Odhalenie busty Štefana Moysesa pri príležitosti 220. výročia narodenia predsedu Matice slovenskej

thumbnail

Moldava nad Bodvou, 29. 8. 2017

Busta Štefana Moysesa bola prvýkrát inštalovaná na budove Domu Matice slovenskej na Hlavnej ulici v roku 2000. V nasledujúcich rokoch sa vedenie Matice slovenskej rozhodlo budovu predať, pričom MO MS v Moldave n. Bodvou toto rozhodnutie nedokázalo ovplyvniť. Napokon však so súhlasom Matice slovenskej a predovšetkým s aktívnou podporou Členského ústredia MS v Martine i DMS Košice členovia výboru MO MS bustu demontovali a po odbornom technickom ošetrení pripravili na opätovnú inštaláciu.
Členovia výboru Miestneho odboru MS v Moldave n. B. si všimli začiatky prestavby na Školskej ulici a cez Mestský úrad zistili, že sa vytvára aleja, ktorá dá novú tvár tejto časti mesta. Skrsla teda myšlienka, že práve toto miesto s vysokou frekvenciou pohybu občanov mesta a okolia a tiež možnou zónou ich oddychu, je vhodné i dôstojné pre opätovnú inštaláciu busty Štefana Moysesa práve na 220. výročie narodenia prvého predsedu Matice slovenskej.
Ministerstvo školstva SR v roku 1998 prepožičalo tunajšiemu gymnáziu čestný názov „Gymnázium Štefana Moysesa so sídlom v Moldave n. Bodvou“. Z logiky veci vyplývalo, že aleja, ktorá je v priamom kontakte s budovou školy, je najvhodnejším miestom pre znovu-inštaláciu busty. RNDr. Zuzana Borovská, riaditeľka Gymnázia Š. Moysesa, podporovala náš návrh a vyšla v ústrety odhaleniu busty, ako aj v tom, že slávnosť sa môže konať v priestoroch gymnázia.
Výbor MO MS v Moldave n. Bodvou dňa 03. 05. 2017 uskutočnil k vyššie uvedenej problematike rozšírené zasadanie, na ktoré prizval aj členov MO MS. Prítomní a aj ďalší oslovení členovia MO MS a niektorí obyvatelia mesta svojimi podpismi požiadavku výboru MO MS navrhli primátorovi mesta a poslancom Mestského zastupiteľstva, ktorí k predloženému návrhu zaujali kladné stanovisko.
V parku pred Gymnáziom Štefana Moysesa v Moldave n. Bodvou 29. augusta 2017 sa slávnostne odhalila busta Štefanovi Moysesovi. Podujatie pripravilo Mesto Moldava nad Bodvou, Miestny odbor Matice Slovenskej v Moldave a tamojšie mestské kultúrne stredisko. Podujatie sa stretlo zo širšou účasťou verejnosti.
Slávnosti sa zúčastnili podpredseda MS Marián Gešper a riaditeľ Domu MS Michal Matečka. V následnom kultúrnom programe vystúpili súbor Haviar z Rožňavy, dievčatá z folklórneho súboru Pántľika, ženské spevácke skupiny Živena. Všetkým zanieteným národovcom, ktorí sa zaslúžili o znovu-odhalenie busty Štefana Moysesa patrí veľká vďaka a uznanie.

František Greguš

článok neprešiel jazykovou úpravou