KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU 2017

thumbnail

7. ročník súťaže v kreslení a maľovaní ornamentov

PROPOZÍCIE

Poslanie súťaže:

  •  rozvíjať a zachovať ľudovú ornamentiku;
  •  podporiť záujem kultúrnej verejnosti o túto formu umenia ako o duchovné a umelecké dedičstvo nášho národa;
  •  objavovať neznáme práce najvýznamnejšieho slovenského ornamentalistu Štefana Leonarda Kostelníčka
    (vl. menom Štefan Kostelničák [14.2.1900 Spišská Stará Ves - 19.9.1949 Košice]) a jeho školy.

Cieľ súťaže:

  • v vychovávať vzťah ku kultúrnemu dedičstvu;
  • v vytvárať nové podnety na výtvarný prejav;
  • v podporovať výtvarné talenty;
  • v na regionálnej úrovni poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu výsledkov v ornamentálnom prejave.

Organizátori: Súkromné etnografické múzeum Humno v Košiciach, Štátna vedecká kniţnica v Košiciach,  Záujmový odbor regionalistiky Matice slovenskej,  Dom Matice slovenskej v Košiciach.

Spoluorganizátor: Mesto Košice

Sústreďovanie, posudzovanie, vystavovanie a vracanie výtvarných prác sa koná na rôznych miestach. Kvôli preprave a manipulácii s nimi musia byť práce ZABALENÉ v uzavretom obale a OZNAČENÉ! Inak hrozí ich zámena, poškodenie alebo strata.  

Termín pre deti MŠ a žiakov I. stupňa ZŠ, ŠKD, CVČ, ZUŠ,  ...:
20. – 23. marec 2017 od 7:00 – 16:00 h.
Termín pre ostatných:
27. - 31. marec 2017 od 7:00 – 16:00 h.

Odberné miesto:  ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA, HLAVNÁ 10, KOŠICE

Vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie diplomov, cien a vernisáž 

Termín: 4.mája 2017 o 15:00 hod. Výstava potrvá 14 dní.

Miesto: Súkromné etnografické múzeum Humno, Cottbuská 36, Košice (sídlisko KVP)

Slávnostné vyhodnotenie súťaţe je sprievodným  podujatím osláv

DEŇ MESTA KOŠICE 2017

Podmienky účasti

Téma  nie je vymedzená. Základom je spracovanie slovenského ľudového ornamentu v ľubovoľnej výtvarnej technike. Autor si môže vybrať z týchto okruhov: vlastný ornament;  ornamenty z tvorby  Št. L.  Kostelníčka (jeho školy)  a iných slovenských umelcov.
Do súťaže je potrebné prihlásiť výtvarné práce jednotlivcov i spoločné práce detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a dospelých z Košíc. Jeden autor môže prihlásiť 1-3 práce.

Všetky výtvarné práce musia byť na zadnej strane označené štítkom s údajmi: 

meno a priezvisko autora; ročník ; názov diela;  pripravujúci pedagóg, e-mail a telefón; adresa školy, e-mail a telefón školy; riaditeľ školy, e-mail a telefón.
V kategórii E adresa bydliska, e-mail a telefón.

Upozornenie

Do súťaže nebudú prijaté práce z oblasti priemyselného designu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním.

Súťažné kategórie

Kategória A: deti MŠ.

Kategória B: žiaci I. stupňa ZŠ;ŠKD, CVČ, ZUŠ,  ...

Kategória C:žiaci II. stupňa ZŠ; CVČ, ZUŠ, ...

Kategória D: študenti stredných škôl, ...

Kategória E: dospelí bez vekového obmedzenia.

Kritéria hodnotenia

Hodnotené budú výtvarné diela formátu A4 – A3. Väčšie formáty budú vyradené. Odporúčané spracovanie súťažných prác: kresba, maľba, grafika, plastika, objekt, fotografia a počítačová grafika.
Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a primeraná umelecká kvalita. Hodnotí sa najmä estetické a kompozičné spracovanie námetu a prístup k téme, náročnosť použitej techniky, farebná harmónia, rytmus, proporcionalita, kontrast, symetria.

Odborná porota

Členov odbornej hodnotiacej poroty menujú organizátori súťaže. Na základe jej návrhu budú udelené: Cena Súkromného etnografického múzea HUMNO; Cena Domu Matice slovenskej v Košiciach, 1., 2., 3., 4. miesto a Čestné uznanie v každej kategórii.
Členovia poroty majú právo niektorú z cien neudeliť - ak práce nedosiahnu požadovanú úroveň danej kategórie.
Diplomy a vecné odmeny budú zabezpečené z poskytnutých projektov, z prostriedkov organizátorov súťaže i súkromných darcov.

Výsledky súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené v médiách, v ktorých boli zverejnené propozície súťaže a na webovej stránke Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach i Matice slovenskej.

Vybavuje:  Ing. Beatrica Korfantová

e-mail: muzeumhumno@gmail.com

Mobil: 0915 847 189

Prosíme o dodržanie termínov odovzdania  prác.
Termíny  a odberné miesto - podľa kategórií -  sú uvedené vyššie.
Termíny a miesto  prevzatia všetkých súťažných prác -po ukončení výstavy- budú oznámené elektronickou poštou.

 

Propozície (pdf)