Kostelničákov ornament 2017

thumbnail

14. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže

Téma:  Ornament v rozprávke
Vyhlasovateľ: Mesto Spišská Stará Ves, Spojená škola Spišská Stará Ves, Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Starej Vsi
Cieľ:
• zlepšiť pred/čitateľskú gramotnosť žiakov
• oboznámiť žiakov a ostatnú verejnosť so životom a dielom umelca, rodáka zo Spišskej Starej Vsi, zberateľa, rozširovateľa a tvorcu slovenského ornamentu
• podnietiť tvorivosť žiakov pri tvorbe ornamentov
• prehĺbiť vzťah žiakov k výtvarnej tvorbe
• zanietiť ich pre vnímanie výtvarného diela
• posilniť národné povedomie

Vekové kategórie: Do súťaže sa môžu zapojiť deti a žiaci vo veku do 15 rokov.
1. kat. predškoláci
2. kat. 6 – 10 rokov (1. - 4. roč. ZŠ)
3. kat. 11 – 15 rokov ( 5. – 9. roč. ZŠ alebo príma - kvarta OG)
4. kat. ZUŠ
Výtvarný prejav:
ľubovoľný, môžu byť plošné aj priestorové práce , ideálny rozmer A3

Každá práca musí obsahovať údaje: meno a priezvisko autora, vek, škola a trieda, meno vyučujúceho, pečiatka školy, e-mailová adresa školy, telefónny kontakt na žiaka.
Práce sa stávajú majetkom vyhlasovateľa.

Uzávierka súťaže: 9. máj 2017 – práce musia byť už v škole, nestačí poštová pečiatka
Práce zasielajte na adresu:
Spojená škola, Štúrova 231/123, 061 01   Spišská Stará Ves

Vyhodnotenie súťaže
Súťažné práce vyhodnotí odborná porota a udelí v každej kategórii 3 ceny. Porota má právo udeliť aj mimoriadnu cenu, znížiť alebo zvýšiť počet ocenených prác.

Vernisáž výstavy bude 19.5.2017 o 12. 00 hod. v kultúrnom dome v Spišskej Starej Vsi.

Propozície (pdf)