Neľahká cesta za slobodou národných myšlienok  


//Neľahká cesta za slobodou národných myšlienok  

Veľké Vozokany,  25. 11.  2018

Niet krajšieho slova na svete ako je slovo „matka“. Šťastný je ten, kto ju má, za mnohé dobrá vie si ju vážiť a milovať. Slovenskí synovia a dcéry mali a majú svoju matku, je ňou Matica slovenská.

Dňa 25. novembra si Miestny odbor Matice slovenskej vo Veľkých Vozokanoch, v obci patriacej do okresu Zlaté Moravce, pripomenul 50 rokov od svojho založenia. Vďaka neústupčivosti a nepoddajnosti vo svätých veciach Matice slovenskej, vďaka rozhodnosti brániť si svoje, mať dôveru v Boha, vlastné sily a vyslovovať jasné postoje, sa dňa 23. októbra 1968 konalo zakladajúce valné zhromaždenie nového matičného odboru. V tomto roku sa oživila nádej na slobodnejší život pre slovenský národ. Uskutočnil sa pokus o vymanenie sa z područia komunistickej totality. V týchto uvoľnených podmienkach sa začala rozvíjať i matičná práca, obnovovala sa činnosť miestnych odborov MS, zakladali sa nové miestne organizácie. Vo Veľkých Vozokanoch si prajnú atmosféru pre rozvoj národných myšlienok uvedomili mnohí občania a pripravili podmienky na základy budúcej matičnej práce. Zakladateľmi MO MS Veľké Vozokany boli Pavel Havetta, František Havetta, Ján Valkovič a Jozef Havetta. Nemožno však zabudnúť na duchovnú a morálnu podporu, ktorú poskytol vtedajší pán farár Štefan Ondruška. Spomeňme aj vzácnych hostí, ktorí vznik nového odboru prišli podporiť – Michal Adamov Kováč, prof. Ján Kamil Beňadik a František Halama.
Práca v národnom a kresťanskom duchu sa v MO MS začala rozvíjať veľmi úspešne. MO sa usiloval názorovo zjednotiť svojich členov a sprístupňovať im všetky informácie, ktoré dovtedy komunistický režim zakazoval, či zatajoval. MO usporadúval kultúrne podujatia ako divadelné predstavenia, krojové zábavy, tematické autobusové zájazdy pripomínajúce si významné výročia, udalosti a osobnosti slovenského národa. Kvôli ďalšiemu politickému vývoju však nebolo možné v tejto práci pokračovať. Po niekoľkých rokoch, po nástupe násilného normalizačného režimu, bola činnosť MO MS Veľké Vozokany utlmená. Prešlo neradostných 20 rokov internacionálnej výchovy, devastácie národného povedomia našich ľudí, najmä mládeže. Na toto strašné dedičstvo dodnes náš národ dopláca. Chýba nám vrelý vlastenecký vzťah k národu a tiež k Matici slovenskej, chýba nám hrdosť na svoj slovenský pôvod. Keď po novembri 1989 padla vláda boľševikov, opäť sa vytvorili podmienky na slobodnejší život. Aj v MO MS Veľké Vozokany dokázali v krátkom čase jeho členovia obnoviť svoju činnosť. Stalo sa tak 13. mája 1990. Odvtedy sa vozokanskí matičiari usilujú napĺňať poslanie Matice slovenskej. Ide predovšetkým o zjednotenie všetkých Slovákov v snahe upevniť slovenskú štátnosť. Veľkou úlohou a ustavičnou výzvou je pre nich dbať na výchovu detí a mládeže, viesť ich k národnému povedomiu a láske k svojej vlasti. Slovenský národ prežil vyše tisícročie útlaku preto, lebo si zachoval svoje tradície, vieru v Boha, v duchovné a mravné hodnoty. O to viac musíme v súčasnosti všetci spoločne chrániť svoju identitu, bojovať proti zlu, násiliu, vnucovanému cudziemu spôsobu života, honbe za peniazmi. To všetko je nášmu národu cudzie.
Na slávnostnej členskej schôdzi MO MS Veľké Vozokany, ktorá sa konala s finančnou podporou Matice slovenskej, bola odboru na návrh riaditeľky Domu MS v Nitre Veroniky Bilicovej udelená Cena Matice slovenskej – strieborná medaila. V mene predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera ju V. Bilicová na podujatí slávnostne odovzdala. Zvlášť odovzdala aj slávnostný členský preukaz súčasnému predsedovi MO MS Jozefovi Havettovi, pričom vyzdvihla jeho dlhoročnú prácu a osobnostný vklad o zaslúženie sa o vyhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule slovenskému režisérovi Elovi Havettovi v jeho rodisku, vo Veľkých Vozokanoch a propagáciu tejto zabudnutej osobnosti. Členom Matice slovenskej k ich výročiu blahoželali aj starostka obce Veľké Vozokany Justína Pálková a dlhoročný člen Okresnej rady MS Nitra František Halama. Svoj srdečný pozdrav a povzbudenie do ďalšej práce sprostredkoval aj súčasný predseda Okresnej rady MS Zlaté Moravce Štefan Klečka. Príjemnú atmosféru na podujatí dopĺňala Dychová hudba Vozokanka pod vedením Jána Cigáňa.

Jozef Havetta,
predseda MO MS Veľké Vozokany

Slávnostná členská schôdza

Slávnostná členská schôdza

Cena Matice slovenskej pre MO MS Veľké Vozokany, zľava: tajomník MO M. Švarba, predseda J. Havetta a podpredseda Š. Solčiansky

Cena Matice slovenskej pre MO MS Veľké Vozokany, zľava: tajomník MO M. Švarba, predseda J. Havetta a podpredseda Š. Solčiansky

 Zľava: predseda MO MS J. Havetta, podpredseda Š. Solčiansky a starostka obce Veľké Vozokany J. Pálková

Zľava: predseda MO MS J. Havetta, podpredseda Š. Solčiansky a starostka obce Veľké Vozokany J. Pálková

 

 

2018-12-20T14:35:42+00:0020 decembra 2018 |Nitriansky kraj|
X