Všeslovanský zjazd 2017 a Matica slovenská

thumbnail

Video o účasti členov Mladej Matice na Jubilejnom Všeslovanskom zjazde 2017 v Moskve:

 

Plynutie času je nezvratné, akokoľvek by sme sa snažili, aj tá najaktuálnejšia udalosť sa stratí v minulosti. Práve kvôli našej pominuteľnosti sa každá generácia snažila zachovať pre budúce generácie skoncentrované vedomosti z dejín, vedy, kultúry a umenia. A zachytiť udalosti, ktorých význam by mali oceniť aj budúce pokolenia. Aj o tom mohli v dňoch 26. mája až 3. júna 2017 rozmýšľať delegáti Matice slovenskej, ktorí sa zúčastnili Jubilejného Všeslovanského zjazdu, ktorý sa konal na 150. výročie Slovanského zjazdu v Moskve z roku 1867. Matičná delegácia niesla nevdojak zaujímavú symboliku, veď Matica slovenská bola jediná kontinuálne existujúca inštitúcia, ktorá vyslala svojich zástupcov v roku 1867, ale aj o 150 rokov neskoršie. Andrej Radlinský, Pavol Mudroň a Ján Baltazár Jesenský boli skutočne silná matičná delegácia, ak si uvedomíme, že všetci boli aj priami účastníci Memorandového zhromaždenia a spoluzakladatelia Matice slovenskej.
Slováci sa nedali zahanbiť ani v roku 2017. Zo všetkých najpočetnejšiu sedemnásťčlennú slovenskú delegáciu tvorili zástupcovia o. z. Slavice, Matice slovenskej a Mladej Matice, Spolku slovenských spisovateľov i Združenia slovanská vzájomnosť. Maticu reprezentovali predseda MS Ing. Marián Tkáč, PhD., podpredseda JUDr. Marián Gešper a vďaka nezištnej pomoci predstaviteľov Združenia Slovanská vzájomnosť boli pozvaní aj zástupcovia Mladej Matice: tajomník MM RNDr. Ján Seman, člen výboru MM Mgr. Michal Tkáč a členka výboru OMM Bratislava I. Mgr. Lenka Belovičová.
V rámci Jubilejného Všeslovanského zjazdu v Moskve v dňoch 24. mája až 25. mája 2017, ktorý organizačne zastrešoval Všeslovanský zväz, sa konal v Moskve aj pravidelný XI. Všeslovanský zjazd. Jeho delegáti sa nakoniec k jubilejnému pripojili a stali sa jeho súčasťou. Jubilejný zjazd sa teda oficiálne začal v najväčšej bibliotéke vo východnej Európe v Ruskej štátnej knižnici v Moskve 26. mája 2017 a to plenárnym zasadnutím vyše dvesto delegátov všetkých slovanských národov. Za slovenskú delegáciu vystúpil Miloš Zverina, predseda o. z. Slavica s príspevkom „Slovanstvo a svet minulosti, prítomnosti a budúcnosti“. Za najstaršiu národnú a kultúrnu ustanovizeň Maticu slovenskú sa prihovoril v slovenskom jazyku Marián Tkáč. Plenárne zasadnutie bolo však iba veľkolepým štartom takmer sedemdňového pracovného zasadnutia, ktoré sa začalo v Riečnom prístave v Moskve a končilo až po siedmych dňoch v bývalom ruskom hlavnom meste v Petrohrade.
Delegáti z rôznych kútov slovanského sveta na mohutnej štvorpodlažnej riečnej lodi „Kňažná Anastázia“ mohli po trase Moskva, Uglič, Jaroslavľ, Volga, Kirillov, Goricy, Kiži, Onežské jazero, Svir, Valaam, Ladožské jazero až po Petrohrad vidieť veľkú časť Ruska. V uvedených mestách mohli delegáti navštíviť historické centrá a prezrieť si svetské i sakrálne kultúrne a umelecké pamiatky vrátane návštev ruských kláštorov. Mladí matičiari si pri pamätníku v meste Jaroslavľ pripomenuli pamiatku slovenského hokejového reprezentanta Pavla Demitru, ktorý tragicky zahynul v roku 2011.
Rusko nás pozitívne prekvapilo v mnohých ohľadoch, no súčasne sme si uvedomili, ako podprahovo môžu negatívne pôsobiť na človeka médiá. Rusko dneška jednoznačne nepatrí medzi zaostalé krajiny. Mali sme možnosť vidieť nielen Moskvu či Petrohrad, ale aj menšie mestá, mestečká a dediny, ktoré sme navštívili počas našej cesty na sever. A veľakrát aj miesta, do ktorých nás zaviala naša zvedavosť mimo hlavných trás či turistických zaujímavostí. Sortiment rôzneho tovaru vo veľkých nákupných centrách alebo aj napríklad klasická predajňa potravín na dedine ničím nezaostávajú za Slovenskom. Na krajných predmestiach Moskvy, ale aj v odľahlejších mestách po trase našej cesty, sme videli stavebný ruch, moderné stroje a zjavné tempo, aké vie nahodiť kapitalizmus v čistej forme. A to od rozostavaných dvadsaťpäťposchodových bytoviek cez skutočne rozľahlé nákupné centrá až po veľkoplošné obrazovky vo veľkosti celej budovy. Radoví Rusi, medzi ktorými sme stretávali množstvo príslušníkov iných slovanských národov najmä Ukrajincov a Bielorusov, sú nám veľmi podobní v štýle obliekania, mentalite, ale aj každodenným životom. Rusko sa krok za krokom popri mnohých zložitých problémoch modernizuje, súčasne prebieha viditeľná obroda ruskej pravoslávnej kultúry, ktorá sa prejavuje novými alebo zrekonštruovanými kostolmi a na naše pomery mohutnými kláštormi i múzeami či historickými pamiatkami. Poznať, že ľudia si vážia svoje zamestnanie a pracujú na sebe tvrdo, keďže oproti nám nižšie platy a konkurenčné podmienky kapitalizmu sú tvrdou ruskou realitou. Nedá mi nepovedať, že minimálne v tejto európskej časti sme sa stretli s viacerými prípadmi, keď boli služby lepšie nastavené ako u nás doma.
Na lodi Kňažná Anastázia, pomenovanej po dcére posledného ruského cára Mikuláša II., prebiehali konferencie na všemožné témy od súčasných i historických pohľadov na slovanskú civilizáciu, štát, právo, literatúru, žurnalistiku, film, hudbu, divadlo, cez geopolitiku, slovanskú jednotu, vývoj slovanských štátov i dejiny, až po vzťah Slovanstva k Západu i Ázii či k celoeurópskemu historickému vývoju. Na zjazde sme mohli stretnúť osobnosti celého spektra politických, spoločenských, náboženských názorov, často až protirečivých. Na druhej strane tieto rozdiely rýchlo ustúpili, len čo sa dostali do dotyku s témami slovanskej kultúry, jazyka či hudby.
Zaujímavým prvkom boli okrúhle stoly, pri ktorých sme mohli najčastejšie vidieť matičných delegátov, tie pojednávali o slovanskom maliarstve, sochárstve, architektúre, politike, hospodárskych a ekonomických otázkach, pokračujúcej globalizácii, ale najmä o perspektívach novej generácie slovanskej mládeže. Na samostatných sedeniach mohli svoje diela prezentovať spisovatelia a novinári. Večer patril prezentácii tradičnej kultúry slovanských krajín a to prostredníctvom koncertov a folklórnych vystúpení súborov a umelcov z rôznych slovanských národov: Slavica, kozácky Biely kameň, slovenský muzikant Drahoš Daloš, Alexej Kolesnik, Sofija Karova – Chitova, Selena – Trifunovič Capin, Boris Kuvšinov a Andrej Budislav Jobus.
Slovenskí zástupcovia najväčšou mierou pôsobili v historickej sekcii, sekcii ľudovej hudby, ale aj osobitnej sekcii slovanská mládež. Matiční zástupcovia prakticky za sedem dní nadviazali kontakty s každou zahraničnou delegáciou. Zásadným kladom matičnej delegácie bolo, že upriamila pozornosť organizátorov i delegátov zjazdu na problematiku malých západoslovanských národov, keďže mnohí referujúci mali len malé vedomosti o slovenskom národe. Viacerí vystupujúci v diskusných príspevkoch a referátoch vychádzali predovšetkým z dejinných skúseností východného Slovanstva, ktoré sa aj sčasti stotožňovali so Slovanstvom celým. Matičiari poukázali na vývojovú špecifickosť menších národov ako sú Slováci, Česi, Moravania, Rusíni, ale aj Lužickí Srbi. A predovšetkým, že iba niektoré skúsenosti z vývoja ruského, ukrajinského a bieloruského národa sa dajú použiť pre analýzu postavenia západných a južnoslovanských národov.
Mnohých delegátov zaujal nadkonfesijný a nadstranícky charakter verejnoprávnej ustanovizne akou je Matica slovenská. Počtom menšie slovanské národy si len ťažko môžu dovoliť vnútorné delenie, resp. zdôrazňovanie iba jednej konfesie či ideológie, čo by v ich prípade mohlo mať fatálne následky. Ruských organizátorov pozitívne zaujali praktické skúsenosti Slovákov, ktorí vo svojom národnom a štátnom vývoji museli v mene národného zjednotenia prekonať rôznorodé vnútorné pnutia a odlišnosti s cieľom zachovať svojbytnosť, čoho vyjadrením je práve aj Matica slovenská. Viacerí delegáti zhodovali, že to by mohol byť praktický model, ako sa priblížiť k reálnej jednote Slovanstva. Ponúkli sme pre budúce ročníky zjazdu pomoc pri nadviazaní kontaktov s ostatnými partnerskými slovanskými maticami a inými zahraničnými maticami.
Veľa práce vykonala aj slovenská mládežnícka a v nej mladomatičná delegácia v sekcii slovanská mládež. Sekcia prirodzene nadobudla dôležité postavenie na zjazde, aké na začiatku nemala. Slovenský návrh Deklarácie slovanskej mládeže bol prakticky prijatý bez podstatných pripomienok ostatnými zástupcami slovanskej mládeže. Mladí Slováci zaujali svojimi náhľadmi na Slovanstvo nielen mladých, ale i starších delegátov zjazdu. Matičiari súčasne navrhli vytvoriť stálu komisiu mládeže, ktorá by intenzívne pracovala aj medzi jednotlivými zjazdmi. Ďalej nevyhnutnú vzájomnú výmenu študujúcej mládeže z rôznych slovanských krajín, čo je základom zachovania živej všeslovanskej idey aj do budúcnosti. Sekcia slovanská mládež nakoniec slávnostne uzatvárala program na lodi Kňažná Anastázia a jej hovorkyňou bola mladá matičiarka Mgr. Lenka Belovičová. Úplný záver patril slávnostnému zasadnutiu v kláštore Lavra Alexandra Nevského v starobylom Petrohrade dňa 3. júna 2017, kde sa Jubilejný Všeslovanský zjazd ukončil.

Marián Gešper

článok neprešiel jazykovou úpravou

Poznámka IÚ MS:
V súlade s uznesením prezídia Medzinárodného zväzu slovanských organizácií Všeslovanský zjazd udelil podpredsedovi Matice slovenskej JUDr. Mariánovi Gešperovi dňa 1. júna 2017 vysoké ocenenie – medailu V. I. Lamanského za prínos vo veci upevňovania slovanskej jednoty a vzájomnosti.

dav