Matiční delegáti z celého Slovenska volia nového predsedu

thumbnail

Ako ďalej, Matica slovenská

Pavol JAVORSKÝ

Matičiari z celého Slovenska rozhodujú tento víkend v Liptovskom Mikuláši o smerovaní ustanovizne na najbližšie štyri roky. Jedným z bodov  konajúceho sa valného zhromaždenia Matice slovenskej bude voľba nového predsedu Matice. Potrebné nominácie získali traja: súčasný predseda MS Marián Tkáč, súčasný podpredseda Marián Gešper a člen predsedníctva a výboru MS Roman Michelko. Dozorný výbor Matice slovenskej (DV MS) zaujal záväzné stanovisko, že súčasný predseda M. Tkáč už bol predsedom dve funkčné obdobia a viac nemôže kandidovať.

 „Súčasný predseda MS vykonáva dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Prvé funkčné v období 2010-2013, druhé funkčné v období 2013-2017. Preto tento záver neoprávňuje súčasného predsedu MS, aby sa stal kandidátom na funkciu predsedu MS na ďalšie (tretie) funkčné obdobie bez ohľadu na splnenie kritéria nominačného procesu,“ uvádza DV MS k ustanoveniu Stanov MS Hlava VIII, čl.1, ods. 2: Predsedu volí valné zhromaždenie na štyri roky, najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Delegáti zhromaždenia budú pravdepodobne rozhodovať najskôr o možnosti opätovnej kandidatúre súčasného predsedu. Matičiari si na valnom zhromaždení zvolia aj nových tridsiatich ôsmich členov výboru Matice slovenskej, kandidátov je 54. Priamej voľbe podliehajú aj členovia dozorného výboru MS. Za predsedu kandidujú súčasný predseda DV MS Štefan Martinkovič a člen výboru MS Jozef Steiner.  Za členov DV MS kandiduje 16 uchádzačov, volia sa piati nominanti. Troch dosadí ministerstvo kultúry.

  • NOVÝ PREDSEDA

Najzaujímavejším bodom rokovania bude teda voľba nového predsedu Matice. Otázna totiž ostáva kandidatúra Mariána Tkáča.  Napriek tomu sa pre SNN vyjadril, prečo sa rozhodol opätovne kandidovať: „Za sedem rokov sa napriek všetkému meno Matice predsa len vylepšilo, za čo sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom, starším i mladším. Som hrdý na našich mladých a slzy sa mi tlačia do očí, keď vidím nezištnosť a obetavosť starších na našom vidieku. Chcem, aby sa prinavracanie Matice do väčšieho povedomia slovenskej spoločnosti neprerušilo a aby Matica ‚nevypadla z hry‘. Kontinuita a vylepšenia – to je moje volebné heslo.“

Jeho mladší kolega a podpredseda MS Marián Gešper pre SNN povedal: „Môj osud sa spojil s Maticou v roku 2002, keď som vstúpil do jej radov počas vysokoškolských štúdií na právnickej fakulte v Košiciach, teda v období, keď aktivizácia v národnom hnutí bola okamžite spojená s pohŕdaním a s výsmechom liberálne orientovaných študentov. Medzi prvé kroky bude patriť utuženie a rozvoj spolupráce s cirkvami, s národne i so slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť.“

Tretí kandidát Roman Michelko už raz na funkciu predsedu Matice kandidoval v roku 2013. Prečo sa rozhodol znovu kandidovať, pre SNN vysvetlil: „V mojom prípade celkom jednoznačne nejde o naplnenie si akýchsi osobných ambícií. Moja kandidatúra je výsledkom množstva rozhovorov a diskusií, ako aj vedomia, že som schopný predložiť jasnú víziu pre Maticu, ktorá dokáže posunúť túto inštitúciu na novú kvalitatívnu úroveň. Uvedomujem si, že najväčšia hodnota  každej spoločnosti či inštitúcie je v ľuďoch, ktorí ju tvoria. Preto by som jasne deklaroval, že vítam každého, kto sa chce podieľať na napĺňaní  našej spoločnej vízie. Prvým krokom by teda bola vnútorná konsolidácia Matice.“

  • NOVÝ VÝBOR

Matica je verejnoprávna inštitúcia založená na vnútornej samosprávnej demokracii. Rozhodovanie je v niektorých otázkach kolektívne. Matičným parlamentom je výbor MS. Ten rozhoduje o všetkých dôležitých konaniach a krokoch Matice. Výbor vedie predseda, ktorý aj predkladá návrhy. Okrem neho návrhy predkladá aj napr. správca Matice, ktorého na základe návrhu predsedu volí práve výbor MS. Z pozície kontroly do činnosti  MS vstupuje dozorný výbor MS, ktorý má funkciu výkladu stanov  a kompetenciu aj pozastaviť prijaté rozhodnutia.

 

Rozhovor s Ing. Mariánom TKÁČOM, kandidátom na predsedu MS   

Kontinuita a vylepšenia...     

Zhováral sa Igor VÁLEK

 Marián TKÁČ viedol Maticu slovenskú ako predseda od roku 2011. Počas jeho volebného obdobia sa menili stanovy a MS sa dostala do vážnych ekonomických problémov, ktoré však vznikali nehospodárnym konaním z minulosti. Od roku 2014 však spolu s novým vedením Matice slovenskej na ekonomickom úseku postupne začali realizovať potrebnú reformu hospodárskych vzťahov. V predvolebnom súboji získal potrebné nominácie na kandidatúru. Slovenským národným novinám v tejto súvislosti poskytol rozhovor.                                                                                                  

Prejdime hneď na úvod k takpovediac „veciam meritórnym“. Ak sa totiž človek uchádza o najvyšší post v akejkoľvek inštitúcii, musí poznať jej históriu aj súčasnosť a mať k nej vzťah. Najlepšie pozitívny. Čo pre vás znamená Matica slovenská?
- Matica slovenská je unikátna ustanovizeň, ktorá vznikla ako jednota milovníkov národa a života slovenského, pričom ak národ charakterizuje reč, život slovenský, to sú naše neopakovateľné tradície.  Matica má preto posvätný cieľ: zjednocovať Slovákov v záujme udržania slovenských tradícií, slovenského povedomia, lásky k všetkému slovenskému, má národ brániť a kliesniť mu cestu do budúcnosti. A to veru vždy bola, je a bude ťažká úloha.

Ktoré míľniky bohatej histórie výnimočnej inštitúcie, ktorou nepochybne Matica dlhodobo je, sú podľa vás dôležité nielen pre ňu samotnú, ale aj pre celý slovenský národ?                                

-Aj nedlhých dvanásť uhorských rokov znamenalo pre tento národ záchrannú brzdu. Z prvého matičného obdobia žili Slováci až do vzniku Česko-Slovenska. Oživotvorená Matica splnila potom svoju historickú rolu niekoľkokrát: odmietnutím „českoslovenčenia“ slovenčiny v roku 1932, dôslednou neutralitou a demokratizmom v rokoch 1939 – 1945, bojom za slovenskú reč ako štátny jazyk a samostatnosť v deväťdesiatych rokoch minulého storočia. V súčasnosti je povinná otvárať témy, ktorých sa iní boja: tabuizované udalosti a osobnosti našich dejín, naša budúcnosť v Európe...

Ktoré princípy a mechanizmy jej fungovania sú tak trochu všeplatné a, navyše, inovatívnym spôsobom inšpiratívne aj pre slovenskú spoločnosť 21. storočia?
-
Matica je osobitná ustanovizeň, akú nám mnohé národy môžu závidieť. Dokonca si myslím, či by sa „matičný princíp“, teda všeobsiahle a všestranne aplikované vlastenectvo vo všetkom, čo súvisí s národom, nemalo stať prvkom nášho nehmotného kultúrneho dedičstva.

Najmä posledné roky sú stretom europeizujúcich mechanizmov, do praxe vovádzaných teórií globalizovania sveta, a na druhej strane obhajovania tradičných hodnôt spojených s prirodzeným vlastenectvom. Je zrejmé, na ktorej strane pomyselnej „barikády“ stojí Matica, ako však do bežnej životnej reality presadzovať ono pronárodné tak, aby sa najskôr „obhájilo“ a vzápätí aj ujalo v národnom celku v čo najširšom meradle? Mám na mysli prostredníctvom štruktúr MS.
-
V časoch, keď vládnu peniaze, ktoré Matica nemá (teraz nehovorme, prečo napríklad prišla o Ligapasáž v Bratislave, o polstovku bytov, ktoré mohla prenajímať, kde je finančná časť zbierky na Národný poklad atď....), nemáme inú šancu, len rozširovať a skvalitňovať našu činnosť angažovaním mladých, spoluprácou so školami – vrátane materských, s fakultami, na ktorých sa vzdelávajú budúci pedagógovia, nemôžeme nevyužívať moderné informačné médiá a technológie. Dnes sa menej číta a viac pozerá a počúva. Asi potrebujeme aj Rádio Matica a „hustejšiu“ TV Matica.

Keď sme pri štruktúre organizmu, treba aj budúcemu predsedovi – podobne ako všetkým najmä od roku 1993 – určite uvažovať o omladzovaní krvi aj v spolkovom hnutí, ktoré je chrbtovou kosťou matičného tela. Zároveň však o prirodzenej spolupráci s generáciami starších matičiarov...
-
Počas môjho pôsobenia v Matici sme vymenili možno osem či deväť z desiatich riadiacich pracovníkov, máme mladých vo funkciách správcu, podpredsedu, tajomníka, riaditeľa členského ústredia, finančného ústredia, investično-prevádzkového pracoviska, viacerých matičných domov a oblastných pracovísk. Popri mladých, v ktorých je budúcnosť, musí sa však Matica opierať aj o skúsenosti starších.

Čo profesionálne a vedecké pracoviská a výsledky ich práce?
-
Na to, ako sú tieto pracoviská poddimenzované – personálne i finančne – robia toho toľko, koľko robia. Často mám pocit, že by sa viac mali prepájať s našimi regionálnymi pracoviskami a miestnymi odbormi.

Dôležitá je otázka financovania Matice...

- Keby sme mali iba vlastné prostriedky, naša nezávislosť by bola neporovnateľne vyššia. Moderne povedané, výzvou pred nami je efektívnosť Neografie, a. s., i jej ďalšie smerovanie. Od čias Cígera Hronského sa veci zmenili, dnes sa relatívne menej číta, viac pozerá. Nepodarilo sa nám dosiaľ dať našej Neografii, a. s., aj ďalší zmysel popri kvalitnom tlačení kníh a časopisov.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Matice a aké by boli vaše konkrétne kroky v tejto funkcii v prípade úspešnej kandidatúry?
Za sedem rokov sa napriek všetkému meno Matice predsa len vylepšilo, za čo sa chcem poďakovať všetkým spolupracovníkom, starším i mladším. Som hrdý na našich mladých a slzy sa mi tlačia do očí, keď vidím nezištnosť a obetavosť starších na našom vidieku. Pokročili sme pri čistení mena Matice, a to napriek škrípaniu zubami všade okolo. Rád by som o štyri roky odovzdal Maticu svojim mladším nástupcom v ešte lepšom stave, v akom je dnes. Chcem, aby sa prinavracanie Matice do väčšieho povedomia slovenskej spoločnosti neprerušilo a aby Matica „nevypadla z hry“. Kontinuita a vylepšenia – to je moje volebné heslo. Mám dostatok síl a skúseností, aby sa nám to vedno s mladými kolegami podarilo.

 

Rozhovor s  JUDr.  Mariánom  GEŠPEROM, kandidátom na predsedu MS    

 „UTUŽENIE A ROZVOJ SPOLUPRÁCE...“

 Zhováral sa Igor VÁLEK

Prejdime hneď na úvod k takpovediac „veciam meritórnym“. Ak sa totiž človek uchádza o najvyšší post v akejkoľvek inštitúcii, musí poznať jej históriu aj súčasnosť a mať k nej vzťah. Najlepšie pozitívny. Čo pre vás znamená Matica slovenská?

JUDr. Marián GEŠPER: Nedá mi neparafrázovať dávny výrok presvedčeného národovca a matičiara Františka Hrušovského, ktorý geniálne charakterizoval našu Maticu ako „veľkolepý chrám vzdelanosti, kde sa národná kultúra slovenská spája s kultúrou svetovou, aby povznášaním vzdelanosti vlastného národa prispievala k mravnému i kultúrnemu povznášaniu ľudstva“. Matica je nielen symbolicky, ale aj historicky palác národnej vedy, prameň slovenskej národnej kultúry, ohnisko národného života a najmohutnejší pomník, ktorý vybudovali naši národovci na dôsledné uplatňovanie slovenských národných a kultúrnych práv. Bez ohľadu na mediálne tlaky môžem s reálnou skúsenosťou z matičných podujatí miestnych odborov v rôznych kútoch Slovenska povedať, že Matica je naďalej vo vedomí národa najstaršia a najvýznamnejšia celonárodná, kultúrna, vedecká ustanovizeň, jediná, ktorá zastrešuje všetkých Slovákov, a to bez ohľadu na náboženské vyznanie a miesto, kde sa nachádzajú. Som hrdý, že som jej členom už od študentských čias.

 Ktoré míľniky bohatej histórie výnimočnej inštitúcie, ktorou určite Matica dlhodobo je, sú podľa vás dôležité nielen pre ňu samotnú, ale aj pre celý slovenský národ?
GEŠPER: Už samotné Memorandové zhromaždenie v roku 1861 a vznik našej najstaršej národnej a kultúrnej ustanovizne je dôležitým dejinným prelomom, bez ktorého si nevieme predstaviť formovanie moderného slovenského národa. No z hľadiska príkladu pre súčasné fungovanie Matice slovenskej chcem vyzdvihnúť dve udalosti. V roku 1932 sa pripravoval skutočne bezprecedentný útok čechoslovakistickej ideológie na pomyselné srdce slovenského národa, ktorý bol nebezpečný v tom, že mohol mať strategický presah na desaťročia dopredu. Počeštené pravidlá slovenského pravopisu plánovali zmeniť slovenčinu... V reakcii na to práve Matica slovenská združila vo svojom kruhu národovecké osobnosti, a nielenže odmietla daný pravopis, ale na valnom zhromaždení MS 12. mája 1932 schválila komisiu pre nový slovenský pravopis. To spustilo aj novú vlnu matičnej vedeckej činnosti – a podotýkam, že v úzkej súčinnosti s členskou základňou. Je to ponaučenie pre nás. V súčasnosti sa MS často vyjadruje k rôznym témam so striedavým a niekedy slabým účinkom. Vtedy sa MS vedela skoncentrovať na skutočne dôležité témy. Nevyjadrovala sa často, ale ak tak urobila, malo to obdivuhodný dosah na národný vývoj! Druhou udalosťou je odvážny postoj Matice slovenskej voči urážke slovenského národa zo strany vtedajšieho prezidenta Antonína Novotného v roku 1967. A v neposlednom rade následné prispenie MS k obrodnému procesu koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia. To koniec koncov smerovalo k obnove členskej základne, a aj keď na krátke obdobie k obnove svojbytného národno-kultúrneho života.

Ktoré princípy a mechanizmy fungovania sú tak trochu všeobecne platné a navyše inovatívnym spôsobom inšpiratívne aj pre slovenskú spoločnosť 21. storočia?
GEŠPER: Dovolím si odpoveďou ísť aj za slovenský horizont. Matica svojou nadkonfesijnosťou, nadstraníckosťou, zjednocujúcim celonárodným charakterom, ktorý prekonáva v mene zachovania národného celku rôznorodé politické či spoločenské názory, je príkladom nielen pre slovenský vývoj 21. storočia, ale aj pre kultúrnu spoluprácu rôznorodých slovanských národov. Práve model Matice slovenskej sa dá aplikovať aj v širokom slovanskom i európskom priestore. Matica v dejinách ukázala, že je možné zjednotiť v prelomových historických okamihoch aj na prvý pohľad rozdielne slovenské intelektuálne prúdy. Pre súčasné slovenské organizácie chcem vyzdvihnúť demokratický princíp spočívajúci v tom, že predstavitelia MS – vrátane členov výboru MS, sa nemôžu samozvane nanominovať do ďalšieho funkčného obdobia, môžu tak s rozhodujúcim hlasom urobiť iba matičné odbory.

 Najmä ostatné roky sú stretom europeizujúcich mechanizmov, do praxe vovádzaných teórií globalizovania sveta a na strane druhej obhajovania tradičných hodnôt spojených s prirodzeným vlastenectvom. Je zrejmé, na ktorej strane pomyselnej „barikády“ stojí Matica, ako však do bežnej životnej reality presadzovať to pronárodné tak, aby sa najskôr „obhájilo“ a vzápätí aj ujalo v národnom celku v čo najširšom meradle? Mám na mysli prostredníctvom štruktúr MS.
GEŠPER: Odhliadnuc od súčasných problémov slovenskej spoločnosti a od toho, čím prechádza európsky kontinent od roku 2014, historickým výsledkom viac ako 150-ročného boja slovenských národovcov za uplatnenie práva na sebaurčenie, je od roku 1993 Slovenská republika. Náš samostatný štát, ktorý je charakterizovaný vlastnou ústavou, výkonnou a súdnou mocou, zákonodarstvom a, samozrejme, i prirodzeným vývojom slovenskej spoločnosti. Treba si uvedomiť, že vznikom Slovenskej republiky v roku 1993 sa zápas o našu svojbytnosť a samostatnosť neskončil! Práve naopak. Dejiny a súčasný vývoj v západnej a vo východnej Európe nám zase ukázali, že človek sa za celé stáročia veľmi nezmenil. Úloha Matice slovenskej udržiavať kolektívne národné vedomie, a predovšetkým kolektívnu historickú pamäť Slovákov, je aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. V súčasnosti popri profesionálnych pracoviskách sa v matičnej práci združuje 491 MO MS, 31 OMM, ako aj 240 umeleckých kolektívov hlásiacich sa k MS. A práve prostredníctvom nich má možnosť Matica strategicky pôsobiť na slovenskú spoločnosť na desaťročia dopredu. Práve matičné, no najmä miestne štruktúry sú nielen súčasťou slovenskej národnej kultúry, ale ju aj samy bezpochyby formujú. Bez ohľadu na mediálne kampane proti MS mal som možnosť v rámci ciest na zasadnutiach a podujatiach zistiť, že Matica má v stredných a menších mestách či obciach stále silné postavenie. Je to vďaka osobnému nasadeniu predstaviteľov a členov miestnych odborov a odborov Mladej Matice, ktorí obetavo a vytrvalo pripravujú originálne kultúrne a spoločenské podujatia. Je to nielen zdravé matičné jadro, ale aj jadro širšieho národného hnutia.

Čo profesionálne a vedecké pracoviská a výsledky ich práce? Keď sme pri štruktúre organizmu treba aj budúcemu predsedovi určite uvažovať o omladzovaní krvi i v spolkovom hnutí, ktoré je chrbtovou kosťou matičného tela. Zároveň však o prirodzenej spolupráci s generáciami starších matičiarov...
M. GEŠPER
: V minulosti matičná veda formovala nielen pomyselnú matičnú ideu, ale aj národnú ideológiu ako takú. Matičná veda mala zároveň v spoločnosti nespochybniteľnú autoritu, a to bez kontroverzností. Som presvedčený, že zlaté obdobie matičnej vedy bolo za Jána Bodeneka, Alexandra Hirnera, Františka Hrušovského, Júliusa Barča-Ivana a mnohých ďalších matičných vedcov tridsiatych až štyridsiatych rokov 20. storočia. K týmto koreňom sa veda a zvlášť profesionálne vedecké pracoviská musia vrátiť. Nespravodlivé odrhnutie Slovenskej národnej knižnice od Matice slovenskej zásadne matičnej vede ublížilo. Doba sa posunula a v nových zmenených podmienkach je nutnosťou, aby sa výsledky matičnej vedy a vedeckých pracovísk oveľa viac priblížili k miestnym odborom a členskej základni. V súčasnosti je skôr cítiť jej kabinetné ponímanie. V rámci prvých krokov ako predsedu chcem presadiť, aby sa zástupcovia vedeckých pracovísk zúčastňovali na dôležitých zasadnutiach krajských a okresných rád MS, a tak by práve matiční vedeckí profesionáli spojili sily s dobrovoľníkmi. Otázka profesionálnych pracovísk je oveľa širšia ako otázka matičnej vedy. V mnohých našich útvaroch pracuje iba pár zamestnancov, väčšinu pracovísk máme poddimenzovaných, no úlohy, ktoré sa vynárajú pred Maticou v tomto nepokojnom čase, kde sa spochybňuje všetko národné, sú značného rozsahu. Pozrime sa na mládež, ako málo vie o slovenských dejinách, osobnostiach a literatúre... Na podporu mladej generácie sme nástojčivo vyzývali ešte počas pôsobenia v Mladej Matici. Od roku 2010 sa mnoho podarilo, ale ešte raz taká práca v generačnom posune so zachovaním kontinuity so staršou generáciou a jej skúsenosťami nás čaká.

Dôležitá je otázka financovania Matice...
M. GEŠPER
: Základ matičného hospodárenia spočíva v štátnej účelovej dotácii, dividendách z Neografie, a. s., ale v neposlednom rade z príjmov z podnikania, nájmu priestorov a prostriedkov získaných vlastnou vydavateľskou činnosťou. Kľúčové sú však finančné prostriedky, ktoré nám poskytuje štát na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona, a tých nie je nikdy dosť. Čo sa týka Neografie, a. s., tu sa musí Matica v dnešných tvrdých podmienkach správať prísne ako vlastník, keďže Neografia, a. s., je tu pre Maticu, a nie naopak! Musíme využívať svoj podnikateľský subjekt tak, aby trvalo prinášal finančné hodnoty, ktoré Matica prostredníctvom dividend ako majoritný akcionár bude využívať na rozvoj členskej základne, vedy a svojho základného chodu. To si vyžaduje osobné nasadenie matičného vedenia v tejto oblasti.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Matice a aké by boli vaše konkrétne kroky v tejto funkcii v prípade úspešnej kandidatúry?
M. GEŠPER
: Ku kandidatúre ma presvedčili matičiari, s ktorými som spolupracoval dlhé roky, no predovšetkým kolegovia, ktorí pôsobia v miestnych odboroch a v Mladej Matici. Moju kandidatúru utvrdili následné nominácie matičných odborov a šiestich krajských rád. Môj osud sa spojil s Maticou v roku 2002, keď som vstúpil do jej radov počas vysokoškolských štúdií na právnickej fakulte v Košiciach, teda v období, keď aktivizácia v národnom hnutí bola okamžite spojená s pohŕdaním a výsmechom liberálne orientovaných študentov. Bol to čas vášnivých diskusií, ale aj odvážne organizovaných mládežníckych podujatí. Mal som možnosť začať od najnižších funkcií a v rokoch 2002 – 2010 som pôsobil ako radový člen výboru odboru MM vo Vranove nad Topľou, neskôr ako predseda MO MS a až o pár rokov ako člen krajskej rady. Väčšinu svojho pôsobenia som bol matičným dobrovoľníkom, a to platí aj pre funkciu podpredsedu MS. Zásadnejší pohľad na matičné ústredie som získal na prelome rokov 2010 a 2011, keď som bol zvolený v priamych voľbách do výboru MS a na VZ Mladej Matice za predsedu tohto záujmového odboru. Spolu s kolegami sme získali skúsenosti v riadení týchto matičných štruktúr, ale aj kritický pohľad na veci. Ak by mi matiční delegáti dali dôveru, moje prvé kroky budú smerovať k odstráneniu posledných byrokratických prekážok podpory členskej základne, k navýšeniu sumy na regionálnu kultúru pre MO MS, vytvoreniu osobitnej podpory matičným folklórnym skupinám, ktoré sme mali možnosť podrobne zmapovať na Členskom ústredí MS v rokoch 2016 a 2017. Moderná doba si vyžaduje prestavbu matičnej internetovej stránky, aby bola atraktívnejšia a zaujímavejšia pre matičiarov a verejnosť, to si vyžaduje nový prístup práce Informačného ústredia MS, a v neposlednom rade vyčlenenie väčšieho priestoru pre miestne odbory v SNN. Takmer okamžite musí začať činnosť nová komisia na prípravu matičného programu na najbližšie roky. Medzi prvé kroky bude patriť utuženie a rozvoj spolupráce s cirkvami, s národne i so slovansky orientovanými spoločenskými organizáciami a združeniami, keďže to národné, kresťanské, demokratické a slovanské sa nedá od Matice odpojiť.

 Rozhovor s  Mgr. Romanom MICHELKOM, kandidátom na predsedu MS   

„VNÚTORNÁ KONSOLIDÁCIA MATICE...“

 Zhováral sa Igor VÁLEK

Prejdime hneď na úvod k takpovediac „veciam meritórnym“. Ak sa totiž človek uchádza o najvyšší post v akejkoľvek inštitúcii, musí poznať jej históriu aj súčasnosť a mať k nej vzťah. Najlepšie pozitívny. Čo pre vás znamená Matica slovenská?

Mgr. Roman MICHELKO: Na túto otázku je, samozrejme, viacero odpovedí. Matica je verejnoprávna inštitúcia, ktorej cieľom je prehlbovanie pozitívneho vlastenectva, ale aj  kultúrno-spoločenská inštitúcia, ktorá plní množstvo nezastupiteľných úloh v našej spoločnosti. Pre mňa je však po tých vyše  dvadsiatich siedmich rokoch, odkedy v nej pôsobím, predovšetkým spoločenstvom ľudí , ktorí zdieľajú podobné hodnoty ako ja. Je to inštitúcia, v ktorej sa postupom času skoncentrovali ľudia, ktorým nie je ľahostajné  ďalšie smerovanie našej vlasti, vytrvalo udržiavajú naše tradície, folklór, ale keď je treba, dokážu zviesť aj boj za neskreslenú interpretáciu našich dejín, kvalifikovane sa vyjadriť k smerovaniu našej spoločnosti. Verím, že Matica osloví intelektuálnu a morálnu elitu národa.

Ktoré míľniky bohatej histórie výnimočnej inštitúcie, ktorou určite Matica dlhodobo je, sú podľa vás dôležité nielen pre ňu samotnú, ale aj pre celý slovenský národ?
MICHELKO: Hlavné míľniky Matice sú jasné. Jej vznik v roku 1863, neskôr jej zrušenie brachiálnou uhorskou mocou v roku 1875. Opätovné oživotvorenie Matice v roku 1919 či  boj za nové pravidlá slovenského pravopisu v roku 1931. Určite rok 1968, keď  sa na istý čas obnovila jej spolková činnosť, a potom, samozrejme, rok 1990, keď znova začala  pôsobiť v slobodných podmienkach. Veľkým míľnikom bol aj rok 1993, keď sa zavŕšilo národno-emancipačné úsilie Slovákov vznikom vlastnej štátnosti. Dejiny Matice a dejiny Slovenska boli vždy úzko previazané a Matica slovenská bola často neprehliadnuteľným majákom, ktorý vždy správne ukazoval tú správnu cestu.  

Ktoré princípy a mechanizmy fungovania sú tak trochu všeobecne platné a navyše inovatívnym spôsobom inšpiratívne aj pre slovenskú spoločnosť 21. storočia?
MICHELKO: Pozitívne vlastenectvo je trvalá a pozitívna hodnota, ktorá však v našej spoločnosti nie je vôbec samozrejmá. Žijeme v dobe rozpadu hodnôt a relativizmu, aj preto je potrebné, aby inštitúcie ako Matica naďalej pôsobili. 

Najmä ostatné roky sú stretom europeizujúcich mechanizmov, do praxe vovádzaných teórií globalizovania sveta a na strane druhej obhajovania tradičných hodnôt spojených s prirodzeným vlastenectvom. Je zrejmé, na ktorej strane pomyselnej „barikády“ stojí Matica, ako však do bežnej životnej reality presadzovať to pronárodné tak, aby sa najskôr „obhájilo“ a vzápätí aj ujalo v národnom celku v čo najširšom meradle? Mám na mysli prostredníctvom štruktúr MS.
MICHELKO: Je to, samozrejme, veľmi komplikované, a zároveň je to beh na dlhú trať. Najzásadnejšou podmienku na to, aby Matica mohla výraznejším spôsobom ovplyvňovať dianie na Slovensku, je znovuzískanie autority, ktorou kedysi disponovala. Druhou, veľmi dôležitou prioritou Matice je systematické a dlhodobé budovanie mienkotvorných matičných médií. Ukazuje sa ako nevyhnutné oveľa viac využívať nové médiá, sociálne siete, moderný a inovatívny spôsob komunikácie so slovenskou spoločnosťou. No a tretím nevyhnutným predpokladom je získať si a či prilákať celoslovensky známe osobnosti, dať im priestor, aby sa na matičnej pôde mohli plne profesijne realizovať. Matica potrebuje znalosti týchto ľudí, spoločenských vedcov, historikov, žurnalistov, politológov, etnológov, ale aj spisovateľov, literárnych vedcov, hercov recitátorov, divadelníkov a ďalších odborníkov,  ktorí by boli schopní a ochotní stotožniť sa s matičnými ideami aj  s myšlienkami a neúnavne ich  šíriť v slovenskej spoločnosti. No a na štruktúrach MS je na jednej strane, aby tvorbu takýchto ľudí podporovali prostredníctvom vedeckých a záujmových, ale aj miestnych odborov a vedeckých ústavov, a na druhej strane cez sieť domov MS, oblastných pracovísk a, samozrejme, aj MO MS, aby ich ďalej šírili.

Čo profesionálne a vedecké pracoviská a výsledky ich práce? Keď sme pri štruktúre organizmu treba aj budúcemu predsedovi určite uvažovať o omladzovaní krvi i v spolkovom hnutí, ktoré je chrbtovou kosťou matičného tela. Zároveň však o prirodzenej spolupráci s generáciami starších matičiarov...                               R. MICHELKO: Základnou úlohou nového vedenia by malo byť posilnenie tohto segmentu Matice. Práve profesionálne odborné a vedecké pracoviská Matice ju prezentujú v spoločnosti. Bohužiaľ, dnes sú najviac podvyživené. Malo by byť primárnou ambíciou nového vedenia Matice, aby zabezpečilo dôstojné pracovné podmienky odvážnym a kvalifikovaným historikom, etnológom, literárnym vedcom a ďalším odborným pracovníkom. Dnes tieto zložky pripomínajú skôr popolušku, pritom práve vďaka kvalifikovanej a systematickej práci historikov sme otvorili a obhájili viacero veľkých tém. Len vďaka odbornej „podkutosti“ a nevyvrátiteľným argumentom matiční historici presadili do slovenskej historiografie, že Svätopluk bol kráľom, že naši predkovia neboli akísi Slovieni, ale  starí Slováci. Budovanie a posilňovanie vedeckej základne sa musí stať prioritou nového vedenia, ak nechce rezignovať na zvýšenie vplyvu Matice  v slovenskej spoločnosti... Som presvedčený o tom, že vedenie Matice by malo prejsť generačnou výmenou. To, samozrejme, neznamená, že nastane diskontinuita. Matica musí fungovať na prirodzenej spolupráci všetkých generácií. Treba stavať na znalostiach starších a skúsenejších, ale nové výzvy, pred ktorými Matica aktuálne stojí, potrebujú aj nových ľudí či priam tím motivovaných ľudí, ktorí už disponujú istými životnými skúsenosťami, ale zároveň majú ešte dosť  energie a odvahy podujať sa na  túto veľkú úlohu.

Dôležitá je otázka financovania Matice...
R. MICHELKO
: Financovanie MS je v súčasnosti dvojzložkové. Značnú časť jej financií dnes  zabezpečuje transfer  zo štátneho rozpočtu. Len menšiu časť prostriedkov tvoria dividendy z Neografie, a. s., a vlastná ekonomická činnosť (prenájmy vlastných nehnuteľností, predaj výrobkov, kníh a podobne ). Je jasné, že sotva môžeme očakávať zvyšovanie dividend z Neografie, a. s., keďže  v rezorte polygrafie je obrovská konkurencia a kapacity sú podstatne vyššie než požiadavky vydavateľov. To znamená, že pred novým vedením Matice je veľká úloha. Na jednej strane dlhodobo a systematicky posilňovať postavenie MS v slovenskej spoločnosti, aby sa predišlo znižovaniu dotácií na činnosť MS z verejných zdrojov. Na strane druhej si, pochopiteľne, uvedomujeme, že hodnoty a videnie sveta, ktorých nositeľom je Matica, sú tŕňom v oku niektorých politických síl, a preto sa musíme pripravovať aj na krízový plán B. V strednodobom a dlhodobom horizonte je potrebné, aby Matica bola menej závislá od verejných zdrojov. Matica sa v minulosti veľmi popálila pri vlastnom podnikaní, preto je veľmi dôležité, aby vznikla jasná vízia, ako bezpečne a vhodným spôsobom zhodnocovať voľné zdroje, ktoré Matica má. Každé takéto rozhodnutie však musí padnúť po dlhej oponentúre a po všeobecnom vnútromatičnom konsenze. Inak povedané, Matica sa musí pripravovať aj na horšie časy, musí prebehnúť hlboká vnútromatičná diskusia, či všetky prostriedky, ktoré má, použije na svoju činnosť, alebo časť vyčlení a investuje do bezpečných a perspektívnych podnikateľských projektov.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu Matice a aké by boli vaše konkrétne kroky v tejto funkcii v prípade úspešnej kandidatúry?
R. MICHELKO
: Kandidovať som sa rozhodol po dlhom zvažovaní a až po tom, keď bolo celkom jasné, že disponujem silnou podporou  relevantnej časti matičiarov. V mojom prípade celkom jednoznačne nejde o naplnenie si akýchsi osobných ambícií. Moja kandidatúra je výsledkom množstva rozhovorov a diskusií, ako aj vedomia, že som schopný predložiť jasnú víziu pre Maticu, ktorá dokáže posunúť túto inštitúciu na novú kvalitatívnu úroveň. No a čo sa týka prvých krokov po prípadnom zvolení, hlboko si uvedomujem, že najväčšia hodnota  každej spoločnosti či inštitúcie je v ľuďoch, ktorí ju tvoria. Preto by som jasne deklaroval, že vítam každého, kto sa chce podieľať na napĺňaní  našej spoločnej vízie. Prvým krokom by teda bola vnútorná konsolidácia Matice. Každému by bolo jasné, že jediným kritériom pri hodnotení spolupracovníkov  je ich schopnosť pomôcť spoločnému dielu. Zároveň by som dbal na to, aby v Matici bola otvorená a demokratická atmosféra. V prostredí otvorenej (aj kritickej) diskusie sa totiž najskôr podarí dospieť k najlepším riešeniam. No a konkrétne priority? Posilnenie spoločenskej prestíže Matice vytvorením podmienok na to, aby sa čo najviac zvučných mien s ňou identifikovalo. Posilnenie vedeckej bázy Matice získaním nových špičkových odborníkov do vedeckých ústavov MS. Dlhodobá a systematická mediálna práca, aby Maticu bolo viac vidieť a počuť, a to nielen v matičných médiách, ktoré musia byť top prioritou nového vedenia, ale aj v tých  verejnoprávnych. No a v neposlednom rade mám aj celý rad opatrení na zvýšenie vnútromatičnej demokracie. Od nového spôsobu prerozdeľovania dotácií na činnosť miestnych odborov, ktoré by boli jasne a transparentne zadefinované, cez zavedenie akýchsi „matičných primárok“, keď by sa  kandidáti na post predsedu MS  a predsedu dozorného výboru MS prostredníctvom krajských rád ešte pred valným zhromaždením stretli so všetkými delegátmi valného zhromaždenia a prezentovali im svoj program a odpovedali na ich otázky. Zároveň som presvedčený o tom, že akejkoľvek  prípadnej  zmene stanov by mala predchádzať hlboká vnútromatičná diskusia a snem by ich mohol prijať až po prediskutovaní a zapracovaní pripomienok z krajských snemov. No a neposlednom rade som presvedčený o tom, že na výbere kandidátov na posty riaditeľov Domov MS by mali väčšinovo participovať ľudia z regiónu, kde budú pôsobiť, a personálne zmeny by mali nastať len vtedy, ak je s prácou týchto ľudí nespokojnosť v regióne, kde pôsobia. To sú len vo veľmi hrubých črtách priority mojej kandidatúry.