Rozhovor s tajomníkom MS Marekom Hanuskom Matičná práca je aj drobná činnosť a pomoc našim členom

thumbnail

 Mgr. Marek Hanuska je v Matici slovenskej po celom Slovensku vnímaný predovšetkým ako tajomník našej najstaršej celoslovenskej ustanovizne. Menej známe je, že pôsobí ako riaditeľ Domu MS Banská Bystrica, ktorý len v priebehu ostatného roka organizoval,  alebo sa podieľal na niekoľkých významných celonárodných podujatiach, nehovoriac o ďalších regionálnych ako napr. krajské kolo šalianskeho Maťka, Slatinský jarmok, Dni ochotníckeho divadla a iných. Neváhal a zapojil sa aj do osláv výročia J. M. Hurbana v Beckove, Hontianskej parády, či Národných matičných slávností v Trnave. Porozprávali sme sa s ním o tejto činnosti, matičných plánoch a víziách.-
- Viliam Komora: Podujatie na 210. výročie narodenia Karola Kuzmányho ste pripravili spoločne s ďalšími organizátormi v novembri 2016 a odvysielala ho aj RTVS.
- Marek Hanuska: Podľa môjho názoru je potrebné zvýrazniť, zviditeľniť a v národe pripomínať práve takéto osobnosti, ktoré v cirkevnej či náboženskej oblasti pomáhali v danej dobe, no boli oporou aj pre náš slovenský národ. Zvlášť, keď sa jedná o osobnosť prvého podpredsedu MS, ktorým bol Karol Kuzmány. Za svoje slovenské názory bol on i jeho rodina vystavený útokom nielen v Banskej Bystrici a to zo strany hlavne slovenských tzv. maďarónov. Táto osobnosť, ktorej hymnickú báseň si spievajú matičiari bez ohľadu na akékoľvek vyznanie po celom Slovensku ale i svete, si musíme pripomínať. Rovnako tak i prvého predsedu MS katolíckeho biskupa Štefana Moysesa, veď práve týmito ekumenickými názormi bola i je Matica slovenská jedinečná v našom národe. Dokonca môžeme povedať, že MS takto „predbehla“ i katolícky a evanjelický ekumenizmus o niekoľko rokov či desaťročí.
- V. K.: V júli ste za MS boli hlavným organizátorom „ústrednej“ Vatry zvrchovanosti 2017 na Kremnických Baniach, ktorú ste pripravili spoločne s tunajším obecným úradom a mestom Kremnica.
- M. H.: Podujatie viacerí nazvali ústredným či celoslovenským pripomenutím si 25-tého výročia Zvrchovanosti SR. Účastníci z celého Slovenska sa potešili prítomnosti hlavných iniciátorov tohto historického okamihu vzniku slovenskej štátnosti, vtedajšieho predsedu NR SR a neskoršieho prezidenta Ivana Gašparoviča a predsedu slovenskej vlády Vladimíra Mečiara. Podujatie doplnili folklórne a iné hudobné súbory z viacerých kútov našej vlasti. Vatru postavili naši mladí matičiari zo Zvolenskej Slatiny a Zvolena. Zapálili ju podpredseda MS Marián Gešper, starosta Kremnických Baní Juraj Vozár a primátor Kremnice Alexander Ferenčík a predseda MO MS Kremnica Milan Rybársky. Aj takto sa naši mladí matičiari zapájajú do slovenskej histórie a preberajú pomyselné národovecké žezlo, pripomínajú si pomyselné míľniky našich významných udalostí a dokazujú, že národné, vlastenecké, kresťanské, teda slovenské je im vlastné a budú v nich pokračovať. Potrebné však je podchytiť a venovať sa mladým ľuďom.
- V. K.: V septembri ste boli opätovne ako hlavný organizátor za MS pri ústrednom matičnom podujatí Národnom výstupe na Pustý hrad. Aj tu ste spolupracovali s mladými matičiarmi?
- M. H.: Pravdaže, no nielen s nimi. Medzi hlavnými organizátormi bolo Mesto Zvolen, turistický oddiel Vpred a občianske spoločenstvo Štúrov Zvolen. Pomáhali nám členovia Odboru Mladej Matice zo Zvolena, Banskej Bystrice, Zvolenskej Slatiny. Spomenúť treba aj pomoc členov MO MS Žarnovica. Hlavným mottom podujatia bolo symbolické prepojenie výstupu Štúrovcov na Devín a tunajší hrad nad Zvolenom. Ako i prilákať sem Slovákov zo stredného Slovenska ale aj z iných kútov našej vlasti, čo sa nám podarilo, keďže účasť bola skutočne úctyhodná, čomu akiste napomohlo aj počasie. Osobitne chcem zdôrazniť, že sme pripravili tzv. Matičný stánok, kde sme ponúkali SNN, ale i propagačné materiály MS a záujemcovia si mohli zakúpiť knihy z matičného vydavateľstva. Aby sme osviežili ľudí po stredne náročnom výstupe na hrad, tak sme zadarmo ponúkali aj nápoje čo malo veľmi pozitívny ohlas vo verejnosti.
- V. K.: Okrem toho, že pôsobíte ako kantor (organista a spevák) evanjelického cirkevného zboru v Očovej, ste stredoškolský profesor evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici. Zorganizovanie matičnej mládeže a gymnaziálny spevokol malo akýsi prirodzený spád?
- M. H.: Neviem, či prirodzený. Moje členstvo v MS bolo odjakživa prepojené v rámci miestneho odboru i Mladej Matice. V cirkevnom evanjelickom zbore ako kantor pôsobím sedem rokov. Ako stredoškolský učiteľ a matičiar oslovujem študentov a pozývam ich na podujatia Matice slovenskej ako aj na iné cirkevné a národné akcie. Keďže tu sa vždy spieva matičná či slovenská hymna, resp. aj iná pieseň, akosi vzišla potreba, aby sa do toho zapojili aj naši mladí. A tak nejako vzniklo organizovanie ich spevokolu.
- V. K.: Organizovanie takýchto a podobných akcií je jednou z náplní programu MS. Aké sú Vaše plány v tomto smere pre budúce volebné obdobie.
- M. H.: Už počas týchto 4 rokov nastal veľký pokrok. Väčšie podujatia financované MS sa nekonajú prevažne len v Martine, ale po celom Slovensku. Každý sa môže uchádzať o financie v grante Hlavné aktivity. Plánujú sa s dostatočným predstihom a ich obsahové zameranie je výrazne mieriace na upevňovanie národného. O toto sa zaslúžil najmä súčasný predseda Marián Tkáč za výraznej podpory podpredsedu Mariána Gešpera, ktorí na mnohých stretnutiach upozorňovali, že Matica nemá robiť kultúru pre kultúru, ale „búšiť“ na národnú strunu. V budúcnosti sa musíme vo väčšej miere zamerať na propagáciu podujatí, veď mnohé hlavné aktivity neboli oznámené ani v našich SNN. Dôležité je zjednotiť na nich matičný „vizuál“, aby nám nikde nechýbali vlajky – matičná a štátna, symbolika na plagátoch, dodržiaval sa matičný protokol. Veď často sa stáva, že pracovník (rozumej riaditeľ domu MS) má prednosť pred členom výboru či predsedníctva. Inokedy zas členovia predsedníctva nedostanú ani len pozvánku. Dôležité bude aj zamerať našu pozornosť na našich členov. Tak, aby sme napríklad národné matičné slávnosti robili hlavne pre nich. Osobitú pozornosť bude treba venovať matičnému folklóru, divadlu a spevokolom. Tieto tri skupiny matičiarov aj teraz tvoria chrbtovú kosť národnej kultúry, aj napriek tomu, že sú na okraji pozornosti ústredia. Všetko však bude závisieť od toho ako rozhodnú delegáti na VZ. Či sa rozhodnú pre prioritné zameranie na národnú kultúru alebo národnú vedu.

Viliam Komora,
Foto: autor a Lujza Komorová

rozhovor neprešiel jazykovou úpravou

 

M. Hanuska ako moderátor Vatry zvrchovanosti sleduje príhovor V. Mečiara

 

Marek Hanuska a mladí matičiari na Pustom hrade