PROSLAVIS 2017+vyhodnotenie súťaže

thumbnail

MINISTERSTVO  ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU a ŠPORTU SLOVENSKEJ  REPUBLIKY, DOM  MATICE  SLOVENSKEJ  V  ŽILINE

vypisuje XVII. ročník celoslovenskej súťaže triednych a školských časopisov

 „PRO SLAVIS 2017„

 pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a  škôl v zahraničí s výučbou jazyka slovenského

Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom

Matice slovenskej v Žiline

Spoluorganizátori  súťaže: Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Žilinský samosprávny kraj - odbor školstva,  Matica slovenská, Martin,   Mesto Žilina

Cieľ súťaže: Podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby.

Kategórie:

I. kategória
Materské školy: a) triedne časopisy
b) školské časopisy

II. kategória
Základné školy: a) triedne časopisy 1. – 4. ročník
b) triedne časopisy 5. – 9. ročník a príslušné ročníky osemročných gymnázií
c) školské časopisy ZŠ a príslušné ročníky 8 ročných gymnázií

III. kategória
Stredné školy: a) triedne časopisy
b) školské časopisy a internátne časopisy

IV. kategória
Špeciálne školy a špeciálne školské zariadenia, špeciálne predškolské zariadenia

V. kategória
Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským

Časopisy materských, základných a stredných škôl v zahraničí s vyučovacím jazykom slovenským

 Kritéria súťaže:

1) Do súťaže je nutné zaslať 3 rôzne čísla časopisov  - periodikum vydaných v školskom roku 2016/2017

2) Časopis musí byť riadne označený názvom.

3) Časopis musí obsahovať tiráž so základnými údajmi:

- kto vydáva časopis (adresa),

- šéfredaktor  časopisu – žiak,

- predseda redakčnej rady – žiak,

- či ide o mesačník, príp. občasník,

- časový údaj - kedy časopis vyšiel v príslušnom roku

- kedy bol založený, t.j. od kedy časopis vychádza,

-  prípadne ďalšie dôležité informačné údaje.

4) V kategórii triedne časopisy uviesť triedu, ktorá časopis zostavuje

5) Časopis tvoria žiaci, nie ich učitelia (neplatí pre MŠ a špeciálne školy), ktorí môžu vykonávať len dohľad (nie cenzúru !!) v oblasti jazykového, koncepčného poradenstva a pod.

6) V obsahu jednotlivých čísel by mala dominovať vlastná tvorba a nie prebrané články z iných masmédií, resp. xeroxové ukážky.

7)  S časopismi zaslať priloženú vyplnenú prihlášku do súťaže.

8) Ukážky časopisov spolu s prihláškou odosielajúcej školy zasielajte do 30. septembra 2017  na adresu:

Dom Matice slovenskej
Hollého č. 11
010 01  Žilina

 Časopisy zaslané po tomto termíne už nebudú zaradené do súťaže!

Porota udelí tri ceny v každej z uvedených kategórií a podkategórií.

Vyhodnotenie sa uskutoční v novembri 2017. Termín a miesto bude všetkým oceneným včas oznámené spolu s pozvánkou na slávnostné odovzdanie cien.

     Propozície súťaže sú zverejnené na webovej stránke  www.matica.sk, a  výsledky súťaže budú zverejnené tiež na webovej stránke  www.matica.sk, v Učiteľských novinách, v Slovenských národných novinách a v časopise Predškolská výchova po slávnostnom vyhodnotení uvedenej súťaže.

 Kontaktná osoba: Ing. Katarína Kalanková

Telefón: 041/562 12 19, 0911 910 426, 0902/479 197

Email: dms.zilina@matica.sk

Propozície (doc)

Prihláška (doc)

Vyhodnotenie súťaže (pdf)

PRO SLAVIS 2017