov ZŠ s MŠ Školská ul. v Turčianskych Tepliciach.

Vo výtvarnej súťaži bolo 53 prác, z nich 24 prác zo Spojenej školy Horné Rakovce a 29 zo ZŠ s MŠ Školská ulica. Porota rozdelila súťažné práce v oboch častiach súťaže do zlatého, strieborného a bronzového pásma, ale udelila aj špeciálne ceny a ocenila všetky školy zapojené do súťaže knihou o živote a diele akademického sochára Štefana Pelikána. Ceny pre súťažiacich prepravila Okresná organizácia Únie žien Slovenska.

V literárnej súťaži v kategórii vyšší stupeň gymnázia si palmu víťazstva odniesli Amira Musová, študentka VII. C, Adriana Habrdová a Daniela Jesenská z V.G. V kategórii nižší stupeň gymnázia a 2. stupeň ZŠ získala najvyššie ocenenie od Krajskej rady MS za prácu s názvom Maco na Babe získala Nina Michalková, žiačka 9. A zo ZŠ s MŠ Školská ulica. Zlaté pásmo bolo udelené Adele Leškovej z V. G, Tomášovi Peigerovi z 9. A, ZŠ s MŠ Školská ul., a Lenke Kopalovej z III. A z Gymnázia M. Galandu.

Vo výtvarnej súťaži prvé miesto v Zlatom pásme bolo udelené len 4-ročnej Darme Dubovcovej z MŠ v Miloslavove a ďalším 27-mim prácam žiakov Spojenej školy a ZŠ s MŠ Školská ulica T. Teplice.

Mimoriadne ceny vo výtvarnej súťaži získali Dorota Lojková – CENA KR MS, Viktória Pinďáková – CENA MO MS Jana Kovalčíková – CENA OkO ÚŽS, Jana Nováčiková – CENA Š. PELIKÁNA a Nina MichalkováCENA KO ÚŽS.

Na záver programu bola udelená cena Zlatá Európea od akademického sochára Štefana Pelikána pánovi Ing. Petrovi Prokšovi, predsedovi kultúrnej komisie pri MsÚ, ktorý sa neúnavne roky podieľa na tvorbe diplomov, vyhodnocovaní súťaže a zdarnom priebehu kultúrnych programov v Turčianskych Tepliciach.

Odpoludnie v Turčianskom Michale

Odpoludnia, dňa 8. 11. 2018 o 15.30 hod. putovali kroky matičiarov a obyvateľov Teplíc k budove KD v Turčianskom Michale na odhalenie pamätnej dosky oboch rodákov z Turčianskeho Michala, pri príležitosti 155. výročia narodenia a 100. výročia úmrtia Izidora Žiaka Somolického a 220. výročia uverejnenia oslavnej básne Turčiansko-Teplické elégie o teplických liečivých vodách od Jána Valentiniho. Súčasťou programu bola aj vernisáž výstavy žiackych prác. Programom sprevádzala predsedníčka MO MS Jaroslava Brincková a predsedníčka OkO ÚŽS Slovenska Anna Dubovcová..

Na kultúrny program v sále KD v Turčianskom Michale a odhalenie pamätnej dosky sa prišli pozrieť a prítomných pozdraviť aj tajomník MS – pán ThLic. Mgr. Viliam Komora, PhD., pán primátor MsÚ Turčianske Teplice Mgr. Igor Hus a JUDr. Michal Sygút. Pozdravnú báseň od I. Ž. Somolického a J. Valentiniho predniesla Lea Mračková. Hudobný sprievod na klávesách v podaní Ondreja Stolárika a spev katolíckeho spevokolu pod vedením Mgr. Klocháňovej z Turčianskeho Michala uzavreli spomienkové zhromaždenie.

Náročné dielo osadenie pamätnej dosky by nevzniklo bez spojenia síl a finančných prostriedkov z projektov dotácií MsÚ, Matice slovenskej, Teplických kúpeľov, COOP Jednota, Bryndziareň, Združenia katolíckeho farského kostola v Turč. Michale, akademického sochára Štefana Pelikána a obyvateľov Turčianskych Teplíc, ktorým týmto ďakujeme za pomoc pri realizácii náročného programu.

Dňa 10. 2. 2019 si pripomíname 156. výročie narodenia I. Žiaka Somolického. Na jeho pamiatku opäť pozývame žiakov teplických škôl do literárnej súťaže.

Doc. RNDr. Jaroslava Brincková, CSc.

2019-02-11T16:09:01+00:0011 februára 2019 |Žilinský kraj|
X