Pozitívne stretnutie s pozitívnym kurzom

thumbnail

Nadviazanie spolupráce medzi Maticou slovenskou (MS) a Národným osvetovým centrom (NOC) pri usporadúvaní kultúrnych podujatí bolo hlavným motívom prvého neformálneho stretnutia zástupcov týchto významných celonárodných inštitúcií. Prioritou novozvoleného predsedu MS Mariána Gešpera je totiž okrem skvalitnenia samotnej činnosti Matice, aj podpora a rozvoj umeleckých kolektívov, ochotníckeho divadla či tradičnej slovenskej ľudovej kultúry a folklóru. Priateľské stretnutie sprostredkovali riaditeľ Domu MS v Liptovskom Mikuláši a v súčasnosti aj podpredseda MS Marek Nemec spoločne s predsedom Divadelného odboru MS Mariánom Lackom. Nezanedbateľná časť diskusie, ktorá sa niesla v priateľskej atmosfére, sa venovala najmä dvom celoštátnym festivalom presahujúcim hranice Slovenska organizovaným pod hlavičkou NOC. Prvým je najstarší a najväčší folklórny festival na Slovensku - Východná. Druhým je najstarší festival ochotníckeho divadla s názvom Scénická žatva. Práve MS, ako naša najstaršia kultúrna inštitúcia, by v budúcnosti mohla participovať pri ich organizácii. Predseda MS Marián Gešper vyjadril slová podpory a zo strany Matice prisľúbil pomoc. Podľa jeho slov je morálnou povinnosťou MS prispieť pri usporadúvaní tak významných podujatí. Charakter festivalu Východná priblížil vedeniu MS vedúci oddelenia celoštátnych festivalov NOC Pavel Ňuňuk. Scénickú žatvu zas predstavila jej hlavná organizátorka Martina Majerníková Koval. Súčasťou tohto divadelného festivalu sa neraz stávajú aj súbory našich krajanov v zahraničí. Veľkým prínosom Matice by boli práve slovenské zahraničné súbory a starostlivosť o ich pôsobenie v Martine počas konania festivalu.
Zadosťučinením by bolo určite aj poskytnutie priestorov a zázemia MS pre účely Scénickej žatvy, ktorej dejiskom je práve mesto Martin. Predseda Divadelného odboru MS Marián Lacko otvoril aj tému aktuálne nepracujúceho Združenia divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS), pri ktorom kedysi stála MS. V súčasnosti sa objavuje potreba znovuoživenia združenia, ktoré zoskupovalo všetky ochotnícke súbory na Slovensku. Témam, ktoré boli na stretnutí prednesené a prediskutované len okrajovo, je nutné konkrétne sa venovať a postupne ich napĺňať. Veľkým krokom vpred je ale samotné nadviazanie spolupráce medzi MS a NOC. Predseda MS Marián Gešper, ale aj podpredsedovia MS Marek Hanuska a Marek Nemec, prisľúbili operatívnosť a pomocnú ruku počas ďalších - už konkrétnych koordinačných stretnutí venovaných spoluorganizácii podujatí. Prvé neformálne stretnutie sa tak stalo symbolom pozitívneho nastolenia kurzu v Matici slovenskej.

(red)