Návraty ku koreňom (spomienkové stretnutie v Králi)

thumbnail

Kráľ, 6. 5. 2017

„Bytia nášho korene  v tvrdú zem sú vrastené. Víchrica ich nevyvráti, nevypáli leta úpek- bytia nášho korene“ – slová Štefana Krčméryho boli mottom spomienkového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 6. mája 2017 v obci Kráľ. Stretnutie v rámci projektu „Návraty ku koreňom“ zorganizoval Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce pri príležitosti 70. výročia návratu Novoklenovčanov z Podkarpatskej Rusi do vlasti otcov – na Slovensko.
Slnkom prežiarené sobotné dopoludnie umocnilo príjemnú atmosféru vzájomných stretnutí, stiskov rúk s často vyslovenou otázkou „Poznáš ma ešte?“ ... lebo rodáci - Novoklenovčania prichádzali nielen z rôznych strán Slovenska, ale aj z iných krajín sveta.  Ich kroky viedli najprv do evanjelického kostola v Králi, kde chceli spoločne zdieľať radosť a hrdosť na príslušnosť k novoklenovskému rodu a zároveň sa chceli nechať poučiť Božím slovom. Účastníkov spomienkového stretnutia privítal Michal Hruška st., predseda Miestneho odboru Matice slovenskej v Králi a presbyter dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce. Na službách Božích liturgovali generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky plk. Marian Bodolló, farár CZ ECAV Banská Bystrica-Radvaň Michal Zajden, farár CZ ECAV Lučenec Ľudovít Hroboň  a domáci farár CZ ECAV Tornaľa Marcel Ištván. Zvesťou slova Božieho poslúžil senior Košického seniorátu ECAV Ján Hruška, sám Novoklenovčan, ktorý vo svojej kázni položil prítomným bratom a sestrám otázku: „Viete, prečo sme tu dnes? Chceme ďakovať Bohu za Jeho milosť, ktorú nám preukazoval  až doposiaľ, ale chceme Ho aj prosiť o Jeho pomoc do ďalších rokov života, aby aj tí, ktorí už nemali tú česť poznať pôvodných Novoklenovčanov vedeli, z akého sú rodu, kde sú ich korene, a najmä, aby vedeli, že nádej v Boha nie je zbytočnosť, ale sprevádza človeka celým životom. Aby vedeli, že viera v Boha nie je dôvodom na úsmev, ale je hybnou silou v našom konaní. Aby vedeli, že príslušnosť k cirkvi je poklad, ktorý iba raz stratíme a viac nemusíme nájsť.  Aby vedeli, že všetky majetky sveta sú nič oproti tomu, čo nám Pán Boh ponúka a ponúkať bude, keď ho budeme nasledovať. Aby vedeli, že Boh je živý, mocný a neustále koná. Koná spasenie svojho ľudu. Konal ho pri prvých kolonistoch na Podkarpatskej Rusi, konal ho pri Novoklenovčanoch, ale koná ho aj dnes pri nás  všetkých a za to mu patrí úprimná vďaka a večná sláva.“  Slová kázne umocnila pieseň Martina Luthera „Zachovaj nás v svojom slove“, s ktorou vystúpil domáci spevokol pod taktovkou  kantorky Zuzany Turisovej.
Po skončení služieb Božích nás čakala ďalšia milá „povinnosť“ – odhalenie pamätnej tabule Tomášovi Kováčovi, učiteľovi a správcovi školy v Novom Klenovci v rokoch 1928-1947. Tabuľu odhalili brat farár Michal Zajden a PhDr. Mária Kováčová,  dcéra  T. Kováča. Správca školy Tomáš Kováč bol osnovateľom návratu Novoklenovčanov z Podkarpatskej Rusi na Slovensko a naši starí rodičia na neho  spomínajú s úctou, pretože bol nielen ich učiteľom, ale  i veľkým priateľom a „tútorom“ Novoklenovčanov v  dobách neprajných. Aj preto autor grafického návrhu tabule Michal Hruška st. v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej v Králi vyvíja snahu inštalovať túto pamätnú tabuľu v bývalom Novom Klenovci (dnes Klenovets) na Zakarpatskej Ukrajine v budove, ktorá od svojho postavenia v r. 1880 dodnes slúži ako škola.
Cca 250 účastníkov slávnosti sa zastavilo aj pri pamätníku Novoklenovčanov v areáli evanjelického kostola v Králi, aby si položením kytice kvetov pripomenuli všetkých predkov, ktorých prach spočíva na cintoríne v Novom Klenovci. Pietneho aktu sa zúčastnil aj Dušan Kubinec, člen výboru  Matice slovenskej a jej priaznivci z priestoru Gemera-Malohotnu, predstavitelia miestnej samosprávy  František Béreš, starosta obce Kráľ a Irena Hanobiková, starostka obce Abovce.
Čas do popoludňajšieho programu mohli účastníci slávnosti vyplniť prehliadkou pamätnej izby v Zborovom dome ECAV v Králi. Boli tu vystavené dobové fotografie z 19. a 20. storočia, miniatúry pracovného náradia, ktoré zhotovil Jozef Benčura st. z Kráľa. Nechýbali ani originálne odevy, ktoré nosili muži a ženy v Novom Klenovci v prvej polovici 20. storočia. Myšlienku zriadenia pamätnej izby na skutočnosť premenila Pavlína Hrušková z Kráľa a záujemcom o prehliadku podala k inštalovaným artefaktom výklad.
V kultúrnom dome prebiehal popoludňajší program, ktorý otvorila miestna folklórna skupina ŠAJAVA zvykoslovím spojeným s novoklenovskou svadbou. Prítomným Novoklenovčanom sa prihovorila aj Mgr. Zlata Kaštanová, starostka obce Klenovec.  Ďalší pozdrav z Klenovca odovzdala Stanka Zvarová, vedúca folklórneho súboru VEPOR, ktorá spolu s členmi súboru pozdravila svojich rodákov nielen slovom hovoreným, ale aj tancom, spevom, hudbou.  Pocit spolupatričnosti posilnilo spoločné vystúpenie oboch   folklórnych zoskupení, ktorí  v závere zaspievali novoklenovskú pieseň „Na Ukrajine ja rodilas“ a klenovskú hymnu.
Večer tohto krásneho stretnutia pokračoval besedou a vzájomnými rozhovormi rodákov, spomínaním pamätníkov i spevom piesní v Zborovom dome ECAV v Králi, kde organizátori podujatia pripravili pre účastníkov stretnutia štedré pohostenie. Naplnení duchovnými zážitkami, dojmami z prežitej slávnosti sa niektorí rodáci rozišli domov, tí mladší si nenechali ujsť spoločenské stretnutie spojené s tanečnou zábavou v kultúrnom dome v Králi za hudobnej produkcie skupiny IMPULZ z Vyšnej Slanej.
Organizátori Miestny odbor Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ-Abovce ECAV ďakujú všetkým rodákom, že svojou účasťou podporili zdarný priebeh tohto spomienkového stretnutia, v ktorom sme sa poohliadli za históriou Nového Klenovca i za našou minulosťou.  Poďakovanie organizátorov patrí i Všemohúcemu za  požehnanie, milosť, pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia.

Projekt „Návraty ku koreňom“ bol zrealizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a s finančnou podporou Matice slovenskej.

Niekoľko faktov z histórie:
V roku 1827 prišli do kraja okolo Mukačeva prví kolonisti z Klenovca na Gemeri. Prišli na panstvo grófa Schönborna, ktorý tu vlastnil mnoho lesov, ladom ležiacej zeme i hámre. Postupne prišli ďalší. Vyklčovali lesy, postavili drevenú dedinu, pálili drevené uhlie, furmanili, roľníčili.  Aby si viac priblížili domov, ktorý opustili s predstavou lepšieho života, postavenú dedinu nazvali Nový Klenovec a všetko okolo nej (hory, lúky, potoky, rieku, kopce) pomenovali tak ako v starom Klenovci. Len vzájomná súdržnosť a svornosť spôsobili,  že si udržali  vieru otcov,  silné národné povedomie, svoju reč, zvyky, piesne, ktoré sa spievajú ešte aj dnes. Po 20 rokoch sa dedina stala usporiadanou obcou. Už v roku 1832 Novoklenovčania vytvorili evanjelický cirkevný zbor, roku 1833 postavili faru a školu a začali stavať drevený chrám Boží (1836). Po mnohých nešťastiach a pôsobení nevyspytateľnej prírody si s Božou pomocou postavili kamenný kostol v rokoch 1895-1896. Cirkevný zbor v Novom Klenovci bol v časoch Československej republiky najvýchodnejšie položeným  evanjelickým cirkevným zborom.   Posledné evanjelické služby Božie v kostole v Novom Klenovci sa konali 29. apríla 1947, kedy sa  Novoklenovčania lúčili so svojím rodným krajom. Po 120-tich rokoch prežitých v inonárodnom prostredí sa rozhodli vrátiť domov na Slovensko. V dňoch 1.-2.mája 1947 sa takmer celá obec presťahovala na späť na Slovensko (841 osôb, 171 rodín). Na základe rozhodnutia presídľovacieho úradu sa väčšina Novoklenovčanov  usídlila v obciach Kráľ, Abovce, Chanava, Číž, Lenka, Valice, Skerešovo, Rumince, Chrámec, Figa,  kde im Povereníctvo poľnohospodárstva pridelilo pôvodu – konfiškáty po veľkostatkároch a stavebné miesta na výstavbu domov.  Ostatní sa roztratili po celom Slovensku, ba aj na Moravu a do Čiech. Novoklenovčania si v  obci Kráľ vystavali evanjelický a.v. kostol slúžiaci všetkým, ktorí prídu do tohto kúta Slovensko z ktorejkoľvek sveta strany.

Michal Hruška,
predseda MO MS v Králi

článok neprešiel jazykovou úpravou

 

fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia
fotografia z podujatia