Peter Mulík – nositeľ Ceny Daniela Rapanta 2017

thumbnail

Novým nositeľom matičnej Ceny Daniela Rapanta sa stal 27. apríla 2017 PhDr. Peter Mulík, PhD. Cenu Daniela Rapanta zriadil Historický odbor Matice slovenskej (MS) v roku 1997 ako svoje najvyššie ocenenie a udeľuje ho za prínos k rozvoju historických vied, za zásluhy o poznanie slovenských dejín a života Slovákov doma i v zahraničí.
Peter Mulík (* 7. apríla 1957) je slovenský historik  so špeciálnym zameraním na dejiny vzťahov štátu a cirkvi v slovenskom a medzinárodnom kontexte a na slovenské dejiny (etnogenézu, nacionalizmus a konfesionalizmus) 20. storočia. Venuje sa aj všeobecným dejinám a teológii (katolíckej sociálnej náuke). Absolvoval históriu a archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (1981) a Rímskokatolícku cyrilometodskú bohosloveckú fakultu Univerzity Komenského (1999) v Bratislave. Pôsobil v oddelení najnovších svetových dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied, ako riaditeľ cirkevného odboru na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky, ako riaditeľ Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví (ktorého bol zakladateľom) a ako riaditeľ a vedecký pracovník Slovenského historického ústavu MS.
Laureát je autorom a spoluautorom viacerých monografií a vedeckých štúdií. Je šéfredaktorom matičného vedeckého periodika Historický zborník.
V rokoch 2000 – 2014 bol tajomníkom MS a doteraz je tajomníkom predsedu Matice slovenskej, pričom vykonáva funkciu tajomníka Prezídia MS. V matičnom hnutí je od roku 2000 tajomníkom Historického odboru MS, ktorý je základňou pre celoslovenskú dobrovoľnú vedeckú činnosť oblastí dejín.
Cenu Daniela Rapanta mu odovzdal predseda Historického odboru MS prof. Ján Lukačka, CSc. s čestným predsedom tohto odboru prof. Richardom Marsinom, DrSc. Laudáciu na laureáta predniesol prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. S gratuláciou za vedenie MS vystúpil jej prvý podpredseda Ing. Viliám Oberhauser, CSc.

pm