Mulitkulturalizmus nepoľavuje

thumbnail

Drzé vykrádanie národného vedomia

Presadzovanie multikulturalizmu, zámer o heterogénnu slovenskú spoločnosť, zlikvidovanie tradičných hodnôt, rodiny a odkresťančenie (totálna sekularizácia) SR, súvisí s činnosťou Strediska národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS). Pôsobenie má hlavne v oblasti podpory Slovákov na jazykovo a národnostne zmiešanom území, resp. v spolupráci Slovákov s týmito menšinami v záujme posilňovania slovenskej štátnosti. Súčasná riaditeľka Mgr. Margaréta Vyšná v SNV pôsobí takmer šesť rokov, profesijne sa venuje najmä národným, jazykovým, kultúrnym a politickým právam Slovákov na južnom Slovensku.

- Viliam Komora: Nedávno sme si v tzv. mienkotvorných médiách všimli zvláštny fenomén, na Slovensko sa zo Západu vracajú vzdelaní Slováci. Prezentovaní sú tak, že v zahraničí dosiahli výrazné úspechy, dôvodom návratu je záujem o pokojný život. Ihneď však nasleduje myšlienka, že v SR budú vzdelávať, robiť kurzy,... v oblasti posilňovania demokracie, multikultúrnej spoločnosti, etnickej a náboženskej tolerancie. Nie je to protichodné?

- Margaréta Vyšná:  Veď práve v tom je ten nový fenomén – vyzerá to tak, že niekto už dlhšie využíva volanie vlastencov po návrate Slovákov do vlasti vo svoj prospech. Podľa mňa ide doslova o drzé vykrádanie národného vedomia v skrytých súvislostiach! „Úspešní“ zahraniční Slováci môžu byť doma ešte úspešnejší – nielen bohatí a úspešní, ale môžu mať aj politickú moc, čo v zahraničí sotva získajú. Tento program istého občianskeho združenia stavia na získanej autentickej skúsenosti Slovákov v zahraničí a ich ustálenej tolerancii ku globálnej orientácii. Výchova novej politickej generácie sa má dosiahnuť vzdelávaním „záujemcov“ od 10-tich rokov, teda aj detí (!) a mládeže najmä prostredníctvom sociálnych sietí v zmysle kombinácie vzťahu k domovine, záujmu o región a globálneho uvažovania, multikulturalizmu, ľudskosti, tolerancie a pod. (ako prezentuje združenie).

- V. K.: Pre isté skupiny je zrejme nesmierne dôležité, aby systematicky pracovali na vytváraní a zasielaní takýchto profesionálov s cieľom vytvárať multikultúrnu spoločnosť (teda rozvrátiť tradičnú slovenskú a kresťanskú spoločnosť)?

- M. V.: Spomenutý zámer s úsilím o návrat Slovákov z bohatého a multikultúrneho zahraničia, ale aj domácim sľubuje uplatnenie mladým, slobodným, ako aj celým rodinám snáď vo všetkých oblastiach verejno-spoločenského a osobného života – od stredoškolského vzdelávania, pracovných príležitostí, občianskej a politickej angažovanosti, možnosti získať ocenenia a finančnú podporu, cez mediálnu podporu tzv. liberálnych médií až po dobrovoľníctvo a voľnočasovú činnosť. Tento systém je natoľko záludný a úlisný, že pre bežného človeka, nie to ešte dieťa je ho aj ťažké sledovať a odhaľovať. Ak však zasahuje do výchovno-vzdelávacej zložky už u detí, ale aj dospelých, ide jednoznačne o zásah do národnej identity. Pretože vzdelávanie tvorí najvýznamnejší článok národného vedomia a národné vedomie je zas jednou zo zložiek národnej identity. Táto stratégia má nielen vychovať ľudí s pevným presvedčením o natrénovanej pravde ponúkanej propagandy, ale aj s aktívnym občianskym a budúcim politickým prístupom. Navyše aj v mene bezhraničnej a neobmedzenej tzv. ľudskosti a tolerancie ku každému človeku.

- V. K.: Hlavným cieľom práce SNV MS však sú Slováci na jazykovo a národnostne zmiešanom území, ako aj spolupráca s tu žijúcimi národnostnými a jazykovými menšinami.

- M. V.: Vždy však ide o podporu multikulturalizmu, či sa to týka utečencov alebo národnostných menšín. Slovensko v súčasnosti chcú onálepkovať ako multikultúrny štát. Mali by sme ale definovať vlastnú predstavu o multikulturalizme a presadiť si ju a nie prijímať nanútenú. Mali by sme prezentovať Slovensko a slovenský juh podľa našich stáročných bohatých tradičných kultúrnych a jazykových oblastí a súčasných kultúrnych prejavov Slovákov na juhu a veľmi rýchlo by sme zistili, že južné regióny Slovenska nie sú až také „multikultúrne“. Venujme pozornosť v prvom rade príslušníkom vlastného národa, vlastným obyvateľom. Príčinou kritického postavenia Slovákov na juhu je dôsledok legislatívy, zlých politických rozhodnutí, neinformovanosť Slovákov nežijúcich na slovenskom juhu, ich slabá identifikácia so slovenským juhom. Stratégia pre Slovensko by mala byť taká, aby štát mal maximálny dosah na prihraničné územia a národnostné menšiny pobádal k integrácii. Reálne však prebieha čoraz väčšia izolácia juhu štátu.

- V. K.: Zámerom je dosiahnutie autonómie a v konečnom dôsledku rozvrátenie celistvosti SR?

- M. V.: Autonomistické programy menšinových maďarských strán sú tu už od roku 1918 a aj dnes ich verejne bez akýchkoľvek tajností prezentujú vo svojich politických programoch menšinové strany. Napriek tomu, že slovenskí voliči radikálne odmietajú autonómiu slovenského juhu, vo voľbách volia politické strany s potenciálom tvoriť politické zoskupenia s autonomistickými stranami. Autonómia na Slovensku reálne existuje – kultúrna, formou zákona o fonde na podporu kultúr národnostných menšín (uplatňuje sa tam, kde žijú národnostné menšiny) a školská, asi na polovici územia juhu Slovenska - približne v 500 obecných samosprávach, kde v komunálnych voľbách získali menšinové strany moc v miestnych samosprávach. Na rade je uzákonenie maďarčiny ako regionálneho jazyka (program SMK a Mostu), čo sa postupne darí protizákonným osadzovaním dvojjazyčných označovaní a ďalšou intenzívnou činnosťou. Pokiaľ nepochopíme tieto súvislosti, tí, ktorí konajú v prospech cudzích záujmov, budú konať, kým nedosiahnu ďalšie autonómie.

- V. K.: Aké má MS možnosti, čo môže urobiť?

- M. V.: Program + systém + jednota = sila, platí univerzálne. Na podporu národných cieľov by sme mali prijať konkrétne rámcové dokumenty v oblasti pôsobenia Matice slovenskej, ktoré budú „rozmieňať na drobné“ matičnú stratégiu. Pritom by mali platiť isté zásady vzťahujúce sa k reálnemu stavu na slovenskom juhu.

Viliam Komora
Foto: Ivana Vyšná

text neprešiel jazykovou úpravou