Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR na pôde Matice slovenskej


//Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR na pôde Matice slovenskej

 

Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR na pôde Matice slovenskej

Vo štvrtok 24. marca 2016 navštívil sídlo Matice slovenskej v Martine významný ruský diplomat a politik Aleksej Leonidovič Fedotov, ktorý ako kariérny diplomat pôsobí v diplomatických službách od roku 1972, pričom v rokoch 2000-2004 zastával funkciu námestníka ministra zahraničných vecí Ruska, od októbra 2014 je mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Ruskej federácie v Slovenskej republike. Na matičnej pôde vzácneho hosťa privítal predseda MS Marián Tkáč v sprievode vedeckého tajomníka Petra Cabadaja a riaditeľ a Archívu MS P. Maduru. Prvé kroky Jeho Excelencie viedli práve na matičné archívne pracovisko, kde sa zoznámil s archívnymi dokumentmi, ktoré majú presah na slovensko-ruské kultúrne a literárne vzťahy. Nasledovne vo Výborovni MS jej predseda predstavil ruskému veľvyslancovi históriu i prítomnosť našej najstaršej kultúrnej inštitúcie, pričom osobitnú pozornosť venoval aj rusofilskej orientácii národného a matičného hnutia. Jeho excelencia poďakovala za vrelé prijatie a vo svojom príhovore ocenila úroveň slovensko-ruských vzťahov, ale načrtla aj možnosti hlbšej spolupráce medzi inštitúciami v Rusku a Maticou slovenskou v oblasti spoločenských vied a výskumu, s perspektívou jej začlenenia do Fondu slovanskej vzájomnosti. Po úvodných prejavoch nasledovala plodná a bohatá diskusia, v rámci ktorej ruskú stranu zaujali vydavateľské aktivity Matice a výrobné kapacity Neografie, a. s., s výhľadom na etablovanie sa tohto podniku na trhoch v Rusku. Jedným zo záverov bola aj dohoda, že o konkrétnejších formách spolupráce Matice s ruskou stranou sa bude ďalej rokovať na úrovni tlačových a kultúrneho atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR. Napokon sa Alexej Leonidovič Fedotov zapísal do Pamätnej knihy Matice slovenskej, pričom sa vyslovil za „rozvíjanie vzťahov vo všetkých oblastiach kultúry ruského a slovenského národa.“

článok neprešiel jazykovou úpravou

Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

foto: Dr. Ivan Paška

2016-03-27T18:05:05+00:0027 marca 2016 |Aktuálne informácie Matice slovenskej|
X