Členské ústredie MS informuje o dotáciách regionálnej kultúry

thumbnail

Od 8. decembra 2016 je uverejnená na www.matica.sk  výzva o predkladaní žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry na rok 2017. Oprávneným žiadateľom je podobne ako minulý rok každý aktívny MO MS, odbor MM s právnou subjektivitou, záujmový i vedecký odbor MS, ktorý má splnené všetky povinnosti voči MS (zaplatené členské príspevky i ďalšie povinnosti podľa stanov MS, v neposlednom rade zaslané vyúčtovanie dotácie z predchádzajúceho roka v stanovenom termíne). Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 450 €, pričom jeden matičný subjekt môže podať najviac dva projekty.

Žiadatelia zasielajú svoje formuláre najneskôr do 28. februára 2017 na adresu Členského ústredia MS v Martine. Žiadosti zaslané po tomto termíne nebudú akceptované. Formuláre žiadostí zaeviduje ČÚ MS v centrálnej databáze projektov podľa krajov. Projekty sa predložia na rozhodnutie o pridelení dotácie krajským komisiám MS, ktoré ich posúdia a rozhodnú o výške dotácie.
Rozhodnutia komisií budú uverejnené na internetových stránkach MS najneskôr do 31. marca 2017. Treba zdôrazniť, že každý kraj má svoju vlastnú komisiu, ktorú tvoria členovia krajských či okresných rád, zástupcovia DMS a OP MS, doplnení o matičných aktivistov z MO MS. V posledných rokoch ide o významný demokratický krok vpred, keďže o rozdelení finančných prostriedkov už rozhodujú regióny.

Aj v roku 2017 budú mať v komisiách prioritu projekty zamerané na národné osobnosti i udalosti, významné výročia, vlastenecké aktivity mládeže, tradičné folklórne akcie a pod. Medzi najvýznamnejšie výročia roku 2017 patria: 200. výročie narodenia J. M. Hurbana a Andreja Radlinského, 170. výročie narodenia S. H. Vajanského, 200. výročie narodenia Adolfa Dobrianskeho, 75. výročie úmrtia predsedu MS Jána Vanoviča, 140. výročie úmrtia predsedu MS Jozefa Kozáčka, 140. výročie úmrtia Viliama Paulinyho-Tótha, 150. výročie narodenia P. V. Rovnianka, 80. výročie úmrtia Martina Rázusa, 150. výročie narodenia B. S. Timravy, 220. výročie narodenia Štefana Moysesa, 110. výročie tragédie v Černovej a mnoho ďalších osobností i národných udalostí.

Celková výška finančných prostriedkov určených výborom MS na podporu regionálnej kultúry pre rok 2017 je 50 000 €. Dotácia sa poskytne vopred na účet žiadateľa po doručení podpísanej zmluvy o poskytnutí účelovej dotácie na ČÚ MS. Minulý rok predstavovala táto suma 46 000 € a bola doplnená z fondu „Pomôžme si sami“ o ďalších 4 000 €, tie však boli poskytnuté až po realizácii akcie formou refundácie. Dôležitou informáciou je, že po skončení projektu je žiadateľ povinný vecne a finančne zhodnotiť realizovaný projekt najneskôr do 30 dní po jeho skončení, a to prostredníctvom formulára s názvom Vyúčtovanie dotácie v roku 2017.

Ďalšie podrobnosti týkajúce sa predkladania žiadostí na poskytnutie dotácie na ochranu a rozvoj miestnej a regionálnej kultúry, vrátane oprávnených nákladov, sú k dispozícii na matičnom webe. Uvedenú výzvu a potrebné písomnosti nájdete nielen na hlavnej matičnej stránke, ale aj na tomto odkaze: http://matica.sk/clenske-ustredie/regionalna-kultura/.

RNDr. Ján Seman

ČÚ MS