Aj v národnostných školách treba dejepis učiť po slovensky

thumbnail

Požiadavka výučby dejepisu na národnostných školách v slovenčine, nebola dosiaľ medializovaná a informácie o tomto probléme prinášajú Slovenské národné noviny ako prvé.
Predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč, PhD. sa 31. januára 2017 obrátil na ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prof. Ing. Petra Plavčana, CSc. s návrhom na zmenu výučby dejepisu na národnostných školách v SR v tom zmysle, aby sa dejepis vyučoval v slovenčine a zo slovenských učebníc. Dôvodom listu bol reálny stav, keď sa žiaci na národnostných školách učia z prekladov slovenských učebníc dejepisu, pričom máme indície, že učitelia používajú aj iné učebné pomôcky a svoje interpretácie, ktoré vytvárajú neobjektívny obraz slovenských dejín. Preto predseda Matice vo svojom liste žiada, aby „...sa dejepis na národnostných školách vyučoval v slovenčine a zo slovenských učebníc...“ pretože „...všetci občania Slovenskej republiky by mali mať ucelené historické vedomie a výučba dejepisu k tomu prispieva najväčšou mierou.“ Ďalším dôvodom návrhu je, „...že výučba ďalšieho predmetu (okrem slovenčiny) v štátnom jazyku povedie navyše aj k potrebnému zvýšeniu úrovne ovládania štátneho jazyka príslušníkmi národnostných menšín.“ V liste predsedu MS čítame, že podľa overených poznatkov „...na maďarských národnostných školách sa dejepis učí nielenže z učebníc písaných po maďarsky, ale je tam prezentovaný prístup k dejinám a slovenskej minulosti z neslovenského hľadiska. To zásadne odporuje úsiliu Slovenskej republiky vychovať zo svojich občanov vlastencov, ale najmä potrebe prijať nestrannú objektívnu interpretáciu slovenských dejín aj u príslušníkov národnostných menšín.“ Okrem toho predseda MS navrhol rozšírenie „...dotácie vyučovacích hodín dejepisu na druhom stupni základných škôl,...“
Azda je až zarážajúce, že odpoveď na list adresovaný predsedovi MS M. Tkáčovi, ktorá prišla o niekoľko týždňov bola podpísaná štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Petrom Krajňákom, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný vládou SR ako zástupca strany Most – Híd, čo je uvedené na oficiálnej stránke tohto ministerstva, teda strany, ktorú tvorí zväčša národnostná maďarská menšina.
V odpovedi odkazuje na príslušné všeobecné zákonné ustanovenia. „Budovanie uceleného historického vedomia je súčasťou Štátnych vzdelávacích programov, ktoré sú záväzné pre všetky školy...“ približuje ďalej aj iné formulácie k vyučovaniu štátneho a materinského jazyka, a uvádzaniu geografických názvoch v učebných textoch a pracovných zošitoch vydávaných v jazyku národnostnej menšiny. Najpodstatnejším v liste ako odpoveď na pôvodný podnet z MS azda je: „Informácie, ktoré uvádzate vo Vašom liste, že v školách s vyučovacím jazykom maďarským sa prezentuje prístup k dejinám slovenskej minulosti z neslovenského hľadiska, neevidujeme... ...pre predmet dejepis sú v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín schválené a používané učebnice, ktoré sú prekladom zo slovenského originálu určeného pre príslušný stupeň vzdelávania a ročník.“
Na konci listu štátny tajomník Peter Krajňák dodáva, že „...v súčasnosti Metodicko-pedagogické centrum realizuje projekt..., ktorého cieľom je zvýšiť kvalitu edukačného procesu vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, konkrétne v školách s vyučovacím jazykom maďarským, zameranú na komunikáciu.“
Práve posledná pasáž listu štátneho tajomníka P. Krajňáka vo svojej podstate dokazuje opodstatnenosť listu predsedu MS M. Tkáča, keďže nepriamo potvrdzuje nedostatočné vedomosti štátneho jazyka žiakov a študentov s vyučovacím jazykom maďarským, „...ktorého cieľom je zvýšiť...“ jeho kvalitu. Čo sa týka výučby dejepisu v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín, tak nielen Matica slovenská, ale aj iné slovenské organizácie, ako aj pedagógovia, čo pôsobia na jazykovo zmiešaných územiach SR, majú informácie, ktoré dávajú viac za pravdu našej najstaršej národnej kultúrnej ustanovizni, než odpovedi z ministerstva školstva. Treba dodať, že odpoveď ministerstva sa akosi vyhýba podstate problému nášho návrhu a to vyučovaniu dejepisu v školách s vyučovacím jazykom v jazykoch národnostných menšín v slovenčine, ako aj rozšíreniu dotácie vyučovacích hodín dejepisu na druhom stupni základných škôl. Zástupca riaditeľa Slovenského historického ústavu MS a tajomník Historického ústavu MS PhDr. Mgr. Peter Mulík, PhD. k tomu dodáva, že obidva matičné vedecké subjekty plne podporujú návrhy, ktoré boli uvedené liste Matice ministrovi školstva SR a dokážu ich spoľahlivo zdôvodniť, keďže práve dejepis a jeho výučba sú najdôležitejšími atribútmi pre identifikáciu sa s našou krajinou, štátom a vedie to k pestovaniu slovenského vlastenectva – ako občianskej cti. Aj preto by sa mal dejepis vyučovať po slovensky, ale zároveň by sa mala navýšiť týždňová dotácia hodín tohto predmetu na druhom stupni základných škôl.
Verím, že zamietavá odpoveď štátneho tajomníka ministerstva školstva SR nespôsobí nedorozumenie, ale výsledkom našej vzájomnej komunikácie bude pozitívny trend, smerujúci k osvojovaniu si štátneho jazyka, popri ňom však aj k pestovaniu jazykov národností SR. Základným predpokladom úspešností všetkých týchto úsilí je posilnenie národného povedomia Slovákov, ako štátotvorného národa, ktorý dokáže presadiť a realizovať požiadavky prednesené Maticou slovenskou na úrovni zákonodarných, výkonných aj samosprávnych orgánov SR.

 

Viliam Komora

článok neprešiel jazykovou úpravou