Vyšiel Historický zborník 1 - 2017

thumbnail

Historický zborník 1 – 2017 sa podobne ako ostatné čísla tohto matičného vedeckého periodika, ktoré redakčne pripravuje Slovenský historický ústav v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej, venuje slovenským národným dejinám. Známy medievista prof. Richard Marina v štúdii Židia na Slovensku v stredoveku venuje málo skúmanej téme spolužitia kresťanov a židov na našom území, najmä v mestách a právnym normám, ktoré túto symbiózu upravovali. Historickej osobnosti z hľadiska novej metódy skúmania dejín každodennosti sa venuje mladý historik Martin Vašš v štúdii o živote Milana Thomku Mitrovského v Turčianskom Svätom Martine v medzivojnovom období. Prof. Karol Fremal, odborník na obdobie 2. svetovej vojny skúma pobyt a rokovania hospodárskej delegácie slovenskej autonómnej vlády  Berlíne v dňoch 1. – 3. marca 1939, ktoré sú kľúčom k pochopeniu marcových udalostí, predchádzajúcich vyhláseniu Slovenského štátu 14. marca 1939. Mladý český historik Marek Šmíd urobil pioniersku sondu do premien vnímania osobnosti Jozefa Tisa v českom prostredí v 20. storočí. Právnik Bruno Čanády predstavuje  kauzu vodného diela Gabčíkovo a jej právneho postavenia v medzinárodných súvislostiach. Periodikum obsahuje pravidelné rubriky, kde sú publikované dokumenty, medailóny k osobnostiam a recenzie historických publikácii.

 

Peter Mulík, šéfredaktor