Ako ďalej Slovensko ?

thumbnail

Vyšiel zborník z vedeckej konferencie „Slovensko v súradniciach času“, ktorá odštartovala Národné matičné slávnosti Trnava 2017. Každý kto má záujem si ho môže prelistovať v prílohe. Ambíciou konferencie bolo otvoriť diskusiu o súčasnej situácii na Slovensku z hľadiska hodnotového a čo sa vlastne deje s morálkou, vzdelanosťou a kultúrnosťou.
Ak na vlastnom konaní konferencie, pre krátkosť času a venovaniu sa historickým témam, mal niekto pocit, že sa k danej téme povedalo málo, veríme, že po prečítaní všetkých príspevkov zborníka, zmení svoju mienku. Základom úspechu konferencie boli organizátori, ktorí položili téme širokú odbornú základňu a viacero uhlov pohľadu. Predstavitelia dvoch kresťanských cirkví - katolíckej a evanjelickej, dvoch univerzít, Matice slovenskej, mesta a samosprávneho kraja, majú svoje skúsenosti determinované ich poslaním a praxou. Preto mohol každý prispieť k téme osobitným spôsobom.
Zborník teda okrem historických tém venujúcich sa vývoju akademického vzdelávania v Trnave a na Slovensku vôbec, pôsobeniu takej osobnosti ako bol Andrej Radlinský a vývoju v Matici slovenskej sa zaoberá aj základnými vzťahovými otázkami štátu a hodnôt, vývoju v masovokomunikačných prostriedkoch a ich vplyvu na spoločnosť. Veľmi závažné sú analýzy v oblasti vzdelávania z hodnotového hľadiska a venované vývoju slovenského školstva po roku 1989 vôbec. V krátkosti sa zaoberá aj stavom vidieka, od ktorého sa očakáva, že bude pevným zázemím tradičných hodnôt, čo v dnešnej situácii bez zásadných zmien je nereálne.
Predložené analýzy, ale aj podnety pre súčasnosť a budúcnosť, určite mnohých čitateľov inšpirujú.

Ing.Viliam Oberhauser, CSc.
prvý podpredseda Matice slovenskej

Tibor Mikuš : Slovensko v súradniciach času
Úrad Trnavského samosprávneho kraja, 2017
ISBN 978-80-89759-46-0
181 s.